Ktl-icon-tai-lieu

Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

Được đăng lên bởi nguyendinhtho15111996
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1984 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 23

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

I. GIỚI THIỆU CHUNG
Cơ cấu trục khuỷu thanh
truyền có 3 nhóm chi tiết
Nhóm pit- tông

Nhóm thanh truyền

Nhóm trục khuỷu

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

NHÓM PIT-TÔNG

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

NHÓM THANH TRUYỀN

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

NHÓM TRỤC KHUỶU

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
có ba nhóm chi tiết: Nhóm pittông, nhóm thanh truyền và
nhóm trục khuỷu; trong đó pittông, thanh truyền và trục
khuỷu là các chi tiết chính

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

II. PIT-TÔNG
1. Nhiệm vụ
Pit-tông có nhiệm vụ cùng với xi lanh và
nắp máy tạo thành không gian làm việc,
nhận lực đẩy của khí cháy rồi truyền lực
cho trục khuỷu để sinh công và nhận lực
từ trục khuỷu để thực hiện các quá trình
nạp, nén, và thải khí.
.

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

II. PITTÔNG
2. Cấu tạo

Pit-tông gồm những phần nào ?
video

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

Pittông được chia làm 3 phần chính:
Đỉnh, đầu, thân
Đỉnh

Đầu

Thân

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

- Đỉnh pittông có ba dạng: đỉnh bằng, đỉnh lồi
và đỉnh lõm.

Đỉnh bằng

Đỉnh lồi

Đỉnh lõm

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

Đầu pittông có các rãnh để lắp xecmăng khí
và xecmăng dầu.

1
2
3
1. Rãnh xéc măng khí
2. Rãnh xéc măng dầu
3. Lỗ thoát dầu

Đầu

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

Đáy rãnh lắp xecmăng dầu có khoan các lỗ
nhỏ thông vào bên trong để thoát dầu.
Lỗ thoát dầu

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

- Thân pittông có nhiệm vụ dẫn hướng cho
pittông chuyển động trong xilanh. Trên thân
pittông có lỗ ngang để lắp chốt pittông.

Thân

Lỗ lắp chốt pit-tông

Chốt pit-tông

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

III. THANH TRUYỀN
1. Nhiệm vụ

Thanh truyền là chi tiết dùng để truyền lực
giữa pit-tông và trục khuỷu.

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

2. Cấu tạo

Thanh truyền được chia làm 3 phần: đầu
nhỏ, thân, đầu to
Đầu nhỏ
Thân
Đầu to

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

1. Đầu nhỏ
2. Bạc lót đầu nhỏ
3. Thân
4.6. Đầu to
5. Bạc lót đầu to
7. Đai ốc
8. Bulông

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

Đầu nhỏ thanh truyền có dạng hình trụ rỗng để
lắp chốt pit-tông

Đầu nhỏ

Chốt pit-tông

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

Thân thanh truyền nối đầu nhỏ với đầu to,
thường có tiết diện ngang hình chữ I.

BÀI 23

CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

Đầu to thanh truyền để
lắ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền - Người đăng: nguyendinhtho15111996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền 9 10 635