Ktl-icon-tai-lieu

CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG
MÁY CẮT KIM LOẠI
( Maùy chuyeån ñoäng tròn )

- 2006 -

3

CHÖÔNG I

ÑAÏI CÖÔNG VEÀ MAÙY CAÉT KIM LOAÏI
I. KHÁI NIỆM VỀ MÁY CẮT KIM LOẠI
Maùy laøtaát caû nhö õng coâng cuïhoaït ñoäng theo nguyeân taéc cô hoïc duø
ng laø
m thay ñoåi
moät caùch coù yù thö ùc veàhình daùng hoaëc vòtrí cuûa vaät theå.
Caáu truùc, hình daùng vaøkích thö ôùc cuûa maùy raát khaùc nhau. Tuyøtheo ñaëc ñieåm sö û
duïng cuûa noù, coù theåphaân thaø
nh hai nhoùm lôùn :
- Maùy duøng ñeåbieán ñoåi naêng lö ôïng tö ødaïng naø
y sang daïng khaùc cho thích hôïp
vôùi vieäc sö û duïng ñö ôïc goïi laømaùy bieán ñoåi naêng löôïng.
- Maùy duø
ng ñeåthö ïc hieän coâng vieäc gia coâng cô khí ñö ôïc goïi laømaùy coâng cuï.
Nhö õng maùy coâng cuïduøng ñeåbieán ñoåi hình daùng cuûa caùc vaät theåkim loaïi baèng
caùch laáy ñi moät phaàn theåtích treân vaät theåaáy vôùi nhö õng duïng cuïvaøchuyeån ñoäng khaùc
nhau ñö ôïc goïi laømaùy caét kim loaïi .
Theo tieâu chuaån Vieät Nam, maùy coâng cuïba o goàm naêm loaïi :
- Maùy caét kim loaïi.
- Maùy gia coâng goã.
- Maùy gia coâng aùp lö ïc.
- Maùy haø
n.
- Maùy ñuùc.
Vaät theåcaàn laø
m bieán ñoåi hình daïng goïi laøphoâi hay chi tieát gia coâng. Phaàn theå
tích ñö ôïc laáy ñi cuûa vaät theågoïi laøphoi. Duïng cuïduø
ng ñeålaáy phoi ra khoûi chi tieát gia
coâng goïi laødao caét.

II. CÁC DẠNG BỀ MẶT GIA CÔNG
Bề mặt hình học của chi tiết máy rất đa dạng và chế tạo các bề mặt nầy trên các máy
cắt kim loại có rất nhiều ph ương pháp khác nhau. Để có thể xác định các chuyển động
cần thiết, tức là chuyển động của các cơ cấu chấp hành của máy tạo ra bề mặt đó, ngö ôø
i
ta thường nghiên cứu các dạng bề mặt gia công trên máy cắt kim loại. Các dạng bề mặt
thường gặp là:

II.1. Dạng trụ tròn xoay
II.1.1. Đường chuẩn là đường troøn, sinh thẳng
Thể hiện mặt trụ được hình thành do đường sinh là đường thẳng quay chung
quanh đường chuẩn là đường tròn .

4

Đường sinh

Đường chuẩn
H. I-1. Daïng beà maët troøn xoay, ñöôøng chuaån troøn , sinh thaúng

II.1.2. Đường chuẩn tròn sinh, gãy khúc
Đường sinh

Đường chuẩn
H. I-2. Daïng beà maët troøn xoay, ñöôøng chuaån troøn, ñöôøng sinh gaõy
khuùc

II.1.3 Đường chuẩn là đường troøn, sinh cong
Đường sinh

Đường chuẩn
H. I-3. Daïng beà maët troøn xoay, ñöôøng chuaån troøn, ñöôøng sinh cong

5

II.2 Dạng mặt phaúng
II.2.1 Đường chuẩn là đường thaúng, sinh thẳng
Đường chuaån

Đường sinh

H. I-4. Daïng beà maët phaúng, ñöôøng chuaån thaúng, ñöôøng sinh thaúng

II.2.2. Đường chuẩn là đường thaúng, sinh gãy khúc...
3
CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG
MÁY CẮT KIM LOẠI
( Maùy chuyeån ñng tròn )
- 2006 -
CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI 9 10 579