Ktl-icon-tai-lieu

CNC

Được đăng lên bởi tuanhkjtvp
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I . Bài tập Tiện
Bài 1:
Dao T0202: s= 2000 v/p, f= 0.3 mm/v
Dao T0404: s= 3000 v/p, f= 0.15mm/v
Dao T0606: s= 1500v/p, f=0.2 mm/v
O0001 ;
N10 G90 G95 G97 ;
N15 G00 X41 Z81 ;
N20 T0202 ;
N25 M03 S2000 F0,3 ;
N30 G00 X30 Z10 ;
N35 G24 X-0,1 Z2,5 M08 ;
N40 G24 X-0,1 Z0 ;
N45 S2500 F0,3 ;
N50 G73 U2 R1 ;
N55 G73 P60 Q100 U0,2 W0,2 ;
N60 G00 X0 Z0 ;
N65 G03 X8 Z-4 R4 F0,3 ;
N70 G01 X16 Z-13 ;
N75 G01 Z-19 ;
N80 G03 X11,33 Z32 R10 F0,3 ;
N85 G02 X12 Z-40 R4.95 F0,3 ;
N90 G01 X18 Z-42 ;
N95 G01 Z-48 ;
N100 G00 X30 ;
N105 G00 X41 Z81 ;
N110 T0404 ;
N115 S3000 F0,15 ;
N120 G00 X30 Z10 ;
N125 G72 P60 Q100 ;
N130 G00 X41 Z81 ;
N135 T0606 ;
N140 S1500 F0,2 ;
N145 G00 X30 Z-13 ;
N150 G77 R0,5 ;
N155 G77 X12 Z-16 P1500 Q900 R0,1 ;
N160 G00 X41 Z81 ;
N165 M05 M08 ;
N170 M30;
Bài 2:
Dao T0202: s = 2000 v/p, f = 0.2 mm/v
Dao T0404: s = 3000 v/p, f = 0.15 mm/v
O0002 ;
N5 G40 G90 G95 G97 ;
N10 G00 X41 Z81 ;
N15 T0202 ;
N20 M03 S2000 F0,2 ;
N25 G00 X60 Z10 ;
N30 G24 X-0,1 Z5 M08 ;
N35 N24 Z0 ;

1

N25 S2000 F0,2 ;
N30 G73 U2 R1 ;
N35 G73 P40 Q65 U0,2 W0,2 ;
N40 G00 X60 Z10 ;
N45 G01 X20 Z0 ;
N50 G01 X25 Z-30 ;
N55 G01 X50 Z-40 ;
N60 G01 Z-50 ;
N65 G00 X60 ;
N70 G00 X41 Z81 ;
N75 T0404 ;
N80 S3000 F0,15 ;
N85 G00 X60 Z10 ;
N90 G72 P40 Q65 ;
N95 M05 M30;
Bài 3:
Dao T0202:

- khoả mặt đầu: s = 2000 v/p, f = 0.3 mm/v
- Tiện thô: s = 2500 v/p, f = 0.3 mm/v

O0003 ;
N5 G40 G90 G95 G97 ;
N10 G00 X41 Z81 ;
N15 T0202 ;
N20 M03 S2000 F0,3 ;
N25 G00 X110 Z10 ;
N30 G24 X-0,1 Z5 M08 ;
N35 G24 X-0,1 Z0 ;
N40 S2500 F0,3 ;
N45 G73 U2 R1 ;
N50 G73 P55 U0,2 W0,2 ;
N55 G00 X110 Z10 ;
N60 G01 Z30 Z0 ;
N65 G01 Z-20 ;
N70 G02 X50 Z-30 R15 F0,2 ;
N75 G01 X75 Z-35 ;
N80 G01 Z-80 ;
N85 G01 X100 Z-85 ;
N90 G01 Z-115 ;
N95 M05 ;
N100 M30 ;

