Ktl-icon-tai-lieu

chuyên ngành tự động hóa

Được đăng lên bởi Timbanthan Timmai
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 4090 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ môn Tự động hoá Xí nghiệp

Phạm Quốc Hải

Bảng tra cứu các phần tử bán dẫn và linh kiện điện.
1. Điôt lực.
I.

điôt lực do Nga chế tạo.

Các tham số của điôt của Nga
Itb – giá trị trung bình của dòng điện cho phép chảy qua điốt trong điều kiện chuẩn.
Ihd – giá trị hiệu dụng của dòng điện cho phép chảy qua điốt trong điều kiện chuẩn.
Iđm – dòng định mức làm việc của điôt.
Uđm – giá trị cực đại của điện áp cho phép đặt lên điốt .
Uv – giá trị trung bình sụt áp trên điốt khi dẫn dòng điện.
Uo – điện áp ng−ỡng trong đặc tính VA của điốt.
Rđ - điện trở động trong đặc tính VA của điốt.
Irò – dòng điện dò chảy qua điốt khi chịu điện áp ng−ợc.
RT – nhiệt trở xác lập của điốt
1.Điôt tần số thấp ( làm việc với tần số l−ới điện 50-60Hz)
ký hiệu

Itb
(A)

Ihd
(A)

Uđm
(V)

Uv
(V)

Uo
(V)

Rđ
(10-5ôm)

Irò
(mA)

1

2

3

4

5

6

7

8

(oC/W)
9

B10; BЛ10

10

16

100-1200

0,6

1,0

1000

-

6,7

B25; BЛ 25

25

39

100-1200

0,6

1,0

400

-

2,2

B50; BЛ50

50

78

100-1200

0,6

1,0

200

-

1,0

ΠBKЛ –50

50

-

400-1000

0,6

-

-

-

-

ΠBKЛ –100

100

-

400-1000

0,6

-

-

-

-

ΠBKЛ -200

200

-

400-1000

0,6

-

-

-

-

B200; B/\-200

200

320

100-1200

0,7

1,12

70

-

0,43

B3-200

200

320

600-3600

0,8

1,1

110

10

0,12

B8-200

200

400

100-4200

0,78

1,076

121

40

0,3

B3-250

250

390

600-3600

0,8

1,16

68

10

0,09

B8-250

250

400

100-4200

1,1

100

40

0,23

B3-320

320

500

150-3800

0,8

1,1

78

20

0,18

B320; BЛ-320

320

500

100-1200

0,7

1,09

42,6

-

0,22

B500; BЛB-500

500

785

100-1200

0,8

1,23

35

-

0,09

B3-500

500

785

150-3800

0,9

1,22

58

30

0,1

B3-800

800

1255

150-2400

0,75

1,04

28,7

20

0,09

BB-1000

1000

1570

150-2400

0,85

1,16

27

20

0,077

BB-1250

1250

1960

150-1400

0,9

1,22

23,2

30

0,054

0,8

Đại học bách khoa Hà nội

RT

1

Bộ môn Tự động hoá Xí nghiệp

Phạm Quốc Hải
2.Điôt tần số cao.
Iđm
(A)

Uđm
(V)

Uv
(V)

Idò
(mA)

RT
oC/W)
(

BБ -100

100

50 - 1000

1,2

20

0,65

BБ -160

160

50 - 1000

0,85

20

0,65

BБ -200

200

50 - 1000

0,7

20

0,65

Ký hiệu

II. điôt lực Tây Âu chế tạo ( theo EUPEC )
Các tham số của điôt của Tây Âu
Itb – giá trị trung bình của dòng điện cho phép chảy qua điốt trong điều kiện chuẩn t−ơng
ứng với nhiệt độ của vỏ van Tc.
Iđm – dòng điện định mức tối đa cho phép.
Ung max – giá trị cực đại của điện áp ng−ợc cho phép đặt lên điốt .
Uo – điện áp ng−ỡng trong đặc tính VA của điốt.
Rđ - điện trở động trong đặc tính VA của điốt.
RT – nhiệt ...
Ph¹m Quèc H¶i Bé m«n Tù ®éng ho¸ XÝ nghiÖp
B¶ng tra cøu c¸c phÇn tö b¸n dÉn vµ linh kiÖn ®iÖn.
1. §i«t lùc.
I. ®i«t lùc do Nga chÕ t¹o.
C¸c tham sè cña ®i«t cña Nga
I
tb
– gi¸ trÞ trung b×nh cña dßng ®iÖn cho phÐp ch¶y qua ®ièt trong ®iÒu kiÖn chuÈn.
I
hd
– gi¸ trÞ hiÖu dông cña dßng ®iÖn cho phÐp ch¶y qua ®ièt trong ®iÒu kiÖn chuÈn.
I
®m
– dßng ®Þnh møc lµm viÖc cña ®i«t.
U
®m
– gi¸ trÞ cùc ®¹i cña ®iÖn ¸p cho phÐp ®Æt lªn ®ièt .
U
v
– gi¸ trÞ trung b×nh sôt ¸p trªn ®ièt khi dÉn dßng ®iÖn.
U
o
– ®iÖn ¸p ngìng trong ®Æc tÝnh VA cña ®ièt.
R
®
- ®iÖn trë ®éng trong ®Æc tÝnh VA cña ®ièt.
I
– dßng ®iÖn dß ch¶y qua ®ièt khi chÞu ®iÖn ¸p ngîc.
R
T
– nhiÖt trë x¸c lËp cña ®ièt
1.§i«t tÇn sè thÊp ( lµm viÖc víi tÇn sè líi ®iÖn 50-60Hz)
ký hiÖu I
tb
(A)
I
hd
(A)
U
®m
(V)
U
v
(V)
U
o
(V)
R
®
(10
-5
«m)
Irß
(mA)
R
T
(
o
C/W)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
B10; BЛ10 10 16 100-1200 0,6 1,0 1000 - 6,7
B25; BЛ 25 25 39 100-1200 0,6 1,0 400 - 2,2
B50; BЛ50 50 78 100-1200 0,6 1,0 200 - 1,0
ΠBKЛ –50
50 - 400-1000 0,6 - - - -
ΠBKЛ –100
100 - 400-1000 0,6 - - - -
ΠBKЛ -200
200 - 400-1000 0,6 - - - -
B200; B/\-200
200 320 100-1200 0,7 1,12 70 - 0,43
B3-200 200 320 600-3600 0,8 1,1 110 10 0,12
B8-200 200 400 100-4200 0,78 1,076 121 40 0,3
B3-250 250 390 600-3600 0,8 1,16 68 10 0,09
B8-250 250 400 100-4200 0,8 1,1 100 40 0,23
B3-320 320 500 150-3800 0,8 1,1 78 20 0,18
B320; BЛ-320
320 500 100-1200 0,7 1,09 42,6 - 0,22
B500; BЛB-500 500 785 100-1200 0,8 1,23 35 - 0,09
B3-500 500 785 150-3800 0,9 1,22 58 30 0,1
B3-800 800 1255 150-2400 0,75 1,04 28,7 20 0,09
BB-1000 1000 1570 150-2400 0,85 1,16 27 20 0,077
BB-1250 1250 1960 150-1400 0,9 1,22 23,2 30 0,054
§¹i häc b¸ch khoa Hµ néi
1
chuyên ngành tự động hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên ngành tự động hóa - Người đăng: Timbanthan Timmai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
chuyên ngành tự động hóa 9 10 389