Ktl-icon-tai-lieu

cơ học lý thuyết Nguyễn Duy Khương

Được đăng lên bởi Đậu Bá Quân
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 2924 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài giảng Cơ Học - Tuần 1

28/02/2011

Copyright By Focebk.com

BÀI GIẢNG
MÔN CƠ HỌC LÝ THUYẾT

Giảng viên: Nguyễn Duy Khương
Email: khuongndk@gmail.com
106B4, Bộ môn Cơ Kỹ Thuật, ĐHBK TP.HCM

Lĩnh vực ứng dụng của Cơ học
vibrations, stability and
strength of structures and
machines

robotics
rocket and
spacecraft design

automatic control

engine
performance

fluid flow

molecular, atomic and
sub atomic behavior

Design By haughtycool
Giảng viên Nguyễn Duy Khương

1

Bài giảng Cơ Học - Tuần 1

28/02/2011

Copyright By Focebk.com
Lịch sử ngành Cơ học
Archimedes
(287 B.C. 212 B.C.)
“Nguyên lý đòn
bẩy” và “nguyên
lý lực nổi”

Stevinus
(1548-1620)
“Công thức định
luật cộng vector
lực” và “hầu hết
các công thức
của tĩnh học”

Galileo
(1564-1642)
“Phát minh ra bài
toán động lực
học với thí
nghiệm hòn đá
rơi tự do”

Newton
(1643-1727)
“Định luật chuyển
động” và “Định
luật vạn vật hấp
dẫn”

“Give me a place to
stand on, and I will
move the Earth”

Da Vinci, Varignon, Euler, D’Alembert, Lagrange, Laplace and …

Chương trình môn học
Môn học Cơ Học Lý Thuyết

Phần 1
TĨNH HỌC

Phần 2
ĐỘNG HỌC

Phần 3
ĐỘNG LỰC HỌC

Kiểm tra giữa học kỳ (20%)
Thi cuối học kỳ (80%)

Design By haughtycool
Giảng viên Nguyễn Duy Khương

2

Bài giảng Cơ Học - Tuần 1

28/02/2011

Copyright By Focebk.com
Nội dung môn học
Phần 1
TĨNH HỌC
Lực


Môment

Hợp lực và đưa các lực tác dụng lên vật rắn về dạng tối giản


M RO


FR

F3

F1


F4
F2
Xác định điều kiện cân bằng của các hệ lực tác dụng lên vật rắn

F1
F6 ?
F2

F5 ?

Dữ kiện

F3

Hệ lực và
môment

Kết quả
Điều kiện
cân bằng hệ lực

Phản lực
liên kết

F4

Nội dung môn học


Các mô hình ví dụ cho bài toán tĩnh học

Xác định lực căng dây

Tính phản lực tại A, B, D

Tác động của vật lên khớp tay

Design By haughtycool
Giảng viên Nguyễn Duy Khương

3

Bài giảng Cơ Học - Tuần 1

28/02/2011

Copyright By Focebk.com
Nội dung môn học
Phần 2
ĐỘNG HỌC
Vận tốc


Gia tốc

Xác định tất cả các đại lượng động học (quỹ đạo, vận
tốc, gia tốc) đặc trưng cho chuyển động của vật mà
không quan tâm đến nguyên nhân gây ra chuyển động.
Dữ kiện

Kết quả
Quan
hệ
động
học
Vận tốc, gia tốc
Vận tốc, gia tốc
vật 1
vật 2

Nội dung môn học


Các mô hình ví dụ cho bài toán động học

Độ cao và độ xa bao nhiêu?

Quan hệ vận tốc của động cơ

Xác định vị trí tên lửa sau
khoảng thời gian phóng

Design By haughtycool
Giảng viên Nguyễn Duy Khương

4

Bài giảng Cơ Học - Tuần 1

28/02/2011

Copyright By Focebk.com
Nội dung môn học
Phần 3
ĐỘNG LỰC HỌC
Lực
Môment


V...
Bài ging Cơ Hc - Tun 1 28/02/2011
Ging viên Nguyn Duy Khương
1
BÀI GING
MÔN CƠ HC LÝ THUYT
106B4, B môn Cơ K Thut, ĐHBK TP.HCM
Ging viên: Nguyn Duy Khương
Email: khuongndk@gmail.com
Lĩnh vc ng dng caCơ hc
vibrations, stability and
strength of structures and
machines
robotics
rocket and
spacecraft design
automatic control
engine
performance
fluid flow
molecular, atomic and
sub atomic behavior
Copyright By Focebk.com
Design By haughtycool
cơ học lý thuyết Nguyễn Duy Khương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ học lý thuyết Nguyễn Duy Khương - Người đăng: Đậu Bá Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
cơ học lý thuyết Nguyễn Duy Khương 9 10 107