Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển giao công nghệ ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-
1
-
Chuyển giao công nghệ Việt Nam thực trạng giải
pháp / Hoàng Văn Cương ; Nghd. : PGS. TS. Lê Danh
Tốn
PhÇn më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
B−íc vµo thÕ kû XXI, cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i
tiÕp tôc ph¸t triÓn víi nhÞp ®é ngµy cµng nhanh, t¹o ra nh÷ng thµnh tùu mang
tÝnh ®ét ph¸, lµm thay ®æi nhanh chãng, s©u s¾c mäi mÆt ®êi sèng x héi loµi
ng−êi. Kinh tri thøc vai trß ngµy cµng lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lùc
l−îng s¶n xuÊt. vËy, ®èi víi nh÷ng n−íc chËm ph¸t triÓn, muèn tiÕn kÞp
nh÷ng n−íc ph¸t triÓn ph¶i nhanh chãng n©ng cao n¨ng lùc khoa häc tr×nh
®é c«ng nghÖ, n¾m b¾t vµ m chñ c¸c tri thøc míi ®Ó rót ng¾n qu¸ tr×nh c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ®i t¾t vµo kinh tÕ tri thøc.
Sau gÇn 20 n¨m ®æi míi, n−íc ta ®giµnh ®−îc nh÷ng thµnh tùu to lín
rÊt quan träng lµm cho thÕ lùc cña ®Êt n−íc m¹nh lªn nhiÒu. Cïng víi
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt n−íc, khoa häc ng nghÖ n−íc ta ® nh÷ng
b−íc tiÕn tÝch cùc, lùc l−îng c¸n khoa häc c«ng nghÖ ® tr−ëng thµnh
mét b−íc vµ cã nhiÒu cè g¾ng thÝch nghi víi c¬ chÕ míi,kh¶ n¨ng tiÕp thu,
lµm chñ ®−îc tri thøc, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trªn mét ngµnh lÜnh vùc kinh
tÕ. Tuy nhiªn, ®øng tr−íc bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ héi nhËp kinh quèc tÕ,
nÒn khoa häc c«ng nghÖ níc ta cßn kho¶ng c¸ch kh¸ xa so víi c¸c
n−íc ph¸t triÓn, ch−a t¹o ra ®−îc nh÷ng n¨ng lùc khoa häc ng nghÖ cÇn
thiÕt ®Ó thùc sù trë thµnh nÒn t¶ng ®éngc cho tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸,
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc.
§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ® x¸c
®Þnh ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ cña n−íc ta ®Õn n¨m
2010 lµ: “ViÖc ®æi míi c«ng nghÖ sÏ h−íng vµo chuyÓn giao ng nghÖ, tiÕp
thu, lµm chñ c«ng nghÖ míi; ®Æc biÖt lùa chän nh÷ng c«ng ngb¶n,
Chuyển giao công nghệ ở Việt Nam thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển giao công nghệ ở Việt Nam thực trạng và giải pháp - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Chuyển giao công nghệ ở Việt Nam thực trạng và giải pháp 9 10 719