Ktl-icon-tai-lieu

chuyển mạch

Được đăng lên bởi Ly Vu Van
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-----------------Tr−êng §¹i häc kü thuËt c«ng nghiÖp Th¸i Nguyªn---------------
Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu………………………………………………...…..…………2
PHÇn i: C¬ së lý thuyÕt………………………………………..……3
A. Lý thuyÕt vÒ tæng ®µi sè…………………………………...…..……3
B. Lý thuyÕt vÒ c¸c tr−êng chuyÓn m¹ch………………………...…….9
C. Nguyªn lý PCM …………………………………………….....…..26
phÇn II: ThiÕt kÕ………………………………………………..….….37
ch−¬ng I: bé ®Þnh thêi ph¸t………..……………………….38
Ch−¬ng II: Bé ghÐp kªnh………………………………………48
Ch−¬ng III: t¹o m∙ AMI………………………………...…....…55
Ch−¬ng iV: Bé ®Þnh thêi thu…………………...……………58
Ch−¬ng V: Bé t¸ch kªnh…………………………...…………69
Ch−¬ng vI: ThiÕt kÕ tr−êng chuyÓn m¹ch………….…77
A. Tr−êng chuyÓn m¹ch T…………………………….………..77
B. Tr−êng chuyÓn m¹ch S…………………………...………….94
KÕt luËn…………………………..…………..………………………….98
Phô lôc……………………………………………………………………99

Khoa: §iÖn Tö - Bé m«n : §iÖn Tö ViÔn Th«ng-------------------------------

1

-----------------Tr−êng §¹i häc kü thuËt c«ng nghiÖp Th¸i Nguyªn---------------
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ang ph¸t triÓn rÊt nhanh vµ m¹nh mÏ.
ViÖc ¸p dông kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ míi ®Ó tÝch cùc thóc ®Èy dÞch vô viÔn
th«ng ngµy cµng ph¸t triÓn vµ më ra nhiÒu dÞch vô míi. KÐo theo nã lµ mét sè
ngµnh kh¸c còng ph¸t triÓn theo. Mét trong nh÷ng c«ng nghÖ quan träng cã
t¸c ®éng rÊt lín vµ lµ nÒn t¶ng cña c«ng nghÖ viÔn th«ng ®ã lµ c«ng nghÖ
chuyÓn m¹ch vµ tæng ®µi sè.
§Ó cã thÓ lµm râ vµ hiÓu s©u h¬n vÒ c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch nh»m thiÕt
kÕ mét hÖ thèng tr−êng chuyÓn m¹ch ®¬n gi¶n gåm 512 sè. Ta ®i vµo nghiªn
cøu cô thÓ tõng vÊn ®Ò trong viÖc thiÕt kÕ tr−êng chuyÓn m¹ch. ViÖc thiÕt kÕ
trong ®å ¸n nµy chØ mang tÝnh lý thuyÕt nh»m tiÕp cËn víi thùc tÕ ®Æt ra nh÷ng
h−íng ph¸t triÓn trong thùc tÕ sau nµy.
Do thêi gian cã h¹n nªn chØ cã thÓ ®−a ra ®−îc m« pháng cña mét vµi
s¬ ®å m¹ch nªn ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nªn mong ®−îc
sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« trong bé m«n vµ c¸c b¹n.
Qua ®å ¸n nµy em còng xin ch©n thµnh göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c thÇy c¸c
c« trong bé m«n §iÖn tö viÔn th«ng vµ ®Æc biÖt lµ thÇy Phan Thanh HiÒn ®·
h−íng dÉn gãp ý rÊt nhiÒu ®Ó cho em hoµn thµnh ®å ¸n nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn

Hoµng Hoµ

Khoa: §iÖn Tö - Bé m«n : §iÖn Tö ViÔn Th«ng-------------------------------

2

-----------------Tr−êng §¹i häc kü thuËt c«ng nghiÖp Th¸i Nguyªn---------------

PHÇn i: C¬ së lý thuyÕt
A.

T×m hiÓu vÒ cÊu tróc tæng ®μi sè

I. LÞch sö ph¸t triÓn tæng ®µi
- N¨m 1837, Samuel F. B Mo...
-----------------Trêng §¹i häc kü thuËt c«ng nghiÖp Th¸i Nguyªn----------------
http://www.ebook.edu.vn
Khoa: §iÖn Tö
- Bé m«n : §iÖn Tö ViÔn Th«ng-------------------------------
1
Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu………………………………………………...…..…………2
PHÇn i: C¬ së lý thuyÕt………………………………………..……3
A. Lý thuyÕt vÒ tæng ®µi sè…………………………………...…..……3
B. Lý thuyÕt vÒ c¸c trêng chuyÓn m¹ch………………………...…….9
C. Nguyªn lý PCM …………………………………………….....…..26
phÇn II: ThiÕt kÕ………………………………………………..….….37
ch¬ng I: bé ®Þnh thêi ph¸t………..……………………….38
Ch¬ng II: Bé ghÐp kªnh………………………………………48
Ch¬ng III: t¹o m AMI………………………………...…....…55
Ch¬ng iV: Bé ®Þnh thêi thu…………………...……………58
Ch¬ng V: Bé t¸ch kªnh…………………………...…………69
Ch¬ng vI: ThiÕt kÕ trêng chuyÓn m¹ch………….…77
A. Trêng chuyÓn m¹ch T…………………………….………..77
B. Trêng chuyÓn m¹ch S…………………………...………….94
KÕt luËn…………………………..…………..………………………….98
Phô lôc……………………………………………………………………99
chuyển mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyển mạch - Người đăng: Ly Vu Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
chuyển mạch 9 10 496