Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển đổi cấp độ gió và áp lực gió theo TCVN

Được đăng lên bởi ngotienthanh11
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gió cấp
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Vận tốc gió (m/s)
0
0.2
0.3
1.5
1.6
3.3
3.4
5.4
5.5
7.9
8
10.7
10.8
13.8
13.9
17.1
17.2
20.7
20.8
24.4
24.5
28.4
28.5
32.6
32.7
36.9
37
41.4
41.5
46.1
46.2
50.9
51
56
56.1
61.2

Vận tốc gió (km/h)
0
1
1
5
6
12
12
19
20
28
29
39
39
50
50
62
62
75
75
88
88
102
103
117
118
133
133
149
149
166
166
183
184
202
202
220

Áp lực gió W0 (daN/m2)
0
0
0
1
2
4
7
12
18
27
37
50
66
84
106
131
159
193

0
0
1
2
4
7
12
18
26
36
49
65
83
105
130
159
192
230

95
39.36693

W0
B
k
hệ số

95
8.5
1.12
0.61

c

1.1 606.8524
-0.7 -386.1788

h

b
0.45

t1
0.45

t2
0.012

L
0.02

W
22 3958.284

18871.28
26.21012

...
Gió cấp Vận tốc gió (m/s) Vận tốc gió (km/h)
0 0 0.2 0 1 0 0
1 0.3 1.5 1 5 0 0
2 1.6 3.3 6 12 0 1
3 3.4 5.4 12 19 1 2
4 5.5 7.9 20 28 2 4
5 8 10.7 29 39 4 7
6 10.8 13.8 39 50 7 12
7 13.9 17.1 50 62 12 18
8 17.2 20.7 62 75 18 26
9 20.8 24.4 75 88 27 36
10 24.5 28.4 88 102 37 49
11 28.5 32.6 103 117 50 65 95
12 32.7 36.9 118 133 66 83 39.36693
13 37 41.4 133 149 84 105
14 41.5 46.1 149 166 106 130
15 46.2 50.9 166 183 131 159
16 51 56 184 202 159 192
17 56.1 61.2 202 220 193 230
Áp lực gió W
0
(daN/m
2
)
Chuyển đổi cấp độ gió và áp lực gió theo TCVN - Trang 2
Chuyển đổi cấp độ gió và áp lực gió theo TCVN - Người đăng: ngotienthanh11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chuyển đổi cấp độ gió và áp lực gió theo TCVN 9 10 827