Ktl-icon-tai-lieu

Cơ bản về công tác bơm ép vữa xi măng gia cố

Được đăng lên bởi failthfulho-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2087 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC BƠM ÉP VỮA XI MĂNG GIA CỐ
BASIC OF CEMENT GROUTING TECHNICS IN REINFORCEMENT
KS. Phạm Tiến Vũ (phamtienvu@gmail.com)
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - TKV

Tóm tắt
Với ưu điểm là công nghệ thi công đơn giản và giá thành thấp, vữa xi măng đã
sớm được sử dụng trong thi công gia cố nền móng, khối đá, cũng như xử lý các vấn đề gây
nên do xuất hiện các khe nứt, độ hở bất lợi cho công trình. Bài viết này tác giả đề cập ở
mức độ cơ bản về công tác bơm ép vữa xi măng gia cố, đi sâu vào tìm hiểu nguyên tắc làm
việc của vữa xi măng khi chèn lấp các khe nứt.

1. Lịch sử phát triển bơm ép vữa xi măng
Gia cố đất đá bằng vữa xi măng đã được ứng dụng lần đầu tiên trong đá
nứt nẻ đã được tiến hành khi đào hầm lò bắt đầu từ năm 1864, bằng cách rót
vữa xi măng đơn giản vào các vết nứt để chèn đá bị phá hủy và chống nước
ngầm chảy vào. Từ năm 1878 người ta đã sử dụng phương pháp bơm vữa xi
măng với áp lực. Vào những năm 1907 việc phun xi măng được sử dụng lần
đầu tiên như một biện pháp chống thấm ở trong nền đập lớn Nhiu-Crôtôn
(Hoa Kỳ). Ở Liên Xô cũ, để thí điểm, phương pháp phun xi măng được ứng
dụng khi xây dựng nhà máy thủy điện Vôn-khốp vào năm 1922, mọi công
việc được thực hiện dưới sự lãnh đạo của Viện sỹ Ven-đen-nhi-ev B.E. Chính
ông đã đưa ra những nguyên tắc ban đầu của quá trình phun xi măng. Phương
pháp phun vữa xi măng được phát triển khi xây dựng đập bê tông của nhà
máy thủy điện Đơ-nhép-prôv-ski vào những năm 1931-1932. Ở đó, người ta
đã xây dựng màng chống thấm với độ sâu 30m. Công tác phun xi măng được
sử dụng rộng rải trong việc xây dựng các công trình kỹ thuật thủy công trên
thế giới. Trong xây dựng các công trình kỹ thuật thủy công trên thế giới.
Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai 1941-1945, đập bờ sông của nhà
máy thủy điện Đơ-nhép-rôv-ski đã bị pháp huỷ nặng nề. Khi khôi phục người
ta đã quyết định áp dụng phun xi măng vết nứt ở trong khối bê tông, chiều
rộng của các vết nứt từ 100-0,2mm và nhỏ hơn thế. Như thế đã phun chèn
hơn 200.000m3 bê tông (để so sánh: khối lượng bê tông của đập tràn nhà máy
thủy điện Yaly là: 55.0000m3). Ở Liên Xô cũ, chỉ trước năm 1960 trên 20 nhà
máy thủy điện đã thực hiện phun xi măng hơn 600.000m3 (với Yaly là
21.000m3). Theo mức độ phát triển của phương pháp phun xi măng, chế tạo
thiết bị đặc biệt chuyên dụng (máy bơm, máy trộn, đường ống phun áp lực
1

cao); nó bắt đầu được sử dụng không những trong công trình kỹ thuật thủy
công mà còn được ứng dụng trong công trình ngầm đặc biệt là các công trình
tàu...
CƠ BN V CÔNG TÁC BƠM ÉP VA XI MĂNG GIA C
BASIC OF CEMENT GROUTING TECHNICS IN REINFORCEMENT
KS. Phm Tiến Vũ (phamtienvu@gmail.com)
Vin Khoa hc Công ngh M - TKV
Tóm tt
Vi ưu đim là công ngh thi công đơn gin và giá thành thp, va xi măng đã
sm được s dng trong thi công gia c nn móng, khi đá, cũng như x lý các vn đề gây
nên do xut hin các khe nt, độ h bt li cho công trình. Bài viết này tác gi đề cp
mc độ cơ bn v công tác bơm ép va xi măng gia c, đi sâu vào tìm hiu nguyên tc làm
vic ca va xi măng khi chèn lp các khe nt.
1. Lch s phát trin bơm ép va xi măng
Gia c đất đá bng va xi măng đã được ng dng ln đầu tiên trong đá
nt n đã được tiến hành khi đào hm lò bt đầu t năm 1864, bng cách rót
va xi măng đơn gin vào các vết nt để chèn đá b phá hy và chng nước
ngm chy vào. T năm 1878 người ta đã s dng phương pháp bơm va xi
măng vi áp lc. Vào nhng năm 1907 vic phun xi măng được s dng ln
đầu tiên như mt bin pháp chng thm trong nn đập ln Nhiu-Crôtôn
(Hoa K). Liên Xô cũ, để thí đim, phương pháp phun xi măng được ng
dng khi xây dng nhà máy thy đin Vôn-khp vào năm 1922, mi công
vic được thc hin dưới s lãnh đạo ca Vin s Ven-đen-nhi-ev B.E. Chính
ông đã đưa ra nhng nguyên tc ban đầu ca quá trình phun xi măng. Phương
pháp phun va xi măng được phát trin khi xây dng đập bê tông ca nhà
máy thy đin Đơ-nhép-prôv-ski vào nhng năm 1931-1932. đó, người ta
đã xây dng màng chng thm vi độ sâu 30m. Công tác phun xi măng được
s dng rng ri trong vic xây dng các công trình k thut thy công trên
thế gii. Trong xây dng các công trình k thut thy công trên thế gii.
Trong thi k chiến tranh thế gii th hai 1941-1945, đập b sông ca nhà
máy thy đin Đơ-nhép-rôv-ski đã b pháp hu nng n. Khi khôi phc người
ta đã quyết định áp dng phun xi măng vết nt trong khi bê tông, chiu
rng ca các vết nt t 100-0,2mm và nh hơn thế. Như thế đã phun chèn
hơn 200.000m
3
bê tông (để so sánh: khi lượng bê tông ca đập tràn nhà máy
thy đin Yaly là: 55.0000m
3
). Liên Xô cũ, ch trước năm 1960 trên 20 nhà
máy thy đin đã thc hin phun xi măng hơn 600.000m
3
(vi Yaly là
21.000m
3
). Theo mc độ phát trin ca phương pháp phun xi măng, chế to
thiết b đặc bit chuyên dng (máy bơm, máy trn, đường ng phun áp lc
1
Cơ bản về công tác bơm ép vữa xi măng gia cố - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ bản về công tác bơm ép vữa xi măng gia cố - Người đăng: failthfulho-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cơ bản về công tác bơm ép vữa xi măng gia cố 9 10 158