Ktl-icon-tai-lieu

cơ học đất

Được đăng lên bởi Đức Minh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 950 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CƠ HỌC ĐẤT – NEÀN MOÙNG
HTTN
HI 01LTCÑCTN
NỀN MÓNG
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VĐ CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG
1.1. Khái niệm cơ bản về nền móng.

1.1.1. Móng
¾ Mó n g
Móng là bộ phận chịu lực đặt thấp nhất, là kết cấu cuối cùng của nhà hoặc công trình. Nó
tiếp thu tải trọng công trình và truyền tải trọng đó lên nền đất dưới đáy móng.
¾Mặt móng
Bề mặt móng tiếp xúc với công trình bên trên (chân cột, chân tường) gọi là mặt móng.
Mặt móng thường rộng hơn kết cấu bên trên một chút để tạo điều kiện cho việc thi công cấu
kiện bên trên một cách dễ dàng.
¾Gờ móng
Phần nhô ra của móng gọi là gờ móng, gờ móng được cấu tạo để đề phòng sai lệch vị trí có
thể xảy ra khi thi công các cấu kiện bên trên, lúc này có thể xê dịch cho đúng thiết kế.
¾Đáy móng
Bề mặt móng tiếp xúc với nền đất gọi là đáy móng. Đáy móng thường rộng hơn nhiều so với
kết cấu bên trên. Sở dĩ như vậy bởi vì chênh lệch độ bền tại mặt tiếp xúc móng - đất rất lớn (từ
100 - 150 lần), nên mở rộng đáy móng để phân bố lại ứng suất đáy móng trên diện rộng, giảm
được ứng suất tác dụng lên nền đất.
1.1.2. Nền
Nền là phần đất nằm dưới đáy móng, tiếp thu tải trọng từ móng truyền xuống. Người ta
phân nền làm hai loại:
1

+ Nền thiên nhiên: Là nền khi xây dựng công trình, không cần biện pháp nào để xử lư về
mặt vật lư và cơ học của đất.
+ Nền nhân tạo: Là loại nền khi xây dựng cần dùng các biện pháp nào đó để cải thiện,
làm tăng cường khả năng chịu tải của đất nền.
1.1.3. Phân loại móng:
¾Móng nông:
Là móng xây trên hố móng đào trần, sau đó lấp lại, độ sâu chôn móng từ 1.2÷3.5m.
Móng nông sử dụng cho các công trình chịu tải trọng nhỏ và trung bình, đặt trên nền đất
tương đối tốt (nền đất yếu thì có thể xử lư nền). Thuộc loại móng nông người ta phân ra các loại
sau:
+ Móng đơn: Sử dụng dưới chân cột nhà, cột điện, mố trụ cầu…
N

N

Mx

Hy

Hy

Df

Mx

Df
y

B

y

B

z

z

x

x
ey

ey

H
N

L

B

N

L

B

+ Móng băng: Sử dụng dưới các tường chịu lực, tường phụ hoặc các hàng cột, móng
các công trình tường chắn.

+ Móng bản (móng bè): Thường sử dụng khi nền đất yếu, tải trọng công trình lớn, hoặc công
trình có tầng hầm.
2

