Ktl-icon-tai-lieu

cơ học lý thuyết c2

Được đăng lên bởi vthanhdl75
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1573 lần   |   Lượt tải: 4 lần
-15-
Ch¬ng 2
Lý thuyÕt vÒ hÖ lùc
Trong tÜnh häc cã hai bµi to¸n c¬ b¶n: thu gän hÖ lùc vµ x¸c ®Þnh ®iÒu
kiÖn c©n b»ng cña hÖ lùc. Ch¬ng nµy giíi thiÖu néi dung cña hai bµi to¸n c¬
b¶n nãi trªn.
2.1 §Æc trng h×nh häc c¬ b¶n cña hÖ lùc
HÖ lùc cã hai ®Æc trng h×nh häc c¬ b¶n lµ vÐc t¬ chÝnh vµ m« men chÝnh.
2.1.1. VÐc t¬ chÝnh
XÐt hÖ lùc (
1
F
r
,
2
F
r
,..
n
F
r
) t¸c dông lªn vËt r¾n (h×nh 2.1a).
VÐc t¬ chÝnh cña hÖ lùc lµ vÐc t¬ tæng h×nh häc c¸c vÐc t¬ biÓu diÔn c¸c
lùc trong hÖ (h×nh 2.1b)
a/ b/
F
r
F
r
1
2
F
r
F
r
3
n
R
r
H
×nh 2.1
n
F
r
F
r
1
a
c
F
r
3
2
b
F
r
O
R
r
m
n
R
r
= + + ... =
1
F
r
2
F
r
n
F
r
=
n
1i
F
r
i
(2-1)
H×nh chiÕu vÐc t¬
lªn c¸c trôc to¹ ®é oxyz ®îc x¸c ®Þnh qua h×nh chiÕu
c¸c lùc trong hÖ:
R
r
R
r
x
= x
1
+ x
2
+...+ x
n
=
=
n
1i
X
i
;
cơ học lý thuyết c2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ học lý thuyết c2 - Người đăng: vthanhdl75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
cơ học lý thuyết c2 9 10 939