Ktl-icon-tai-lieu

cơ học kết cấu 1

Được đăng lên bởi tienhatinh1208
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 4038 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN: KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

BÀI GIẢNG:

C Ơ H Ọ C K Ế T C ẤU 1
MECHANICS OF STRUCTURES
TS Đào Ngọc Thế Lực

Đà Nẵng 2014

Cơ học kết cấu 1

Mục lục

MỤC LỤC
CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU .....................................................................................................1
1.1. Khái niệm môn học .....................................................................................................1
1.2. Sơ đồ tính của công trình ...........................................................................................2
1.3. Phân loại công trình ....................................................................................................3
1.3.1. Phân loại theo sơ đồ tính .......................................................................................3
1.3.2. Phân loại theo phương pháp tính ...........................................................................5
1.3.3. Phân loại theo kích thước tương đối của các cấu kiện ..........................................6
1.4. Các nguyên nhân gây ra nội lực, biến dạng và chuyển vị .......................................6
1.4.1. Tải trọng ................................................................................................................6
1.4.2. Sự thay đổi nhiệt độ ...............................................................................................7
1.4.3. Chuyển vị cưỡng bức các liên kết và chế tạo lắp ráp không chính xác ................7
1.5. Các giả thiết, nguyên lý cộng tác dụng......................................................................7
1.5.1. Các giả thiết ...........................................................................................................7
1.5.2. Nguyên lý cộng tác dụng .......................................................................................7
CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH CẤU TẠO HÌNH HỌC HỆ THANH PHẲNG ................9
2.1. Các khái niệm ..............................................................................................................9
2.1.1. Hệ bất biến hình (BBH) .........................................................................................9
2.1.2. Hệ biến hình (BH) .................................................................................................9
2.1.3. Hệ biến hình tức thời (BHTT) .............................................................................10
2.1.4. Miếng cứng ................................
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN: KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
BÀI GIẢNG:
C
C
Ơ
Ơ
H
H
C
C
K
K
T
T
C
C
U
U
1
1
MECHANICS OF STRUCTURES
TS Đào Ngọc Thế Lực
Đà Nẵng 2014
cơ học kết cấu 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ học kết cấu 1 - Người đăng: tienhatinh1208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
cơ học kết cấu 1 9 10 356