Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại

Được đăng lên bởi Anui Phan
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1878 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2
2.6. 1 Phuong ph:ip thu th:ip thong tin......................................................15
2.6.2 Phuong ph:ip nghién elm hoat dong he thong.......................................16

2.7 Doi tirong huong 1‹ i......................................................................................18
3. Cong cu thuc hién de tai...................................................................................18
3. 1. He“ quan tr] cc so dii 1i"eu Access 2003................................................18
3.2 . Ngon ngii 1:ip tri nh Visual Basic 6.0....................................................19
4. De cuong chuyén de thuc trip tot nghiép ..... Error! Bookmark not defined.

LV M© DAU
Su ra doi v:i ph:it trién ctia cong nghe thong tin l:i mot trong nhfrng

th:inh tuu vi dai nhat cua con ngucii. Nh]p dc› ph:it trie‘n cong nghe‘ thong
tin dang lit mot v:in de rat dune cite ngh:inh khoa hoc, gi:to duc, kinh Ie,. . .
quan t:tin. No hie"n hiiu vcri mot t:tin voc he't siic manh me', to ton v:i rig:iy
c:ing lcin manh the“ m.
Tin hoc gin vai trfi dac bie‘t trong hoat dong ciia con ngucii, trong
doi song xa hoi, trong khoa hoc ky thuiit, trong s:in xuat kinh doanh, trong

qu:in ly kh:ich h:ing, trong c:ie hoat dong mua b:in h:ing ho:i . . .. Ung
dqng tin hoc trong vie“ c qu:in 1y duong nhu khong con xa la vcii c:ic doanh
nghie“ p, cong ty hién nay. Lot Ich ma cite chuong trinh quiin ly mang lai
khién nguoi ta khong the phu nhan tinh hiéu qu:i cua no.

Trong nén s:in xu:it kinh doanh nhu hi(n nay vi(c tin hpc ho:i c:ie hoat
dong qu:in ly I:i rat c:in thie't. Quan ly b:in h:ing trong c:ic doanh nghie"p
1:i

’rig vi(c quan trong, doi hoi bo phan qu:in ly ph:ii thuc hién nhiéu

nghi(p vu phuc tap. Mfit doanh nghi(p muon ph:it trie‘n kh:i nang s:in
xuat, thong tin. . . va kha nang drip ring nhu c iiu khiich h:i ng mot c:ich hi(u
quit nh:it thi khong the“ thie'u mot he“ thong thong tin ho tro.
Tuy nhie"n de“ co mot ph:in me“ m phii hpp voi cong tac quan ly, phu
hpp voi hoat dong cfia moi doanh nghie‘p lai khfing ph:ii I:i mot van de de
d:ing.
Sau mot thoi gian nghién cfiu, kh:to s:it hoat dong kinh doanh tai Cong ty
TNHH Thuong mai v:i D|ch vu Thuy Linh, em nhfin th:iy he thong qu:in ly
ban h:ing tai cong ti co khoi luong cong vie"c nhie"u dfii hfii c:in co mot
ph:in mém chuyén biét co kh:i nang qu iin ly chinh xac, thong nhat, cung
c:ip biro c:to, thong tin mot c:ich k]p thoi cho nhimg ngucii sir dung va

qu:in tr] he“ thong.

4
Qua thuc te' tim hie“u tai Cong...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại - Người đăng: Anui Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Chuyên đề Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại 9 10 850