¾Móng

sâ u :
Là loại móng khi thi công không cần đào hố móng hoặc chỉ đào một phần rồi dùng phương
pháp nào đó hạ, đưa móng xuống độ sâu thiết kế. Thường sử dụng cho các công trình có tải
trọng lớn mà lớp đất tốt nằm ở tầng sâu.
+ Moùng truï goàm caùc coät lôùn choân saâu gaùnh ñôơ caùc coâng trình caàu, caûng, giaøn khoan
ngoaøi bieån,….
+ Moùng coïc laø moät loaïi moùng saâu, thay vì ñöôïc caáu taïo thaønh moät t...
1
CƠ HC ĐẤT – NEÀN MOÙNG
HTTN
HI 01LTCÑCTN
N
N
N
N
M
M
Ó
Ó
N
N
G
G
C
C
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
1
1
:
:
M
M
T
T
S
S
V
V
Đ
Đ
C
C
Ơ
Ơ
B
B
N
N
V
V
N
N
N
N
M
M
Ó
Ó
N
N
G
G
1
1
.
.
1
1
.
.
Khái
nim
cơ
bn
v
nn
móng.
Khái nim cơ bn v nn móng.
1
1
.
.
1
1
.
.
1
1
.
.
M
M
ó
ó
n
n
g
g
¾
¾
M
M
ó
ó
n
n
g
g
M
M
ó
ó
n
n
g
g
l
l
à
à
b
b
p
p
h
h
n
n
c
c
h
h
u
u
l
l
c
c
đ
đ
t
t
t
t
h
h
p
p
n
n
h
h
t
t
,
,
l
l
à
à
k
k
ế
ế
t
t
c
c
u
u
c
c
u
u
i
i
c
c
ù
ù
n
n
g
g
c
c
a
a
n
n
h
h
à
à
h
h
o
o
c
c
c
c
ô
ô
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
.
.
N
N
ó
ó
t
t
i
i
ế
ế
p
p
t
t
h
h
u
u
t
t
i
i
t
t
r
r
n
n
g
g
c
c
ô
ô
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
v
v
à
à
t
t
r
r
u
u
y
y
n
n
t
t
i
i
t
t
r
r
n
n
g
g
đ
đ
ó
ó
l
l
ê
ê
n
n
n
n
n
n
đ
đ
t
t
d
d
ư
ư
i
i
đ
đ
á
á
y
y
m
m
ó
ó
n
n
g
g
.
.
¾
¾
M
M
t
t
m
m
ó
ó
n
n
g
g
B
B
m
m
t
t
m
m
ó
ó
n
n
g
g
t
t
i
i
ế
ế
p
p
x
x
ú
ú
c
c
v
v
i
i
c
c
ô
ô
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
b
b
ê
ê
n
n
t
t
r
r
ê
ê
n
n
(
(
c
c
h
h
â
â
n
n
c
c
t
t
,
,
c
c
h
h
â
â
n
n
t
t
ư
ư
n
n
g
g
)
)
g
g
i
i
l
l
à
à
m
m
t
t
m
m
ó
ó
n
n
g
g
.
.
M
M
t
t
m
m
ó
ó
n
n
g
g
t
t
h
h
ư
ư
n
n
g
g
r
r
n
n
g
g
h
h
ơ
ơ
n
n
k
k
ế
ế
t
t
c
c
u
u
b
b
ê
ê
n
n
t
t
r
r
ê
ê
n
n
m
m
t
t
c
c
h
h
ú
ú
t
t
đ
đ
t
t
o
o
đ
đ
i
i
u
u
k
k
i
i
n
n
c
c
h
h
o
o
v
v
i
i
c
c
t
t
h
h
i
i
c
c
ô
ô
n
n
g
g
c
c
u
u
k
k
i
i
n
n
b
b
ê
ê
n
n
t
t
r
r
ê
ê
n
n
m
m
t
t
c
c
