Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên ngành ô tô

Được đăng lên bởi ngo hoang
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 1 lần
81
Ch¬ng II HÖ thèng truyÒn lùc
HÖ thèng truyÒn lùc trªn «t« bao gåm tËp hîp c¸c c¬ cÊu, c¸c côm nèi tõ ®éng c¬ ®Õn
b¸nh xe chñ ®éng cã nhiÖm vô:
+ TruyÒn, biÕn ®æi m«men quay vμ sè vßng quay tõ ®éng c¬ ®Õn b¸nh xe chñ ®éng ®¶m
b¶o phï hîp gi÷a chÕ ®é lμm viÖc cña ®éng c¬ víi m«men c¶n sinh ra trong qu¸ tr×nh « t«
chuyÓn ®éng.
+ C¾t ®êng truyÒn m«men trong thêi gian dμi khi ®éng c¬ vÉn ho¹t ®éng.
+ §æi chiÒu chuyÓn ®éng « t«.
thèng truyÒn lùc th«ng thêng ®îc chia theo h×nh thøc truyÒn n¨ng lîng (m«men
xo¾n): lo¹i c¬ khÝ, lo¹i thuû lùc, lo¹i ®iÖn tõ, lo¹i hçn hîp: c¬ khÝ- thuû lùc, c¬ khÝ-thuû lùc-
®iÖn tõ.
HiÖn nay, cã kai lo¹i hÖ thèng truyÒn lùc ®îc sö dông phæ biÕn trªn c¸c « t« lμ: TruyÒn
lùc c¬ khÝ, truyÒn lùc thuû - c¬. Trong bμi gi¶ng nμy chñ yÕu tr×nh bμy cÊu t¹o cña hai lo¹i
truyÒn lùc nμy.
2.1. HÖ truyÒn lùc c¬ khÝ
CÊu t¹o c¬ b¶n cña hÖ thèng truyÒn lùc c¬ khÝ:
+ Ly hîp, hép sè chÝnh, hép ph©n phèi (nÕu cã), trôc c¸c ®¨ng, cÇu chñ ®éng, b¸n trôc,
khíp nèi (nÕu cã), b¸nh xe chñ ®éng.
2.1.1. Li hîp ma s¸t
a. C«ng dông:
Ly hîp lμ mét côm cña hÖ thèng truyÒn lùc n»m gi÷a ®éng c¬ vμ hép sè chÝnh cã chøc
n¨ng:
+ T¸ch ®éng c¬ ra khái hÖ thèng truyÒn lùc mét c¸ch døt kho¸t.
+ Nèi ®éng c¬ víi hÖ thèng truyÒn lùc mét c¸ch ªm dÞu vμ ph¶i truyÒn hÕt ®îc toμn bé m«
men xo¾n tõ ®éng c¬ sang hÖ thèng truyÒn lùc.
+ B¶o vÖ an toμn cho c¸c côm kh¸c cña HTTL vμ ®éng c¬ khi bÞ qu¸ t¶i.
+ DËp t¾t c¸c dao ®éng céng hëng n©ng cao chÊt lîng truyÒn lùc cña HTTL.
b. Ph©n lo¹i li hîp
Li hîp ®îc ph©n lo¹i theo c¸c ph¬ng ph¸p sau:
+Theo c¸ch truyÒn m«men xo¾n.
- Li hîp ma s¸t
- Li hîp thuû lùc.
- Li hîp ®iÖn tõ
- Li hîp liªn hîp
+Theo c¸ch t¹o lùc Ðp.
- T¹o lùc Ðp b»ng lß xo: Lμ lo¹i li hîp dïng lß xo t¹o lùc Ðp lªn ®Üa Ðp. Lß xo cã thÓ lμ
xo trô bè trÝ xung quanh ( mét hoÆc hai d·y ) hoÆc ë gi÷a, lß xo ®Üa, lß xo c«n.
- Li hîp ®iÖn tõ : Lùc Ðp lμ lùc ®iÖn tõ.
- Li hîp b¸n li t©m: Lùc Ðp sinh ra bëi c¸c lß xo vμ lùc li t©m cña c¸c träng khèi phô. Lo¹i
nμy ®îc sö dông trªn «t« du lÞch vμ «t« vËn t¶i nhá v× ë ®Êy momen cùc ®¹i cña ®éng
c¬ t¬ng øng víi sè vßng quay t¬ng ®èi cao.
- Lo¹i li t©m: Thêng dïng ®Ó lμm dÔ dμng ®iÒu khiÓn «t«. Trong c¸c li hîp lo¹i li t©m
dïng ®Ó ®ãng vμ më li hîp, cßn lùc Ðp ®Ó Ðp lªn ®Üa lμ do lß xo.
+Theo tr¹ng th¸i lµm viÖc.
- Li hîp thêng ®ãng: Lo¹i nμy ®îc sö dông hÇu hÕt trªn c¸c «t« hiÖn nay.
- Li hîp thêng më: Lo¹i nμy thêng ®îc sö dông trªn m¸y kÐo.
Chuyên ngành ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên ngành ô tô - Người đăng: ngo hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Chuyên ngành ô tô 9 10 202