Ktl-icon-tai-lieu

cơ học dất

Được đăng lên bởi anhcu-do
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1051 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2012
Các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ:
-

XÂY DỰNG CẦU, HẦM (60 58 25)

-

XÂY DỰNG ĐƯỜNG ÔTÔ VÀ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ (60 58 30)

-

ÐỊA KỸ THUẬT XÂY DỰNG (60 58 60)

Môn thi cơ sở: CƠ HỌC ĐẤT

CHƯƠNG 1: TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT
- Tính chất của các pha (thành phần) hợp thành đất.
- Các chỉ tiêu vật lý và trạng thái của đất. Các thí nghiệm xác định các chỉ tiêu vật lý và liên
hệ giữa các chỉ tiêu vật lý.
- Phân loại đất
CHƯƠNG 2: CÁC TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐẤT
- Tính thấm của đất: Định luật Darcy. Thí nghiệm xác định hệ số thấm k và các yếu tố ảnh
hưởng đến k. Đại cương về đường dòng, đường thế và áp lực thủy động.
- Tính biến dạng của đất: Thí nghiệm nén đất trong hộp nén Oedometer nguyên lý, kết quả
và các đặc trưng biến dạng của đất. Bài toán cố kết thấm 1 chiều của Terzaghi. Ứng suất
hữu hiệu và ứng suất trung tính.
- Tính chống cắt của đất: Biểu thức Coulomb và các tham số sức chống cắt có thoát nước
và không thoát nước.
- Tính đầm chặt của đất: Các yếu tố ảnh hưởng đến độ đầm chặt của đất. Độ ẩm đầm nén
tốt nhất, ý nghĩa và thí nghiệm xác định.
CHƯƠNG 3: PHÂN BỐ ỨNG SUẤT TRÊN NỀN ĐẤT
- Các điều kiện để áp dụng lý thuyết đàn hồi vào việc xác định ứng suất trong nền đất.
- Xác định ứng suất trong nền đất do trọng lượng bản thân đất khi nền đất đồng chất, khi
nền không đồng chất, khi có áp lực nước lỗ rỗng.
- Xác định ứng suất trong nền đất do tải trọng ngoài:
- Bài toán không gian: Lực tập trung, lực phân bố đều trên hình chữ nhật và hình tròn
- Bài toán phẳng: Lực tập trung, lực phân bố đều, lực phân bố hình tam giác.
- Sơ lược về ứng suất tiếp xúc: định nghĩa, các yếu tố ảnh hưởng, ứng suất tiếp xúc dưới
đáy móng cứng trên nền đàn hồi.
CHƯƠNG 4: DỰ TÍNH ĐỘ LÚN CỦA NỀN ĐẤT
- Các phương pháp dự tính độ lún cuối cùng của nền đất
- Dự tính độ lún theo thời gian

1

CHƯƠNG 5: ỔN ĐỊNH CỦA NỀN VÀ SỨC CHỊU TẢI CỰC HẠN
- Điều kiện ổn định của một phân tố đất theo Mohr – Rankine
- Xác định Pu của nền theo lý thuyết cân bằng giới hạn: nguyên lý của phương pháp và kết
quả. Công thức của Terzaghi và công thức của Bérézansev
- Đánh giá ổn định của nền theo phương pháp gần đúng: trượt cung tròn
CHƯƠNG 6: ÁP LỰC ĐẤT LÊN TƯỜNG CHẮN
- Các loại áp lực đất ngang của đất theo lý thuyết Rankine
- Xác định áp lực đất chủ động và áp lực đất bị động theo lý thuyết Coulomb cho đất rời.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Cơ học đất. Lê Quý An, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Công Mẫn. NXB ĐH&GDCN 1970
2. Bài tập cơ học đ...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2012
Các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ:
- XÂY DỰNG CẦU, HẦM (60 58 25)
- XÂY DỰNG ĐƯỜNG ÔTÔ VÀ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ (60 58 30)
- ÐỊA KỸ THUẬT XÂY DỰNG (60 58 60)
Môn thi cơ sở: CƠ HỌC ĐẤT
CHƯƠNG 1: TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT
- Tính chất của các pha (thành phần) hợp thành đất.
- Các chỉ tiêu vật lý và trạng thái của đất. Các thí nghiệm xác định các chỉ tiêu vật lý và liên
hệ giữa các chỉ tiêu vật lý.
- Phân loại đất
CHƯƠNG 2: CÁC TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐẤT
- Tính thấm của đất: Định luật Darcy. Thí nghiệm xác định hệ số thấm k các yếu tố ảnh
hưởng đến k. Đại cương về đường dòng, đường thế và áp lực thủy động.
- Tính biến dạng của đất: Thí nghiệm nén đất trong hộp nén Oedometer nguyên lý, kết quả
các đặc trưng biến dạng của đất. i toán cố kết thấm 1 chiều của Terzaghi. Ứng suất
hữu hiệu và ứng suất trung tính.
- Tính chống cắt của đất: Biểu thức Coulomb c tham số sức chống cắt thoát nước
và không thoát nước.
- Tính đầm chặt của đất: Các yếu tố ảnh hưởng đến độ đầm chặt của đất. Độ ẩm đầm nén
tốt nhất, ý nghĩa và thí nghiệm xác định.
CHƯƠNG 3: PHÂN BỐ ỨNG SUẤT TRÊN NỀN ĐẤT
- Các điều kiện để áp dụng lý thuyết đàn hồi vào việc xác định ứng suất trong nền đất.
- Xác định ứng suất trong nền đất do trọng lượng bản thân đất khi nền đất đồng chất, khi
nền không đồng chất, khi có áp lực nước lỗ rỗng.
- Xác định ứng suất trong nền đất do tải trọng ngoài:
- Bài toán không gian: Lực tập trung, lực phân bố đều trên hình chữ nhật và hình tròn
- Bài toán phẳng: Lực tập trung, lực phân bố đều, lực phân bố hình tam giác.
- lược về ứng suất tiếp c: định nghĩa, các yếu tố ảnh hưởng, ng suất tiếp xúc dưới
đáy móng cứng trên nền đàn hồi.
CHƯƠNG 4: DỰ TÍNH ĐỘ LÚN CỦA NỀN ĐẤT
- Các phương pháp dự tính độ lún cuối cùng của nền đất
- Dự tính độ lún theo thời gian
1
cơ học dất - Trang 2
cơ học dất - Người đăng: anhcu-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
cơ học dất 9 10 741