á
á
c
c
h
h
d
d
d
d
à
à
n
n
g
g
.
.
¾
¾
G
G
m
m
ó
ó
n
n
g
g
P
P
h
h
n
n
n
n
h
h
ô
ô
r
r
a
a
c
c
a
a
m
m
ó
ó
n
n
g
g
g
g
i
i
l
l
à
à
g
g
m
m
ó
ó
n
n
g
g
,
,
g
g
m
m
ó
ó
n
n
g
g
đ
đ
ư
ư
c
c
c
c
u
u
t
t
o
o
đ
đ
đ
đ
p
p
h
h
ò
ò
n
n
g
g
s
s
a
a
i
i
l
l
c
c
h
h
v
v
t
t
r
r
í
í
c
c
ó
ó
t
t
h
h
x
x
y
y
r
r
a
a
k
k
h
h
i
i
t
t
h
h
i
i
c
c
ô
ô
n
n
g
g
c
c
á
á
c
c
c
c
u
u
k
k
i
i
n
n
b
b
ê
ê
n
n
t
t
r
r
ê
ê
n
n
,
,
l
l
ú
ú
c
c
n
n
à
à
y
y
c
c
ó
ó
t
t
h
h
x
x
ê
ê
d
d
c
c
h
h
c
c
h
h
o
o
đ
đ
ú
ú
n
n
g
g
t
t
h
h
i
i
ế
ế
t
t
k
k
ế
ế
.
.
¾
¾
Đ
Đ
á
á
y
y
m
m
ó
ó
n
n
g
g
B
B
m
m
t
t
m
m
ó
ó
n
n
g
g
t
t
i
i
ế
ế
p
p
x
x
ú
ú
c
c
v
v
i
i
n
n
n
n
đ
đ
t
t
g
g
i
i
l
l
à
à
đ
đ
á
á
y
y
m
m
ó
ó
n
n
g
g
.
.
Đ
Đ
á
á
y
y
m
m
ó
ó
n
n
g
g
t
t
h
h
ư
ư
n
n
g
g
r
r
n
n
g
g
h
h
ơ
ơ
n
n
n
n
h
h
i
i
u
u
s
s
o
o
v
v
i
i
k
k
ế
ế
t
t
c
c
u
u
b
b
ê
ê
n
n
t
t
r
r
ê
ê
n
n
.
.
S
S
d
d
ĩ
ĩ
n
n
h
h
ư
ư
v
v
y
y
b
b
i
i
v
v
ì
ì
c
c
h
h
ê
ê
n
n
h
h
l
l
c
c
h
h
đ
đ
b
b
n
n
t
t
i
i
m
m
t
t
t
t
i
i
ế
ế
p
p
x
x
ú
ú
c
c
m
m
ó
ó
n
n
g
g
-
-
đ
đ
t
t
r
r
t
t
l
l
n
n
(
(
t
t
1
1
0
0
0
0
-
-
1
1
5
5
0
0
l
l
n
n
)
)
,
,
n
n
ê
ê
n
n
m
m
r
r
n
n
g
g
đ
đ
á
á
y
y
m
m
ó
ó
n
n
g
g
đ
đ
p
p
h
h
â
â
n
n
b
b
l
l
i
i
n
n
g
g
s
s
u
u
t
t
đ
đ
á
á
y
y
m
m
ó
ó
n
n
g
g
t
t
r
r
ê
ê
n
n
d
d
i
i
n
n
r
r
n
n
g
g
,
,
g
g
i
i
m
m
đ
đ
ư
ư
c
c
n
n
g
g
s
s
u
u
t
t
t
t
á
á
c
c
d
d
n
n
g
g
l
l
ê
ê
n
n
n
n
n
n
đ
đ
t
t
.
.
1
1
.
.
1
1
.
.
2
2
.
.
N
N
n
n
N
N
n
n
l
l
à
à
p
p
h
h
n
n
đ
đ
t
t
n
n
m
m
d
d
ư
ư
i
i
đ
đ
á
á
y
y
m
m
ó
ó
n
n
g
g
,
,
t
t
i
i
ế
ế
p
p
t
t
h
h
u
u
t
t
i
i
t
t
r
r
n
n
g
g
t
t
m
m
ó
ó
n
n
g
g
t
t
r
r
u
u
y
y
n
n
x
x
u
u
n
n
g
g
.
.
N
N
g
g
ư
ư
i
i
t
t
a
a
p
p
h
h
â
â
n
n
n
n
n
n
l
l
à
à
m
m
h
h
a
a
i
i
l
l
o
o
i
i
:
:
cơ học đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ học đất - Người đăng: Đức Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
cơ học đất 9 10 389