Ktl-icon-tai-lieu

Cơ học kỹ thuật 1

Được đăng lên bởi namtuocbongdembka-gmail-com
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 2646 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 1

26/02/2009

BÀI GIẢNG
MÔN CƠ HỌC LÝ THUYẾT

Giảng viên: Nguyễn Duy Khương
Email: Khuongndk@yahoo.com
106B4, Bộ môn Cơ Kỹ Thuật, ĐHBK TP.HCM

Chương trình môn học
Môn học
ọ Cơ Học
ọ
Phần 1
TĨNH HỌC

Phần 2
ĐỘNG HỌC

Phần 3
ĐỘNG LỰC HỌC

Kiểm tra giữa học kỳ (20%)
Thi cuối học kỳ (80%)

Giảng viên: Nguyễn Duy Khương

1

Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 1

26/02/2009

Nội dung môn học
Phần 1
TĨNH HỌC
Lực

Môment

Khảo sát sự cân bằng của vật thể chịu tác dụng của lực.
Dữ kiện
Kết quả
F5 ?
F1
Điều
ề
kiện
Hệ lực và
Phản lực
môment
liên kết
cân bằng hệ lực
F2
F3

…

F6 ?

F4

Nội dung môn học
…

Các mô hình ví dụ cho bài toán tĩnh học

Giảng viên: Nguyễn Duy Khương

2

Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 1

26/02/2009

Nội dung môn học
Phần 2
ĐỘNG HỌC
Vận tốc
…
…

Gia tốc

Khảo sát tính chất hình học chuyển động của vật thể.
Không quan tâm đến nguyên nhân gây ra chuyển động.
Dữ kiện
Kết quả
Vận tốc, gia
tốc vật 1

Quan hệ động học

Vận tốc, gia
tốc vật 2

Nội dung môn học
…

Các mô hình ví dụ cho bài toán động học

Giảng viên: Nguyễn Duy Khương

3

Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 1

26/02/2009

Nội dung môn học
Phần 3
ĐỘNG LỰC HỌC
Lực
Môment
…

Vận tốc
Gia tốc

Khảo sát các quy luật chuyển động của vật thể dưới tác
dụng của lực.
Dữ kiện
Lực
Moment

Phương trình tổng quát
động lực học

Kết quả
Vận tốc
Gia tốc
Phản lực liên kết

Nội dung môn học
…

Các mô hình ví dụ bài toán động lực học

Giảng viên: Nguyễn Duy Khương

4

Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 1

26/02/2009

Phần 1: TĨNH HỌC
…

Hai vấn đề chính cần giải quyết là:
• Thu gọn hệ lực
• Điều kiện cân bằng của hệ lực

Chương 1: Các khái niệm cơ bản, mô hình phản lực liên kết
Chương 2: Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng
Chương 3: Các bài toán đặc biệt
Chương 4: Ma sát
Chương 5: Trọng tâm

CHƯƠNG 1 Các khái niệm cơ bản, mô hình phản lực liên kết

NỘI DUNG
1. Các khái niệm cơ bản về lực và mômen
2. Các mô hình liên kết và phản lực liên kết

Giảng viên: Nguyễn Duy Khương

5

Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 1

26/02/2009

CHƯƠNG 1 Các khái niệm cơ bản, mô hình phản lực liên kết
1. Các khái niệm cơ bản về lực và mômen

Lực
Đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng
cơ học của vật thể này lên vật thể khác

G
F = ( Fx , Fy , Fz )

z

G
F

Fz

Fy

y

Fx
x

CHƯƠNG 1 Các khái niệm cơ bản, mô hình phản lực liên kết
1. Các khái niệm cơ bản về lực và mômen
•A<<S Æ Lực tập trung F tại điểm đặt A
F q
A

S

•A~S Æ Lực phân bố q trên miền diện tích A
Điểm đặt lực tổng F tại trọng tâm c...
Bài ging Cơ Hc Lý Thuyết - Tun 1 26/02/2009
Ging viên: Nguyn Duy Khương
1
BÀI GING
MÔN CƠ HC LÝ THUYT
106B4, B môn Cơ K Thut, ĐHBK TP.HCM
Ging viên: Nguyn Duy Khương
Email: Khuongndk@yahoo.com
Chương trình môn hc
Môn h
cCơ H
c
Phn1
TĨNH HC
Phn2
ĐỘNG HC
Phn3
ĐỘNG LC HC
Kimtragiahck (20%)
Thi cuihck (80%)
Cơ học kỹ thuật 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ học kỹ thuật 1 - Người đăng: namtuocbongdembka-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
Cơ học kỹ thuật 1 9 10 838