Ktl-icon-tai-lieu

cơ bản về khí cụ điện cao áp

Được đăng lên bởi Bạch unễgny
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 1 lần
9/2/2014

BÀI 1 – KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KCĐCA

• Mục đích của bài học phần này là cung cấp cho sinh
viên những kiến thức cơ bản về KCĐCA.
• Hỏi đáp các kiến thức cơ bản.

1

9/2/2014

Trạm biến áp

I. KHÍ CỤ ĐIỆN CAO ÁP LÀ GÌ ?
•
KCĐCA lµ mét phÇn thiÕt bÞ ®iÖn t¸c ®éng tù ®éng hoÆc
b»ng tay vµ ®ưîc lµm viÖc ë trªn hÖ thèng ®iÖn cao ¸p (điện ¸p
lµm viÖc U1000V).
•
Nhê cã KC§CA mµ ngưêi ta cã thÓ vËn hµnh ®ưîc hÖ
thèng ®iÖn mét c¸ch tïy ý: b»ng c¸ch ®ãng, ng¾t, ®æi nèi m¹ch
®iÖn, ®o lưêng, hiÓn thÞ....

KC§CA thưêng ®ưîc ph©n lo¹i theo c¸c tiªu chÝ sau:
1. Theo ®iÖn ¸p lµm viÖc, ta cã:
+ KC§ Trung ¸p (MV) - U®m 72,5kV
+ KC§ Cao ¸p (HV) - 72,5kV < U®m  400kV
+ KC§ Siªu cao ¸p (EHV) - U®m > 400kV
2. Theo chøc n¨ng lµm viÖc, ta cã: M¸y ng¾t, Dao c¸ch ly,
M¸y biÕn dßng, M¸y biÕn ®iÖn ¸p, CÇu ch× cao ¸p, ThiÕt bÞ
chèng sÐt, Kh¸ng ®iÖn, Tô ®iÖn cao ¸p,…..
•

2

9/2/2014

II. CÁC KCĐCA – ĐỊNH NGHĨA VÀ SỬ DỤNG
1. M¸y ng¾t: lµ mét thiÕt bÞ c¬ khÝ, sö dông trong hÖ thèng
®iÖn cao ¸p, dïng ®Ó ®ãng, ng¾t HT§ ë tr¹ng th¸i lµm viÖc
b×nh thưêng (kh«ng t¶i, t¶i ®Þnh møc) còng như ë chÕ ®é sù
cè (qu¸ t¶i, ng¾n m¹ch). Mét sè m¸y ng¾t ®Çu nguån cßn cho
phÐp tù ®éng ®ãng lÆp l¹i – recloser.
• Ph©n lo¹i m¸y ng¾t thưêng ®ưîc thùc hiÖn th«ng qua m«i
trưêng dËp hå quang, vÝ dô như: m¸y ng¾t dÇu, m¸y ng¾t
kh«ng khÝ nÐn, m¸y ng¾t tù sinh khÝ, m¸y ng¾t khÝ SF6, m¸y
ng¾t ch©n kh«ng,…
• Ngoµi ra, ngưêi ta cßn ph©n lo¹i theo m«i trưêng vµ kiÓu l¾p
®Æt, ta cã m¸y ng¾t l¾p trong nhµ vµ m¸y ng¾t ngoµi trêi; m¸y
ng¾t rêi vµ m¸y ng¾t hîp bé, m¸y ng¾t 1pha vµ 3pha,…

II. CÁC KCĐCA – ĐỊNH NGHĨA VÀ SỬ DỤNG

2. Dao c¸ch ly: lµ mét thiÕt bÞ c¬ khÝ, sö dông trong hÖ thèng
®iÖn cao ¸p, dïng ®Ó ®ãng, ng¾t HT§ ë tr¹ng th¸i lµm viÖc
kh«ng t¶i, hoÆc kh«ng ®iÖn.
* Môc ®Ých chñ yÕu lµ t¹o ra kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn an toµn
nh×n thÊy ®ưîc, ®¶m b¶o an toµn cho c«ng t¸c söa ch÷a, b¶o
dưìng c¸c ThiÕt bÞ ®iÖn ë cÊp cao ¸p.
* Chó ý: §ãng, ng¾t kh«ng t¶i  ®ãng ng¾t MBA kh«ng t¶i,
®ưêng d©y c¸p kh«ng t¶i hoÆc §DK khi kh«ng t¶i.

3

9/2/2014

II. CÁC KCĐCA – ĐỊNH NGHĨA VÀ SỬ DỤNG
Ph©n lo¹i DCL thưêng ®ưîc thùc hiÖn th«ng qua c¸ch thøc vËn
hµnh, vÝ dô như: DCL kiÓu “chÐm”, DCL kiÓu xoay, DCL kiÓu ®Õ,
DCL kiÓu khung truyÒn,….
•

Ngoµi ra, ngưêi ta cßn ph©n lo¹i theo m«i trưêng vµ kÕt cÊu, ta

cã DCL l¾p trong nhµ vµ DCL ngoµi trêi; DCL 1pha vµ DCL
3pha.
•

Ngµy nay ngưêi ta cßn chÕ t¹o DCL cã kÌm dao nèi ®Êt (vÝ dô

tñ ®ãng c¾t SM6 – Schneider), dïng ®Ó x¶ ®iÖn ¸p dư tån t¹i
sau DCL (khi ®· ng¾t) xuèng ®Êt, ®¶m...
9/2/2014
1
BÀI 1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KCĐCA
Mục đích của bài học phần này cung cấp cho sinh
viên những kiến thức bản về KCĐCA.
Hỏi đáp các kiến thức bản.
cơ bản về khí cụ điện cao áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ bản về khí cụ điện cao áp - Người đăng: Bạch unễgny
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
cơ bản về khí cụ điện cao áp 9 10 740