Ktl-icon-tai-lieu

Cơ bản tính toán biến áp xung

Được đăng lên bởi Tai Vu
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 5485 lần   |   Lượt tải: 78 lần
K T271

Tính toán và Thi t k Bi n áp cho m ch off-line
Flyback
I) M t s Hình d ng BA xung
1) Ki u 1:

Trang 1

K T271

2) Ki u 2:

Các ki u lõi Ferrite :

Trang 2

K T271

II) Tính toán thông s cho BA
1) Cách ch n lõi : ki u lõi và kích thư c lõi ư c ch n d a vào thông s sau :
Ae : di n tích m t c t ngang (di n tích hình tr
gi a) (mm2)
Aw : vùng qu n dây (mm2)
Bsat : m t
t th m bão hòa ( Tesla) . Thư ng ch n 0.3 ~ 0.35 T
Ae và Aw

ư c th hi n b ng hình màu vàng :

1 h s quan trong c n lưu ý ó là Lm (primary side inductance), ư c xác
min
(VDC .Dmax ) 2
Lm =
2 Pin f s K RF

Trong ó :
Pin : công su t ngõ vào l n nh t. ư c xác

Pin =

nh b i :

Po
E ff

Po : công su t ngõ ra l n nh t.
Eff : hi u su t, thư ng ch n trong kho ng 0.7~0.85.

Trang 3

nh :

K T271

min
VDC : i n áp DC vào nh nh t

f s : t n s làm vi c
K RF : h s g n sóng.

+ i v i ch
d n i n không liên t c (discontinuous conduction mode : DCM) thì K RF =1.
+ i v i ch
d n i n liên t c (continuous conduction mode : CCM) thì K RF <1. Thư ng ch n K RF =0.3-0.5 cho băng ngõ vào
ph bi n (85 V-265 Vrms), K RF =0.4-0.8 cho băng ngõ vào Châu Âu (195 V – 265
Vrms)
Dmax : chu trình làm vi c l n nh t, ư c th hi n như hình sau :

Ch s Lm ư c ch n d a vào các

c i m sau :

Trang 4

K T271

Trong ó :
peak
I ds : dòng

nh c c

i trên Mosfet.

RMS
I ds : dòng hi u d ng trên Mosfet.

Lm ư c ch n sao cho dòng này cao nh t có th
2) Tính toán s vòng dây
Trong Vi c ch n lõi, thì s vòng nh nh t cho cu n sơ c p (cu n chính Primary) tránh hi n tư ng bão hòa c a lõi ư c cho b i công th c :
min
NP =

V i I over : là dòng

Lm I over
.106
Bsat Ae

(vòng)

nh xung cao nh t. Qua công th c ta th y n u

s làm cho kích thư c bi n áp l n. Thư ng ch n sao cho

I over
Tính s vòng dây cho các ngõ ra:

Trang 5

peak
I ds =

I over mà l

n thì

70%-80%

K T271

Sơ

rút g n c a Bi n Áp

Trong ó ta xem ngõ ra Vo1 là g c

i u ch nh các ngõ ra khác.

a) H s vòng dây:

n=

VR 0
N
= P
Vo1 + VF 1 N s1

N P , N s1 : s vòng cu n sơ c p, th c p.

Vo1 :

VF 1 :

i n áp ngõ ra.
i n áp rơi trên Diode 1

min
N s1 s ư c làm tròn sao cho N P l n hơn N P

b) S vòng cho ngõ ra th n :

Ns(n) =

Vo ( n ) + VF ( n )
Vo1 + VF 1

.N s1 (vòng)

c) S vòng dây cho cu n Vcc :
*
Vcc + VFa
Na =
. N s1
Vo1 + VF 1

(vòng)

d) Chi u dài c a lõi cho b i công th c:
2
 NP
1 
G = 40ΠAe 
− 
 1000 Lm AL 

(mm)

AL : giá tr AL khi không có khe, ơn v là nH / vòng 2 .

Trang 6

K T271

3) Tính toán ư ng kính cho dây cu n:
ư ng kính dây ư c tính d a vào dòng hi u d ng...
KĐT271
Trang 1
Tính toán và Thiết kế Biến áp cho mch off-line
Flyback
I) Mt snh dng BA xung
1) Kiu 1:
Cơ bản tính toán biến áp xung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ bản tính toán biến áp xung - Người đăng: Tai Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Cơ bản tính toán biến áp xung 9 10 243