Ktl-icon-tai-lieu

Cơ học đất

Được đăng lên bởi vout092203
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2. Phân bố ứng suất trong đất

2.1. Phân bố ứng suất do trọng lượng
bản thân đất gây nên
a. Trường hợp nền đất đồng nhất
 Ứng suất do trọng lượng bản thân đất gây nên

(coi mặt đất là mặt phẳng nằm ngang):
z



z





z

. dz

0

z



x



y





z

.dz

0

yz – trọng lượng thể tích của đất
tự nhiên, thay đổi theo độ cao z.
ξ – hệ số áp lực ngang.

μ – hệ số nở hông
của đất.

1

2.1. Phân bố ứng suất do trọng lượng
bản thân đất gây nên
a. Trường hợp nền đất đồng nhất
 Vì đất được xem là vật thể bám vô hạn → không

có ứng suất cắt:

 xy   yz   zx  0
 Đối với nền đất đồng nhất thì γz = γ = const →

Ứng suất thẳng đứng do trọng lượng bản thân
đất:
 z   .z

2.1. Phân bố ứng suất do trọng lượng
bản thân đất gây nên
b. Trường hợp nền đất nhiều lớp:
 Trường hợp đất có nhiều lớp đất khác nhau:
n

 z    i .hi
i 1

 x   y   . z
 0
n – số lớp đất khác nhau trong
phạm vi nghiên cứu.
yi, hi – trọng lượng thể tích và
chiều dày của lớp đất thứ i.

2






Tại đáy lớp 1:  1   1.h1
Tại đáy lớp 2:
 2   1.h1   đn1.h2
Tại đáy lớp 3:
 2   1.h1   đn1.h2   2 .h3

2.1. Phân bố ứng suất do trọng lượng
bản thân đất gây nên
c. Trường hợp nền đất có nước ngầm:
 Trọng lượng đẩy nổi:

 0 .   0
1 e
 .   0
z  0
.z   đn .z
1 e
 đn 

γ0 – trọng lượng thể tích nước.
Δ, e – tỷ trọng và hệ số rỗng của đất.

3

2.1. Phân bố ứng suất do trọng lượng
bản thân đất gây nên
b. Trường hợp nền đất nhiều lớp:
 Khi mực nước ngầm

hạ thấp quá nhiều →
tăng ứng suất bản thân
của đất → đất bị co ép
→ xuất hiện các biến
dạng mặt đất, có thể dẫn đến phá hoại hoặc sử dụng
không bình thường các công trình trên mặt đất.



Nếu đất dưới mực nước
ngầm là loại đất thấm nước
thì ứng suất được tính theo
công thức:
 B   1.h1   đn1.h2



Nếu đất dưới mực nước ngầm là một lớp sét
chặt (coi không thấm nước) thì ứng suất được
tính theo công thức:
 A   1.h1 ;  B   1.h1   đn1.h2



Tại mặt lớp sét chặt:
 B   1.h1   đn1.h2   0 .h2

 C   1.h1   đn1.h2   0 .h2   2 .h3

4

2.1. Phân bố ứng suất do trọng lượng
bản thân đất gây nên
d. Trường hợp nước có áp:
 Ứng suất tại điểm M:

 M   1.h1   đn1.h2   0 .h2   2 .h4   0 h3  h2    3 .h5
(h3 – h2) – trị số chiều cao dư của nước có áp so với
mực nước ngầm.

2.2. Phân bố ứng suất do tải trọng
ngoài gây nên trong nền đồng nhất
2.2.1. Tác dụng của lực tập trung
a. Lực tập trung tác dụng thẳng
đứng trên mặt đất:
 Ứng suất pháp tuyến tại M:




z

y



3...
1
Chương 2. Phân b ng sut trong đt
2.1. Phân b ng sut do trng lưng
bản thân đt gây n
Ứng suất do trọng ợng bản thân đất gây nên
(coi mặt đất là mặt phẳng nằm ngang):
z
zyx
z
zz
dz
dz
0
0
.
.
y
z
– trọng lượng thể tích của đất
tự nhiên, thay đổi theo độ cao z.
ξ h s áp lực ngang.
a. Trưng hp nn đt đng nht
μ h s n hông
ca đt.
Cơ học đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ học đất - Người đăng: vout092203
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Cơ học đất 9 10 878