Ktl-icon-tai-lieu

cơ cấu di chuyển

Được đăng lên bởi the21003121
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KYÕ THUAÄT NAÂNG VAÄN CHUYEÅN
CHÖÔNG 6. CÔ CAÁU DI CHUYEÅN
(TRAVELING MECHANISME)

Chapter 6

1

1. PHAÂN LOAÏI
Cô caáu di chuyeån

Cô caáu di chuyeån treân ray

Cô caáu di chuyeån khoâng ray

Cô caáu ñaët trong
phaàn di chuyeån

Di chuyeån baèng
baùnh xích

Cô caáu ñaët ngoøai
phaàn di chuyeån

Di chuyeån baèng
baùnh hôi
Chapter 6

2

1. PHAÂN LOAÏI (tt)

Cô caáu di chuyeån treân ray
Cô caáu ñaët trong phaàn di chuyeån
Chapter 6

3

1. PHAÂN LOAÏI (tt)

Cô caáu di chuyeån treân ray
Cô caáu ñaët ngoaøi phaàn di chuyeån
Chapter 6

4

1. PHAÂN LOAÏI (tt)

Cô caáu di chuyeån khoâng ray
Di chuyeån baèng baùnh hôi

Cô caáu di chuyeån khoâng ray
Di chuyeån baèng baùnh xích
Chapter 6

5

2. CAÁU TAÏO
Sô ñoà cô caáu di chuyeån daïng caàu
a.

Daãn ñoäng taäp trung truïc truyeàn toác ñoä thaáp (trong sô
ñoà cô caáu di chuyeån xe con):



Öu ñieåm
: truyeàn ñoäng kín.
Nhöôïc ñieåm : ntr  => Mx ↑ -> naëng.

Traveling motion is effected by a low- speed cross-shaft driven by a
motor and reduction gear at the centre of the bridge.
Chapter 6

6

2. CAÁU TAÏO
Sô ñoà cô caáu di chuyeån daïng caàu(tt)
b.

Daãn ñoäng taäp trung coù truïc truyeàn toác ñoä cao:


Öu ñieåm

: ntr ↑ => Mx  -> nheï.



Nhöôïc : yeâu caàu laép raùp chính xaùc.

Traveling motion is effected by a high-speed cross- shaft
Chapter 6

7

2. CAÁU TAÏO
Sô ñoà cô caáu di chuyeån daïng caàu(tt)

Daãn ñoäng taäp trung
Chapter 6

8

2. CAÁU TAÏO
Sô ñoà cô caáu di chuyeån daïng caàu(tt)

Daãn ñoäng taäp trung
Chapter 6

9

2. CAÁU TAÏO
Sô ñoà cô caáu di chuyeån daïng caàu(tt)
c.

Daãn ñoäng rieâng:




Öu:

Deã laép raùp, baûo döôõng

Nheï.

Söû duïng khi taàm roäng lôùn: 16m↑ ; L/B < 6.
Nhöôïc: caàn löu yù khaû naêng ñ/c ñoàng toác.

Traveling motion effected by individual drive
Chapter 6

10

2. CAÁU TAÏO
Sô ñoà cô caáu di chuyeån daïng caàu(tt)

Daãn ñoäng rieâng

Chapter 6

11

2. CAÁU TAÏO
Sô ñoà cô caáu di chuyeån daïng caàu(tt)

Daãn ñoäng rieâng
Chapter 6

12

3. BAÙNH XE (wheel)

Chapter 6

13

3. BAÙNH XE (wheel)


Kieåm tra öùng suaát daäp theo Kovalxki


Tieáp xuùc ñöôøng:
 d 0,167.k f .



Tieáp xuùc ñieåm:
 d k .k f 3

R
k 0,09.9 ( 1 ) 4
R2

(R1  R2)

P.E
[ d ]
.b.R

P.E 2
[ d ]
2
R1

k f  CD %

E

2.E1 .E 2
E1  E 2

Chapter 6

P k g .k n .Dc

14

4. XAÙC ÑÒNH LÖÏC CAÛN VAØ
COÂNG SUAÁT ÑOÄNG CÔ


Caùc löïc caûn (The resistance to
motion)



Ma saùt, gioù, ñoä nghieâng.
Quaùn tính (khi laøm vieäc khoâng oån ñònh).

The resistance the motor of a bridge or...
Chapter 6 1
KYÕ THUAÄT NAÂNG VAÄN CHUYEÅN
CHÖÔNG 6. CÔ CAÁU DI CHUYEÅN
(TRAVELING MECHANISME)
cơ cấu di chuyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ cấu di chuyển - Người đăng: the21003121
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
cơ cấu di chuyển 9 10 838