Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC ĐẤT

Được đăng lên bởi thanhhang154
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 749 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng
Cơ học đất

GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC
CÔ HOÏC ÑAÁT
(SOIL MECHANICS)
GIAÛNG VIEÂN: ThS. TRAÀN MINH TUØNG
98 NGOÂ TAÁT TOÁ QUAÄN BÌNH THAÏNH Tp HCM
email: tranminhtung@tut.edu.vn
BAI GIANG: CO HOC DAT

1. ÑÒNH NGHÓA MOÂN HOÏC
CÔ HOÏC ÑAÁT LAØ MOÂN HOÏC NGHIEÂN CÖÙU ÖÙNG
XÖÛ CUÛA ÑAÁT ÑOÁI VÔÙI CAÙC TAÙC DUÏNG CÔ HOÏC,
VAÄT LYÙ.
¾

Döï tính ñoä luùn cuûa neàn moùng coâng trình.

¾

Khaû naêng chòu taûi cuûa neàn ñaát döôùi coâng trình.

¾

AÙp löïc cuûa ñaát leân töôøng chaén.

¾

OÅn ñònh maùi ñaát.
BAI GIANG: CO HOC DAT

DÖÏ TÍNH ÑOÄ LUÙN CUÛA NEÀN MOÙNG
COÂNG TRÌNH.

BAI GIANG: CO HOC DAT

1

KHAÛ NAÊNG CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT

BAI GIANG: CO HOC DAT

AÙP LÖÏC CUÛA ÑAÁT LEÂN TÖÔØNG CHAÉN

BAI GIANG: CO HOC DAT

OÅN ÑÒNH MAÙI ÑAÁT.

BAI GIANG: CO HOC DAT

2

2. VAÁN ÑEÀ CAÀN PHAÛI NGHIEÂN CÖÙU
1.
2.

Baûn chaát vaät lyù cuûa ñaát.
ÖÙng suaát trong moâi tröôøng ñaát

BAI GIANG: CO HOC DAT

ÖÙNG SUAÁT TRONG MOÂI TRÖÔØNG ÑAÁT

BAI GIANG: CO HOC DAT

3. CAÙC YEÂU CAÀU CUÛA MOÂN HOÏC
1.

THAM GIA BAØI GIAÛNG ÑAÀY ÑUÛ.

2.

THÍ NGHIEÄM, BAÙO CAÙO THÍ NGHIEÄM ÑAÏT YEÂU CAÀU.

3.

LAØM BAØI TAÄP

4.

THI GIÖÕA HOÏC KYØ

5.

THI CUOÁI HOÏC KYØ.

6.

ÑAÙNH GIAÙ: tham gia baøi giaûng + thi giöõa kyø 30%
(coù theå kieåm tra 15 phuùt baát kyø luùc naøo), thi cuoái kyø
70%
BAI GIANG: CO HOC DAT

3

4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
R.Whitlow, Cô hoïc ñaát NXB Giaùo duïc 1997 (baûn
dòch tieáng Vieät).
N.A.Xötovich, Cô hoïc ñaát, baûn dòch tieáng Vieät cuûa
Ngoâ Vaên Ñònh, Leâ Aát Hôïi, Vuõ Coâng Ngöõ, Haø Noäi
1969.
N.A.Xötovich, Cô hoïc ñaát, (giaùo trình ruùt goïn), baûn
dòch tieáng Vieät cuûa Ñoã Baèng, Nguyeãn Coâng Maãn,
Moscôva 1987.
Vuõ Coâng Ngöõ – Nguyeãn Vaên Thoâng, Baøi taäp cô hoïc
ñaát NXB Giaùo Duïc 1999.

1.

2.

3.

4.

BAI GIANG: CO HOC DAT

4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
5.JONH ATKINSON (1993) An introduction to the
mechanic of soil and foundations – Mc Graw – Hill
Book Company.
6.DAVID MUIR WOOD (1990) Soil Behavior And Critical
State Soil Mechanics - Cambridge University Press.
7. A. M. BRITO, M. J. GUNN (1987) Critical state soil
mechanics via finite elements – Ellis Horwood
Limited.
BAI GIANG: CO HOC DAT

Chöông 1

BAÛN CHAÁT VAÄT LYÙ CUÛA MOÂI TRÖÔØNG ÑAÁT

1.

SÖÏ HÌNH THAØNH CAÙC LOAÏI ÑAÁT
Taát caû caùc loaïi ñaát ñeàu ñöôïc hình thaønh
do quaù trình phong hoùa, chuyeån dôøi vaø
laéng ñoïng.
Tuøy vaøo ñieàu kieän hình thaønh maø taïo ra
caùc loaïi ñaát khaùc nhau
BAI GIANG: CO HOC DAT

4

QUAÙ TRÌNH PHONG HOÙA
„

„

Laø quaù trình caùc lôùp ñaù goá...
Bài giảng
Cơ học đất
CƠ HỌC ĐẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC ĐẤT - Người đăng: thanhhang154
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
CƠ HỌC ĐẤT 9 10 423