Ktl-icon-tai-lieu

CNC

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Thường
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẤT CẢ CÁC GIÁ TRỊ ĐẠI SỐ LÂY DƯƠNG THEO
CHIỀU TỪ TRÁI SANG PHẢI.

Các thông số DH
Theta i
1
pi/2
2
pi/2
3
pi
4
Theta 4*
5
Theta 5*
6
0
T6=A1*A2*A3*A4*A5*A6

ai
-a1
0
0
0
0
0

di
d1*
d2*
d3*
d4
0
-d6

Trong đó T6 là ma trận đổi hệ tọa độ dao về phôi
A1 đến A6 là các ma trận truyền có công thức tổng quát như sau

Alpha i
pi/2
pi/2
pi/2
pi/2
pi/2
0

Các giá trị của A1 đến A6 lần lượt là:

Giá trị của T6 là:

Gọi t là vectơ hướng trục dao với hệ tọa độ phôi t= [ tx ty tz 0]T
Vậy t=T6*[0 0 1 0]T
Ta có t bằng

Giải ra ta được
Theta5=arccos(-tx)
Theta4=arctan(-ty/tz)
Gọi p là tọa độ mũi dao với hệ tọa độ phôi ta có:
P=T6*[0 0 0 1]T
Vậy p bằng

Giải ra

Kiểm chứng
Với theta4 và theta 5 bằng pi/2

Vậy t=[0 1 0 0] phù hợp với cách đặt tọa độ ở trên

Các thông số DH
1
2
3
4
5
6

Theta i
Theta 1*
0
pi/2
pi
Theta 5*
0

ai
-a1
-a2
0
0
0
0

di
0
d2*
d3*
d4*
0
-d6

Alpha i
0
pi/2
pi/2
pi/2
pi/2
0

Làm như trên ta được
A1 đến A6 bằng

T6 bằng

t bằng

Giải ra
Theta1=arctan(ty/tx)
Theta2=arcsin(tz)
P bằng

Kiểm chứng
Với theta1 bằng 0 và theta 2 bằng pi thì
t=[1 0 0 0]T
phù hợp với các đặt hệ tọa độ ở trên

y3

Z3
x3

Các thông số DH
1
2
3
4
5
6

Theta i
Theta 1*
Theta 2*
pi
-pi/2
0
0

A1 đến A6 bằng

T6 bằng

ai
0
0
0
0
0
0

di
0
-d2
d3*
d4*
d5*
d6

Alpha i
pi/2
pi/2
pi/2
pi/2
0
0

t bằng

Theta1=arctan(ty/tx)
Theta2=arcsin(tz)
P bằng

Kiểm chứng
Theta1 bang pi/2 va theta2 bang pi thi
t=[0 -1 0 0]
đúng với cách đặt hệ tọa độ như ở trên

x2
Z2

y2

Các thông số DH
1
2
3
4
5
6

Theta i
0
pi/2
0
Theta 4*
Theta 5*
0

ai
-a1
0
0
0
0
0

di
d1*
d2
d3*
d4
0
d6

Alpha i
pi/2
pi/2
0
pi/2
pi/2
0

A1 đến A6 bằng

T6 bang

t bằng

Theta4=arctan(-ty/tz)
Theta5=arcos(-tx)
P bằng

Giải ra ta được

Kiểm chứng
Khi theta 4=pi/2 và theta 5=0 ta có
t=[-1 0 0 0] đúng với cách đăt hệ tọa độ như trên

Các thông số DH
1
2
3
4
5
6

Theta i
Theta 1*
pi/2
pi/2
pi/2
Theta 5*
0

A1 den A6 bằng

ai
0
-a2
0
0
-a5
0

di
-d1
d2*
d3*
d4*
0
d6

Alpha i
pi/2
pi/2
pi/2
pi/2
pi/2
0

T6 bằng

t bằng

Theta1=arctan(ty/tx)
Theta2=arcos(-tz)
P bằng

Giải ra ta được

Kiểm chứng
Khi theta1= pi va theta5=0
t=[0 0 -1 0]
phù hợp với cách đặt hệ tọa độ như trên

...
TẤT CẢ CÁC GIÁ TRỊ ĐẠI SỐ LÂY DƯƠNG THEO
CHIỀU TỪ TRÁI SANG PHẢI.
CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CNC - Người đăng: Nguyễn Văn Thường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
CNC 9 10 360