Bài 4:
Dao T0202:
Khoả mặt đầu: s = 2000 v/p,
f = 0.3 mm/v
Tiện: s = 2500 v/p, f = 0.3 mm/v
O0004 ;
N5 G40 G90 G95 G97 ;
N10 G00 X41 Z81 ;

2

N15 T0202 ;
N20 M M03 S2000 F0.3 ;
N25 G00 X100 Z10 ;
N30 G24 X-0.1 Z10 ;
N35 G24 Z5 ;
N40 G24 Z0 ;
N45 S2500 F0.3 ;
N50 G73 U1.5 R1 ;
N55 G73 P60 Q80 U0.2 Z0.2 ;
N60 G00 X60 Z2 ;
N65 G01 X60 Z0 R5 ;
N70 G01 X60 Z-110 ;
N75 G01 X80 Z-120 ;
N80 G01 Z-140 ;
N85 M05 ;
N90 M30;
Bài 5:
Dao T0202:

- Khoả mặt đầu: s = 1500 v/p, f = 0.3 mm/v
- Tiện: s = 2000 v/p, f = 0.3 mm/v
Dao T0404: s = 3000 v/p, f = 0.15 mm/v
O0005 ;
N5 G40 G90 G95 G97 ;
N10 G00 X41 Z81 ;
N15 T0202 ;
N20 M03 S1500 F0.3 ;
N25 G00 X170 Z5 ;
N30 G24 X-0.1 Z2.5 M08 ;
N35 G24 Z0 ;
N40 S2000 F0.3 ;
N45 G73 U2 R1 ;
N50 G73 P55 Q95 U0.2 W0.2 ;
N55 G00 X40 Z2 ;
N60 G0...
1
I
I
.
.
B
B
à
à
i
i
t
t
p
p
T
T
i
i
n
n
Bài 1:
Dao T0202: s= 2000 v/p, f= 0.3 mm/v
Dao T0404: s= 3000 v/p, f= 0.15mm/v
Dao T0606: s= 1500v/p, f=0.2 mm/v
O0001 ;
N10 G90 G95 G97 ;
N15 G00 X41 Z81 ;
N20 T0202 ;
N25 M03 S2000 F0,3 ;
N30 G00 X30 Z10 ;
N35 G24 X-0,1 Z2,5 M08 ;
N40 G24 X-0,1 Z0 ;
N45 S2500 F0,3 ;
N50 G73 U2 R1 ;
N55 G73 P60 Q100 U0,2 W0,2 ;
N60 G00 X0 Z0 ;
N65 G03 X8 Z-4 R4 F0,3 ;
N70 G01 X16 Z-13 ;
N75 G01 Z-19 ;
N80 G03 X11,33 Z32 R10 F0,3 ;
N85 G02 X12 Z-40 R4.95 F0,3 ;
N90 G01 X18 Z-42 ;
N95 G01 Z-48 ;
N100 G00 X30 ;
N105 G00 X41 Z81 ;
N110 T0404 ;
N115 S3000 F0,15 ;
N120 G00 X30 Z10 ;
N125 G72 P60 Q100 ;
N130 G00 X41 Z81 ;
N135 T0606 ;
N140 S1500 F0,2 ;
N145 G00 X30 Z-13 ;
N150 G77 R0,5 ;
N155 G77 X12 Z-16 P1500 Q900 R0,1 ;
N160 G00 X41 Z81 ;
N165 M05 M08 ;
N170 M30;
Bài 2:
Dao T0202: s = 2000 v/p, f = 0.2 mm/v
Dao T0404: s = 3000 v/p, f = 0.15 mm/v
O0002 ;
N5 G40 G90 G95 G97 ;
N10 G00 X41 Z81 ;
N15 T0202 ;
N20 M03 S2000 F0,2 ;
N25 G00 X60 Z10 ;
N30 G24 X-0,1 Z5 M08 ;
N35 N24 Z0 ;
CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CNC - Người đăng: tuanhkjtvp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
CNC 9 10 183