Ktl-icon-tai-lieu

cơ học kỹ thuật

Được đăng lên bởi Ngốk Bita Phạm
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 2020 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Những khái niệm cơ bản – Các tiên đề tĩnh học
Câu 1. Vật rắn tuyệt đối là?
a) Một tập hợp hữu hạn các chất điểm.
b) Một tập hợp hữu hạn các chất điểm mà khoảng cách giữa 2 chất điểm bất kỳ luôn
luôn không thay đổi.
c) Một tập hợp vô hạn các chất điểm mà khoảng cách giữa 2 chất điểm bất kỳ luôn
luôn không thay đổi.
d) Một tập hợp vô hạn các chất điểm.
Câu 2. Lực là một đại lượng biểu thị sự tương tác giữa các vật có kết quả làm biến đổi:
a) Trạng thái tỉnh học của vật.

b) Vị trí của vật.

c) Hình dạng của vật.

d) Trạng thái động học của vật.

Câu 3. Đơn vị của lực là N(Niu tơn) tương đương với?
a)

Kg .

m
s2

b) Kg.s2

c) Kg.m.s2.

d) Kg/s2

c) F1 = F2

d) F1 + F2 = 0.

Câu 4. Hai lực trực đối được ký hiệu ?
uu
r uu
r
F

F
1
2
a)

uu
r
uur
F


F2
1
b)

Câu 5. Hệ lực cân bằng là hệ lực có?
a) Tác dụng làm cho vật cân bằng
b) Tác dụng làm cho vật đứng yên
c) Tác dụng làm cho vật chuyển động thẳng đều
d) Tất cả các đáp án trên.
Câu 6. Mặt phẳng tác dụng của ngẫu lực là mặt phẳng?
a) Chứa một lực của ngẫu lực

b) Vuông góc với hai lực của ngẫu lực

c) Song song với hai lực của ngẫu lực

d) Chứa hai lực của ngẫu lực.

Câu 7. Đơn vị của ngẫu lực?
a) N/m

b) N.m2

c) N.m

d) N/m2

Câu 8. Hai ngẫu lực tương đương nhau nếu chúng có?
a) Cùng tác dụng cơ học

b) Cùng độ lớn

c) Cùng véctơ mômen.

d) Cùng chiều

Câu 9. Kết quả tác dụng của ngẫu lực không đổi khi ta thay đổi…(1)… của ngẫu lực
trong… (2)… của nó.
a) (1) Vị trí; (2) Mặt phẳng tác dụng.
1

b) (1) Vị trí; (2) Không gian tác dụng.
c) (1) chiều; (2) Mặt phẳng tác dụng.
d) (1) Chiều; (2) Không gian tác dụng.
Câu 10. Điều kiện cần và đủ để hai lực… (1)… được cân bằng là chúng phải… (2)…?
a) (1) Đặt lên hai vật rắn; (2) Trực đối nhau
b) (1) Đặt lên hai vật rắn; (2) Triệt tiêu nhau
c) (1) Đặt lên một vật rắn; (2) Trực đối nhau
d) (1) Đặt lên một vật rắn; (2) Triệt tiêu nhau.
Câu 11. Tác dụng của một hệ lực lên vật rắn… (1)… nếu thêm vào hay bớt đi… (2)
…?
a) (1) Không thay đổi;

(2) Hai lực cân bằng

b) (1) Không đổi chiều;

(2) Hai lực không cân bằng

c) (1) Không thay đổi;

(2) Hai lực không cân bằng

d) (1) Không đổi chiều;

(2) Hai lực cân bằng

Câu 12. Tác dụng của một lực lên một vật rắn… (1)… khi trượt lực trên… (2)… của
nó.
a) (1) Thay đổi;

(2) Đường tác dụng

b) (1) Thay đổi;

(2) Đường thẳng song song

c) (1) Không thay đổi;

(2) Đường tác dụng

d) (1) Không thay đổi;

(2) Đường thẳng song song

Câu 13. Lực và phản lực… (1)… hai lực cân bằng vì chúng… (2)… lên một vật rắn
đang xét.
a) ...
Chương 1: Những khái niệm cơ bản – Các tiên đề tĩnh học
Câu 1. Vật rắn tuyệt đối là?
a) Một tập hợp hữu hạn các chất điểm.
b) Một tập hợp hữu hạn các chất điểm mà khoảng cách giữa 2 chất điểm bất kỳ luôn
luôn không thay đổi.
c) Một tập hợp vô hạn các chất điểm mà khoảng cách giữa 2 chất điểm bất kỳ luôn
luôn không thay đổi.
d) Một tập hợp vô hạn các chất điểm.
Câu 2. Lực là một đại lượng biểu thị sự tương tác giữa các vật có kết quả làm biến đổi:
a) Trạng thái tỉnh học của vật. b) Vị trí của vật.
c) Hình dạng của vật. d) Trạng thái động học của vật.
Câu 3. Đơn vị của lực là N(Niu tơn) tương đương với?
a)
2
.
m
Kg
s
b) Kg.s
2
c) Kg.m.s
2
. d) Kg/s
2
Câu 4. Hai lực trực đối được ký hiệu ?
a)
1 2
F F
uur uur
b)
1 2
F F 
uur uur
c) F
1
= F
2
d) F
1
+ F
2
= 0.
Câu 5. Hệ lực cân bằng là hệ lực có?
a) Tác dụng làm cho vật cân bằng
b) Tác dụng làm cho vật đứng yên
c) Tác dụng làm cho vật chuyển động thẳng đều
d) Tất cả các đáp án trên.
Câu 6. Mặt phẳng tác dụng của ngẫu lực là mặt phẳng?
a) Chứa một lực của ngẫu lực b) Vuông góc với hai lực của ngẫu lực
c) Song song với hai lực của ngẫu lực d) Chứa hai lực của ngẫu lực.
Câu 7. Đơn vị của ngẫu lực?
a) N/m b) N.m
2
c) N.m d) N/m
2
Câu 8. Hai ngẫu lực tương đương nhau nếu chúng có?
a) Cùng tác dụng cơ học b) Cùng độ lớn
c) Cùng véctơ mômen. d) Cùng chiều
Câu 9. Kết quả tác dụng của ngẫu lực không đổi khi ta thay đổi…(1)… của ngẫu lực
trong… (2)… của nó.
a) (1) Vị trí; (2) Mặt phẳng tác dụng.
1
cơ học kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ học kỹ thuật - Người đăng: Ngốk Bita Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
cơ học kỹ thuật 9 10 633