Ktl-icon-tai-lieu

Cơ cấu cam

Được đăng lên bởi buituong92-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1404 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Theory of Machine

9.01

Cam Mechanism

9. CƠ CẤU CAM

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Nguyen Tan Tien

Theory of Machine

Cam Mechanism

9.02

§1. Đại cương
I. Định nghĩ
nghĩa
- Cơ cấu cam là cơ cấu có khớ
khớp loạ
loại cao,
cao, thự
thực hiệ
hiện chuyể
chuyển động qua lại của
khâu bị dẫn nhờ
nhờ vào đặc tính hình học của thà
thành phầ
phần khớ
khớp cao trên khâu dẫn

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Nguyen Tan Tien

Theory of Machine

9.03

Cam Mechanism

§1. Đại cương
II. Phân loạ
loại
- Cơ cấu cam phẳ
phẳng:
ng: các khâu chuyể
chuyển động trong một mặt phẳ
phẳng hay trong các
mặt phẳ
phẳng song song nhau
+ Theo chuyể
chuyển động của cam: cam quay,
quay, cam tịnh tiế
tiến
+ Theo chuyể
chuyển động của cần: lắc, tịnh tiế
tiến, chuyể
chuyển động song phẳ
phẳng
+ Theo dạng đáy của cần:
bằng,
ng, nhọ
nhọn, con lăn,
lăn, biên dạng bất k ỳ
ω

ω

ω

ω

ω

ω

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Nguyen Tan Tien

Theory of Machine

Cam Mechanism

9.04

§1. Đại cương
II. Phân loạ
loại
- Cơ cấu cam không gian:
gian: các khâu chuyể
chuyển động trong các mặt phẳ
phẳng không
song song nhau

ω

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Nguyen Tan Tien

Theory of Machine

9.05

Cam Mechanism

§1. Đại cương
III. Nội dung nghiên cứu
- Hai bài toá
toán cơ bản về cơ cấu cam
+ Bài toá
toán phân tích:
ch: cho trướ
trước cơ cấu cam
→ xác định quy luậ
luật chuyể
chuyển động của cần
+ Bài toá
toán tổng hợp: cho trướ
trước quy luậ
luật chuyể
chuyển động của cần
→ xác định hình dạng,
ng, kích thướ
thước, … của cam

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Nguyen Tan Tien

Theory of Machine

Cam Mechanism

9.06

§2. Phân
Phân tích động học cơ cấu cam
I. Cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọ
nhọn
1. Đồ thị
thị chuyể
chuyển vị
a. Phương phá
pháp chuyể
chuyển động thự
thực
s

C

B2∗
B1∗

1

s∗

2

B1i

si

Bo

so

Eo

O

Ei

ϕi

ω1

B2i

ϕi

A

ϕd

ϕx

ϕv

ϕg

ϕ

2π

e
b

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Nguyen Tan Tien

Theory of Machine

9.07

Cam Mechanism

§2. Phân
Phân tích động học cơ cấu cam
I. Cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọ
nhọn
1. Đồ thị
thị chuyể
chuyển vị
b. Phương phá
pháp đổi giá
giá
s

C

B12

e

−ω1

B11

B13

3

4

2

A

5

B14

B18

1

2

O1

4

3

5

7

6

8

1

ϕ

2π

6

8

B17

7

B15
B16

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Nguyen Tan Tien

Theory of Machine

Cam Mechanism

9.08...
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
Nguyen Tan Tien
Nguyen Tan Tien
Theory of Machine
Theory of Machine
9.01
9.01
Cam Mechanism
Cam Mechanism
9. C
9. C
Ơ C
Ơ C
U CAM
U CAM
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
Nguyen Tan Tien
Nguyen Tan Tien
Theory of Machine
Theory of Machine
9.02
9.02
Cam Mechanism
Cam Mechanism
§
§
1.
1.
Đ
Đ
i
i
cương
cương
I.
I.
Đ
Đ
nh
nh
ngh
ngh
ĩ
ĩ
a
a
-
-
c
c
u
u
cam
cam
l
l
à
à
c
c
u
u
c
c
ó
ó
kh
kh
p
p
lo
lo
i
i
cao
cao
,
,
th
th
c
c
hi
hi
n
n
chuy
chuy
n
n
đ
đ
ng
ng
qua
qua
l
l
i
i
c
c
a
a
khâu
khâu
b
b
d
d
n
n
nh
nh
v
v
à
à
o
o
đ
đ
c
c
t
t
í
í
nh
nh
h
h
ì
ì
nh
nh
h
h
c
c
c
c
a
a
th
th
à
à
nh
nh
ph
ph
n
n
kh
kh
p
p
cao
cao
trên
trên
khâu
khâu
d
d
n
n
Cơ cấu cam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ cấu cam - Người đăng: buituong92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Cơ cấu cam 9 10 757