Ktl-icon-tai-lieu

Cơ học môi trường liên tục

Được đăng lên bởi An Tuyet
Số trang: 361 trang   |   Lượt xem: 2066 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PGS. ts. TrÇn v¨n Liªn
c¬ häc
m«i trêng
liªn tôc
hμ néi, 2008
Cơ học môi trường liên tục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ học môi trường liên tục - Người đăng: An Tuyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
361 Vietnamese
Cơ học môi trường liên tục 9 10 290