Ktl-icon-tai-lieu

CNC

Được đăng lên bởi minhtanx2
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1594 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MÃ LỆNH CƠ BẢN KHI LẬP TRÌNH

Ký tự

Chức năng điêu khiên

Chức năng điêu khiên

Ký tự

A

Chuyển động quay quanh trục X

R

Chuyển động thẳng thứ 3 // với trục Z

B

Chuyển dộng quay quanh trục Y

S

Tốc độ quay trục chính (vòng/phút)

C

Chuyển động quay quanh trục Z

T

Chọn dụng cụ gia công

D

Ghi kích thước bù dao

U

Chuyễn động thẳng thứ 2 // với trục X

E

Bước tiến dao thứ nhát, mm/phút

V

Chuyễn động thảng thứ 2 // vơi trục Y

F

Bước tiến da0 thứ hai, mm/phút

Ư

Chuyển đọng thẳng thử 2 // với trục Z

G

Chức năng dịch chuyển

X

Chuyển động thẳng theo trục X

H

(Tuỳ theo hang chế tạo)

Y

Chuyến động thẳng theo trục Y

I

Bước nội suy // trục X

L

(Tuỳ theo hãng chế tạo)

J

Bước nôi suy // truc Y

M

Chức năng phụ trợ

K

Bước nồi suy // trục Z

N

Số thứ tự câu lênh

O

(Tuỷ theo hãng chế tạo)

Z

Chuyển động thẳng theo trục Z

P

Chuyển động thẵng thứ 3 // truc X

LF
CR
SP
DEL
NUL
BS
%
:
/
(
)

Q

Chuyền động thẵng thứ 3 // với trục Y

Kết thúc câu lệnh (line feed)
Lùi giá bút
Dấu cách (space)
xóa
dấu hiện không có ý nghĩa
Bước lùi
Bắt dầu chương trình
Câu lệnh chính
nén câu lệnh (KÌm lại)
Bắt đầu 1 chú ý
Kết thúc 1 chú ý

O – Đánh số chương trình (Để đặt tên chương trình)

N – Số thứ tự của câu (dòng) lệnh
G – Chức năng chuẩn bị (Preparatory function –xem bên dưới)
X – Trục X
Y – Trục Y
Z – Trục Z
R – Bán kính
F – Tốc độ ăn dao
S – Tốc độ (quay) trục máy
H – Bù chiều dài (cao) dao
D – Bù bán kính dao
T – Ký hiệu dao
M – Các chức năng hỗ trợ
CÁC MÃ LỆNH THƯỜNG DÙNG TRONG LẬP TRÌNH CÁC
DẠNG TỌA ĐỘ:
Tọa độ tuyệt đối G90.
Tọa độ tương đối G91.
Các lệnh di chuyển:
Di chuyển nhanh G00.
Di chuyển thẳng G01.
Di chuyển theo cung tròn G02, G03.
Thực hiện dừng tạm thời G04.
Lựa chọn mặt phẳng gia công: G17, G18, G19.
Khai báo đơn vị gia công:
Khai báo đơn vị gia công hệInh: G20.
Khai báo đơn vị gia công hệ Mét G21.
Bù trừ bán kính dụng cụ: G40, G41, G42.
Bù trừ chiều dài dụng cụ : G43 , G44 , G49.
Lựa chọn hệ tọa độ phôi : G92,G54> G59.
Chu trình khoan: G80, G81, G82, G83.
Bảng mã M trong lập trình:
Dừng chương trình và dùng lựa chọn: M00, M01.
Quay và dừng trục chính: M03, M04, M05.
Thay đổi dụng cụ: M06.
Bật tắt dung dịch tưới nguội: M08, M09.
Bật tắt quá trình thổi khí: M51, M59.
Gọi chương trình con và trở về từ chương trình con: M98, M99.
MÃ LỆNH T, S, F, D và H:
Mã lệnh gọi dụng cụ:T.
Mã lệnh điều khiển trục chính: S.
Mã lệnh điều khiển tốc độ tiến dao: F.
Mã lệnh bù trừ bán kính dụng cụ: D.
Mã lệnh xác định địa chỉ bù trừ chiều dài dụng cụ...
MÃ LỆNH CƠ BẢN KHI LẬP TRÌNH
LF Kết thúc câu lệnh (line feed)
CR Lùi giá bút
SP Dấu cách (space)
DEL xóa
NUL dấu hiện không có ý nghĩa
BS Bước lùi
% Bắt dầu chương trình
: Câu lệnh chính
/ nén câu lệnh (KÌm lại)
( Bắt đầu 1 chú ý
) Kết thúc 1 chú ý
O – Đánh số chương trình (Để đặt tên chương trình)
Ký tự
Chức năng điêu khiên
Ký tự
Chức năng điêu khiên
A Chuyển động quay quanh trục X R Chuyển động thẳng thứ 3 // với trục Z
B Chuyển dộng quay quanh trục Y S Tốc độ quay trục chính (vòng/phút)
C Chuyển động quay quanh trục Z T Chọn dụng cụ gia công
D Ghi kích thước bù dao U Chuyễn động thẳng thứ 2 // với trục X
E Bước tiến dao thứ nhát, mm/phút V Chuyễn động thảng thứ 2 // vơi trục Y
F Bước tiến da0 thứ hai, mm/phút Ư Chuyển đọng thẳng thử 2 // với trục Z
G Chức năng dịch chuyển X Chuyển động thẳng theo trục X
H (Tuỳ theo hang chế tạo) Y Chuyến động thẳng theo trục Y
I Bước nội suy // trục X L (Tuỳ theo hãng chế tạo)
J Bước nôi suy // truc Y M Chức năng phụ trợ
K Bước nồi suy // trục Z N Số thứ tự câu lênh
O (Tuỷ theo hãng chế tạo) Z Chuyn động thẳng theo trục Z
P Chuyển động thẵng thứ 3 // truc X
Q
Chuyền động thẵng thứ 3 // với trục Y
CNC - Trang 2
CNC - Người đăng: minhtanx2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CNC 9 10 819