Ktl-icon-tai-lieu

cơ học đát

Được đăng lên bởi vansypc20
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DÖÔNG HOÀNG THAÅM

CÔ HOÏC ÑAÁT
(GIAÛN LÖÔÏC)

ÑH MÔÛ BC TPHCM, 9 – 2004

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Cuoán saùch naøy ñöôïc vieát ñeå phuïc vuï cho sinh vieân naêm thöù 2 ngaønh
Xaây Döïng, Khoa Kyõ thuaät vaø Coâng ngheä ÑH Môû TpHCM.
Taùc giaû vieát cuoán saùch naøy vôùi tö töôûng chuû ñaïo laø xaây döïng noäi dung
caùc chöông sao cho ngöôøi hoïc coù theå phaùt trieån daàn theo 3 möùc ñoä Bieát – Hieåu –
Laøm ñöôïc gì sau khi hoïc xong töøng chöông.
-

“Bieát” laø töø nhöõng chi tieát trong töøng ñoaïn, töøng muïc vaø tieåu muïc, caùc
phöông phaùp, kyõ thuaät tính toaùn …ñöôïc choïn ñeå neâu ra trong noäi chöông
ñoù, maø ngöôøi hoïc coù ñöôïc kieán thöùc. Bieát laø giai ñoaïn tieáp caän kieán thöùc.

-

“Hieåu” laø söï suy dieãn ra töø nhöõng chi tieát ñaõ vieát trong töøng ñoaïn vaên, vôùi
nguï yù saâu xa hôn, laø söï tö duy ruùt ra ñöôïc ôû caáp ñoä cao hôn moät baäc so vôùi
möùc ñoä Bieát. Hieåu coøn laø söï môû roäng ñeán nhöõng öùng duïng thöïc tieãn, giuùp
phaân bieät tröôøng hôïp naøy vôùi tröôøng hôïp khaùc, naâng cao trí töôûng töôïng vaø
suy luaän theâm caën keõ cho ñeán khi thaáu ñaùo caùc vaán ñeà cuûa kieán thöùc.

-

“Laøm ñöôïc gì sau khi hoïc xong töøng chöông” laø muïc tieâu quan troïng sau
cuøng maø taùc giaû mong muoán ngöôøi hoïc ñaït ñöôïc. Ñoù laø kyõ naêng, tay ngheà
thuû thuaät giaûi quyeát caùc yeâu caàu cuûa baøi toaùn ñeå ñi ñeán ñaùp soá, thí duï: kyõ
naêng öôùc tính ñoä luùn cuûa moùng baèng phöông phaùp naøy, hoaëc phöông phaùp
kia; hoaëc kyõ naêng ñoïc moät ñoà thò coù truïc hoaønh theo tyû leä Logarit…

Vôùi khoaûng 200 trang saùch, vaø vôùi nhan ñeà Cô hoïc ñaát giaûn löôïc, taùc
giaû chöa muoán trình baøy saâu caùc lyù thuyeát tính toaùn cao nhöng ít söû duïng cho
coâng vieäc haøng ngaøy cuûa moät nhaø kyõ thuaät, hoaëc bieát chæ ñeå bieát. Caùc thí duï
ñöôïc choïn loïc vaø ñöôïc thieát keá ñeå ngöôøi hoïc gaàn guõi vôùi nhöõng tình huoáng
thöïc teá trong ñôøi soáng haøng ngaøy, ñöôïc taùc giaû ñuùc keát töø nhöõng kinh nghieäm
nhieàu naêm coâng taùc vaø nghieân cöùu cuûa mình. Neáu ñeå yù, ngöôøi hoïc seõ thaáy caùc
thí duï ñöôïc giaûi quyeát vaø thöôøng keøm giaûi thích, keâ bieân roõ raøng ñôn vò tính vaø
khoâng coù nhieàu caùc bieán ñoåi, pheùp toaùn, pheùp theá trung gian. Ngöôøi hoïc seõ
töøng böôùc ñoïc, nghieàn ngaãm caùc thí duï, chính mình laøm caùc pheùp toaùn trung
gian ñoù vaø tieán ñeán coù khaû naêng ñoäc laäp giaûi quyeát caùc baøi taäp ôû cuoái caùc
chöông. Caùc baøi taäp cuoái caùc chöông laø raát caên baûn, soá l...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ học đát - Người đăng: vansypc20
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
cơ học đát 9 10 834