Ktl-icon-tai-lieu

Cơ học kết cấu - Chương 1

Được đăng lên bởi luongkytq
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 5224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƢƠNG I: MỞ ĐẦU
BÀI 1: NHIỆM VỤ VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC
1.1

Nhiệm vụ chủ yếu của môn học:

Là 1 môn học khoa học chuyên nghiên cứu về nguyên lý và phương pháp tính toán
nội lực (ứng lực) và chuyển vị trong công trình. Độ bền, độ cứng và độ ổn định của công
trình có liên quan đến tính chất cơ học của vật liệu, hình dạng và kích thước của cấu kiện,
nội lực phát sinh và phát triển công trình.
- Âiãöu kiãûn vãö âäü bãön: Âaím baío cho cäng trçnh khäng bë phaï hoaûi dæåïi taïc duûng
cuía caïc nguyãn nhán bãn ngoaìi
- Âiãöu kiãûn vãö âäü cæïng: Âaím baío cho cäng trçnh khäng coï chuyãøn vë vaì biãún daûng
væåüt quaï giåïi haûn cho pheïp nhàòm âaím baío sæû laìm viãûc bçnh thæåìng cuía cäng trçnh.
- Âiãöu kiãûn vãö äøn âënh: Âaím baío cho cäng trçnh coï khaí nàng baío toaìn vë trê vaì hçnh
daûng ban âáöu cuía noï dæåïi daûng cán bàòng trong traûng thaïi biãún daûng.
Våïi yãu cáöu vãö âäü bãön, cáön âi xaïc âënh näüi læûc; våïi yãu cáöu vãö âäü cæïng, cáön âi xaïc
âënh chuyãøn vë; våïi yãu cáöu vãö äøn âënh, cáön âi xaïc âënh læûc giåïi haûn maì kãút cáúu coï thể chëu
âæåüc.
Hơn nữa kích thước của cấu kiện lại phụ thuộc nội lực trong cấu kiện đó. Do vậy,
công việc đầu tiên khi tính công trình là xác định trạng thái nội lực và biến dạng phân bố
trong công trình dưới các tác động bên ngoài.
1.2

Đối tƣợng nghiên cứu:

Cơ học kết cấu là môn khoa học thực nghiệm, trình bày các phép tính để kiểm tra độ
bền, độ cứng và độ ổn định của công trình, đồng thời là một tổ hợp do một hay nhiều cấu
kiện được nối với nhau theo một quy luật nhất định, chịu sự tác dụng của các nhân tố bên
ngoài như: các ngoại lực, các tác nhân gây chuyển vị cưỡng bức,…. Đối với ngành xây
dựng công trình nói chung đối tượng nghiên cứu là kết cấu hệ thanh và hệ khung.
Do vậy đối tượng nghiên cứu dựa vào 3 đối tượng sau đây:
1.2.1 Tính công trình về độ bền:
- Nhằm bảo đảm cho công trình có khả năng chịu tác dụng của tải trọng cũng như các
nguyên nhân khác mà không bị phá hoại.
1.2.2 Tính công trình về độ cứng:
- Nhằm đảm bảo cho công trình không có chuyển vị lớn và rung động lớn có thể làm
cho công trình mất trạng thái làm việc bình thường ngay cả khi điều kiện bền vẫn bảo đảm.
1.2.3 Tính công trình về mặt ổn định:
- Là tìm hiểu khả năng bảo toàn vị trí và hình dạng ban đầu của công trình dưới dạng
cân bằng trong trạng thái biến dạng.

Trang 1

BÀI 2: SƠ ĐỒ CÔNG TRÌNH- CÁC GIẢ THUYẾT TÍNH TOÁN
2.1 Định nghĩa:
Là hình ảnh đơn giản hóa mà vẫn đảm bảo phản ánh được sát với sự làm việc thực...
Trang 1
CHƢƠNG I: MỞ ĐẦU
I 1: NHIỆM V VÀ ĐỐI ỢNG NGHIÊN CỨU CA MÔN HỌC
1.1 Nhim v ch yếu của n học:
Là 1 môn hc khoa hc chuyên nghiên cu v nguyên và phương pháp tính toán
ni lực (ng lực) và chuyn v trong ng trình. Đ bền, độ cng và đổn định ca ng
trình liên quan đến nh cht cơ hc của vt liệu, hình dng và kích thước ca cấu kiện,
ni lực pt sinh và phát triển công trình.
- Âiãöu kiãûn vãö âäü ön: Âaím baío cho cäng trçnh khäng bë phaï hoaûi dæåïi taïc duûng
cuía caïc ngun nn bãn ngoaìi
- Âiãöu kiãûn vãö âäü cæïng: Âaím baío cho cäng trçnh khäng cchuøn vë vaì biãún daûng
væåüt quaï gïi haûn cho pheïp nòm âaím baío sæû laìm viãûc bçnh tåìng cuía cäng trçnh.
- Âiãöu kiãûn vãö äøn âënh: Âaím baío cho cäng trçnh coï khaí nàng baío toaìn vë trê vaì hçnh
daûng ban âáöu cuía noï dæåïi daûng cán bàòng trong traûng thaïi biãún daûng.
Våïi yãu öu ö âäü bãön, ön âi xaïc âënh näüi læûc; ïi u öu vãö âäü cæïng,ön âi xaïc
âënh chuøn vë; våïi yãu cáöu vãö äøn âënh, cáön âi xaïc âënh læûc giåïi haûn maì kãút cáúu coï th chëu
âæåüc.
Hơn na kích thước ca cu kiện lại ph thuc ni lực trong cu kiện đó. Do vậy,
công việc đầu tiên khi tính công trình xác định trng thái ni lực và biến dạng phân b
trong công trình dưới các c động bên ngoài.
1.2 Đi tƣợng nghiên cu:
Cơ hc kết cấu môn khoa hc thực nghiệm, trình bày c phép tính đkiểm tra đ
bn, độ cứng và độ n định ca ng trình, đồng thời mt thợp do một hay nhiều cu
kiện được ni với nhau theo mt quy lut nht định, chịu s c dng của các nhân tố bên
ngoài n: các ngoi lc, các tác nhân gây chuyn v cưỡng bức,…. Đi với ngành xây
dựng ng trình nói chung đối tượng nghn cứu kết cu h thanh và h khung.
Do vy đối tượng nghiên cu da vào 3 đối tượng sau đây:
1.2.1 Tính công trình v đ bền:
- Nhằm bo đảm cho công trình khnăng chịu tác dng ca tải trọng ng như các
nguyên nhân khác không b phá hoi.
1.2.2 Tính công trình v đ cứng:
- Nhằm đảm bo cho ng trình không có chuyển vlớn và rung động lớn thể m
cho công trình mt trạng thái làm việc bình thường ngay cả khi điều kiện bn vn bo đm.
1.2.3 Tính công trình v mặt ổn định:
- Là tìm hiểu kh năng bo tn vtrí và hình dng ban đầu ca ng trình dưới dng
cân bng trong trạng thái biến dạng.
Cơ học kết cấu - Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ học kết cấu - Chương 1 - Người đăng: luongkytq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Cơ học kết cấu - Chương 1 9 10 839