Ktl-icon-tai-lieu

cơ học lý thuyết c3

Được đăng lên bởi vthanhdl75
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 2 lần
-37-
Ch¬ng 3
Ma s¸t vµ bµi to¸n c©n b»ng cña vËt khi cã ma s¸t
3.1. Ma s¸t trît vµ bµi to¸n c©n b»ng cña vËt khi cã ma s¸t
trît
3.1.1. Ma s¸t trît vµ c¸c tÝnh chÊt cña ma s¸t trît
Thùc tiÔn cho thÊy bÊt kú vËt nµo chuyÓn ®éng trît trªn bÒ mÆt kh«ng
nh½n cña vËt kh¸c ®Òu xuÊt hiÖn mét lùc c¶n l¹i sù trît cña vËt gäi lµ lùc ma s¸t
trît ký hiÖu
F
r
ms
. Lµm thÝ nghiÖm biÓu diÔn trªn h×nh 3.1. VËt A ®Æt trªn mÆt
trît n»m ngang vµ chÞu t¸c dông cña lùc
P
r
hîp víi ph¬ng th¼ng ®øng mét gãc
α. Ph©n tÝch
thµnh hai thµnh phÇn P
r
P
r
1
P
r
2
nh h×nh vÏ. NhËn thÊy r»ng P
r
1
lu«n lu«n c©n b»ng víi ph¶n lùc ph¸p tuyÕn
N
r
. Cßn lùc P
r
2
lµ lùc cÇn ®Ó ®Èy vËt
A trît trªn mÆt.
Khi
kh«ng ®æi ta nhËn thÊy gãc α t¨ng th× P
r
P
r
2
t¨ng. Trong giai ®o¹n ®Çu vËt A ®øng yªn trªn
mÆt B. Tõ ®iÒu kiÖn c©n b»ng cña vËt A cho thÊy
N
r
P
r
P
r
2
b»ng lùc ma s¸t nhng ngîc chiÒu. NÕu tiÕp tôc
t¨ng gãc α ®Õn mét trÞ sè ϕ th× vËt A b¾t ®Çu trît.
Lùc ma s¸t lóc ®ã còng tiÕn tíi giíi h¹n
F
r
n
.
α
P
r
1
P
r
2
F
r
ms
H
×nh 3.1
TrÞ sè F
n
= Ntgϕ (3.1)
ë ®©y N = P
1
lµ ph¶n lùc ph¸p tuyÕn cña mÆt trît. Gãc ϕ gäi lµ gãc ma
s¸t; tgϕ = f gäi lµ hÖ sè ma s¸t. Tõ (3.1) cã thÓ kÕt luËn: lùc ma s¸t trît lu«n
lu«n cïng ph¬ng nhng ngîc chiÒu víi chuyÓn ®éng trît, cã trÞ sè tû lÖ thuËn
víi ph¶n lùc ph¸p tuyÕn (¸p lùc) cña mÆt trît.
HÖ sè ma s¸t f ®îc x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm, nã phô thuéc vµo vËt liÖu
vµ tÝnh chÊt cña bÒ mÆt tiÕp xóc. B¶ng (3-1) cho ta trÞ sè cña hÖ sè ma s¸t trît
®èi víi mét vµi vËt liÖu thêng gÆp
cơ học lý thuyết c3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ học lý thuyết c3 - Người đăng: vthanhdl75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
cơ học lý thuyết c3 9 10 775