Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề xây dựng

Được đăng lên bởi mtuanphuong
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 729 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO THƯC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: TRẦN NGUYỄN VIỆT DUY

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................................................................3
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH.......................................................................................................6
CHƯƠNG I..............................................................................................................................10
A - PHẦN CÔNG TY............................................................................................................10
I – GIỚI THIỆU CHUNG......................................................................................................10
II. MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ.............................................................................11
III. CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG TY ĐANG THI CÔNG – TƯ VẤN...............................13
B - CÔNG TRÌNH..................................................................................................................13
- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH.......................................................................13
CHƯƠNG II : PHẦN CÔNG TRÌNH THI CÔNG VÀ NỘI DUNG ỨNG DỤNG THỰC
HÀNH XÂY DỰNG :.............................................................................................................16
B . PHẦN THI CÔNG :..........................................................................................................20
I . PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁCH TIẾN HÀNH THI CÔNG CỘT ( HÌNH ẢNH ) :.........20
II . PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁCH TIẾN HÀNH THI CÔNG DẦM , SÀN ( HÌNH ẢNH ) :
...................................................................................................................................................32
C. AN TOÀN LAO ĐỘNG :..................................................................................................59
CHƯƠNG III : BÁO CÁO THU HOẠCH VÀ Ý KIẾN BẢN THÂN SAU ĐỢT THỰC
TẬP :........................................................................................................................................62
I . SO SÁNH THỰC TẾ VỚI LÝ THUYẾT ĐƯỢC HỌC :...............................................62
II . TÓM TẮT NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP :......62
III . Ý KIẾN CỦA BẢN THÂN SAU KHI HOÀN THÀNH BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP
TỐT NGHIỆP :.......................................................................................................................64

Lời Kết........................................
BO CO THƯC TP TT NGHIP GVHD: TRN NGUYN VIT DUY
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................................................................3
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH.......................................................................................................6
CHƯƠNG I..............................................................................................................................10
A - PHẦN CÔNG TY............................................................................................................10
I – GIỚI THIỆU CHUNG......................................................................................................10
II. MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ.............................................................................11
III. CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG TY ĐANG THI CÔNG – TƯ VẤN...............................13
B - CÔNG TRÌNH..................................................................................................................13
- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH.......................................................................13
CHƯƠNG II : PHẦN CÔNG TRÌNH THI CÔNG NỘI DUNG ỨNG DỤNG THỰC
HÀNH XÂY DỰNG :.............................................................................................................16
B . PHẦN THI CÔNG :..........................................................................................................20
I . PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁCH TIẾN HÀNH THI CÔNG CỘT ( HÌNH ẢNH ) :.........20
II . PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁCH TIẾN HÀNH THI CÔNG DẦM , SÀN ( HÌNH ẢNH ) :
...................................................................................................................................................32
C. AN TOÀN LAO ĐỘNG :..................................................................................................59
CHƯƠNG III : BÁO CÁO THU HOẠCH Ý KIẾN BẢN THÂN SAU ĐỢT THỰC
TẬP :........................................................................................................................................62
I . SO SÁNH THỰC TẾ VỚI LÝ THUYẾT ĐƯỢC HỌC :...............................................62
II . TÓM TẮT NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP :......62
III . Ý KIẾN CỦA BẢN THÂN SAU KHI HOÀN THÀNH BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP
TỐT NGHIỆP :.......................................................................................................................64
Lời Kết...................................................................................................................................65
SINH VIÊN: PHM THANH HNG LP: K8 XDDD& CN
Chuyên đề xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề xây dựng - Người đăng: mtuanphuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Chuyên đề xây dựng 9 10 89