Ktl-icon-tai-lieu

Cơ học lưu chất

Được đăng lên bởi Minh Chí
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÁÛP MÄN: CÅ HOÜC CHÁÚT LÆU
CHÆÅNG 1. CAÏC KHAÏI NIÃÛM VÃÖ
CHÁÚT LÆU.
§1.ÂËNH NGHÉA.
Caïc traûng thaïi loíng vaì khê goüi caïc cháút læu chuïng traïi ngæåüc
våïi traûng thaïi ràõn.
-Sæû khaïc biãt giæîa cháút loíng vaì cháút khê.
Cháút khê chiãúm toaìn bäü thãø têch maì noï âæåüc chæïa. Coìn cháút
loíng thç khäng (vê duû: Bçnh âæûng khê vaì bçnh âæûng næåïc).
-Ranh giåïi giæîa cháút loíng vaì cháút khê tæì sai lãûch vãö âäü låïn cuía
ρ (khäúi læåüng thãø têch) n* (máût âäü riãng hay máût âäü haût). Cháút loíng
låïn hån khoaíng 1000 láön) [ρ =

M
ρ
; n* =
M A | M A : A vogadro.
V
M

Âiãöu naìy cho tháúy: Khäúi læåüng thãø têch caìng tàng, thç caïc pháön tæí
caìng gáön vaì caïc læûc tæång taïc phán tæí trong cháút loíng ráút quan troüng.
-Sæû khaïc biãût giæîa cháút loíng vaì cháút ràõn.
+ Dãù chaíy, láúy daûng chæïa noï laìm hçnh daïng.
+ Coï thãø cáúu taûo laûi sau khi raîi ra (roït ra).
Hiãûn tæåüng luáûn khaïc biãût giæîa cháút loíng vaì cháút ràõn âæåüc giaíi
thêch båíi tênh di âäüng ráút låïn cuía caïc pháön tæí trong traûng thaïi loíng.
Mäüt sæû khaïc biãût næîa laì váûn täúc caïc âiãøm cuía cháút ràõn âæåüc
tênh theo theo cäìng thæïc:

()

r
r r
r
V P = V(M ) + Ω ∧ MP

Coìn âäúi våïi cháút loíng váún âãö naìy ráút tinh tãú khi cháút loíng
chuyãøn âäüng.

1

§2.MÄ HÇNHCUÍA CHÁÚT LÆU.
-Theo kêch thæåïc vé mä: Cháút læu laì mäi træåìngliãn tuûc; ngæåìi
ta thæåìng láúy chiãöu daìi âàûc træng L âãø quan saït kêch thæåïc vé mä
âæåüc aïp âàût cho váún âãö nghiãn cæïu.
-Theo kêch thæåïc vi mä: Cháút læu laì khäng liãn tuûc noï gäöm caïc
pháön tæí âang xaïo âäüng nhiãût liãn tuûc.
-Theo kêch thæåïc trung mä: Laì kêch thæåïc trung gian giæîa vé
mä vaì vi mä. Cháút læu váùn laì mäi træåìng liãn tuûc
+ Våïi quan âiãøm naìy chát læu âæåüc càõt ra bàòng caïc tãú baìo phán
täú hay phán täú cháút læu = haût cháút læu (âæåüc chæïa ráút låïn säú phán tæí).
-Váûn täúc cuía haût cháút læu táûp trung taûi âiãøm M åí thåìi âiãøm t
bàòng giaï trë trung bçnh cuía caïc váûn täúc cuía caïc pháön tæí âæåüc chæïa.
Kãút luáûn: Kêch thæåïc
haût cuía cháút læu laì trung mä,
noï cho pheïp kãút håüp vaìo
haûtâoï, nhæng âaûi læåüng vé
mä âãø mä taí cháút læu nhæ
mäüt mäi træåìng liãn tuûc.

§3.AÏP SUÁÚT CUÍA CHÁÚT LÆU.
1.Âënh nghéa.
AÏp suáút P(M) taûi 1 âiãøm M.
Trong cháút læu âæåüc xaïc âënh
âæåüc båíi

r
r
dF = − P(M )dsn

ds: pháön täú diãûn têch bao
quanh âiãøm M
r
n : phaïp tuyãún âäúi våïi ds
P(M): âaûi læåüng vä hæåïng.
2

r
dF : Læûc bãö màût taûi âiãøm M
2.Âiãöu kiãûn å...
NHÁÛP MÄN: CÅ HOÜC CHÁÚT LÆU
CHÆÅNG 1. CAÏC KHAÏI NIÃÛM VÃÖ
CHÁÚT LÆU.
§
1.ÂËNH NGHÉA.
Caïc traûng thaïi loíng vaì khê goüi caïc cháút læu chuïng traïi ngæåüc
ïi traûng thaïi ràõn.
-Sæû khaïc biãt giæîa cháút loíng vaì cháút khê.
Cháút khê chiãúm toaìn bäü thãø têch maì noï âæåüc chæïa. Coìn cháút
loíng thç khäng (vê duû: Bçnh âæûng khê vaì bçnh âæûng næåïc).
-Ranh giåïi giæîa cháút loíng vaì cháút khê tæì sai lãûch vãö âäüïn cuía
(khäúi læåüng thãø têch) n* (máût âäü riãng hay máût âäü haût). Cháút loíng
låïn hån khoaíng 1000 láön)
ρ
A:M|M
M
*n;
V
M
[
AA
ρ
==ρ
vogadro.
Âiãöu naìy cho tháúy: Khäúi læåüng thãø têch caìng tàng, thç caïc pháön tæí
caìng gáön vaì caïc læûc tæång taïc phán tæí trong cháút loíng ráút quan troüng.
-Sæû khaïc biãût giæîa cháút loíng vaì cháút ràõn.
+ ù chaíy, láúy daûng chæïa noï laìm hçnh daïng.
+ Coï thãøúu taûo laûi sau khi raîi ra (roït ra).
Hiãûn tæåüng luáûn khaïc biãût giæîa cháút loíng vaì cháút ràõn âæåüc giaíi
thêch båíi tênh di âäüng ráút låïn cuía caïc pháön tæí trong traûng thaïi loíng.
Mäüt sæû khaïc biãût næîa laìûn täúc caïc âiãøm cuía cháút ràõn âæåüc
tênh theo theo cäìng thæïc:
(
)
(
)
MPMVPV +=
r
r
r
r
Coìn âäúi våïi cháút loíng váún âãö naìy ráút tinh tãú khi cháút loíng
chuyãøn âäüng.
1
Cơ học lưu chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ học lưu chất - Người đăng: Minh Chí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Cơ học lưu chất 9 10 336