Ktl-icon-tai-lieu

cơ học vật liệu

Được đăng lên bởi Love Reus
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3

Hợp lực, Lực phân bố, Biểu đồ lực
(FBD), Cân bằng lực

Hợp lực

Nội dung của bài giảng

 Hợp lực của một hệ lực
 Hệ đồng quy
 Hệ lực tổng quát
 Hệ lực đồng phẳng
 Hệ lực song song không đồng phẳng
 Lực phân bố

Hợp lực của một hệ lực
Trường hợp tổng quát
C1

Fn

Fn

F2

F2
O

O

F1

Cn

F1

C2
b)

F3
a)

Hệ lực tổng quát

Chuyển hệ lực về gốc tọa độ
z

z

z

R

Cz

Fz

C
y

O
Fy

Fx

Lực thành phần

y

Cy

Cx
x

c)

O

O

d)

Momen (Ngẫu lực) thành
phần

x
e)

Hợp lực và moment tổng

Hợp lực của một hệ lực
Trường hợp tổng quát

z

z

C
O

O
R
x

d

x

R

C
R

Hợp lực của một hệ lực
Hệ lực tổng quát
 Hợp lực
R = Rx + Ry + Rz = Rx i + Ry j + Rz k = R e
Rx = Fx;

Ry = Fy;

Rz = Fz

R  R  (Fx ) 2  (Fy ) 2  (Fz ) 2

e = cosx i + cosy j + cosz k
Fy
F
Fx
cos z  z
cos


cos x 
y
R
R
R
 Momen (ngẫu lực) tổng C
C = Cx + Cy + Cz = Cx i + Cy j + Cz k = C e
C  C  (C x ) 2  (C y ) 2  (C z ) 2

e = cos x i + cos y j + cos z k

cos x 

C x
C

cos y 

C y
C

cos z 

C z
C

Hợp lực của một hệ lực
Hệ lực tổng quát

z

z

z

C
C
y

O

O

R
x

y

C
R

x

y

O

d

C
x

R

C
R

Ví dụ 3.3

D
C

Hãy thay thế hệ lực + ngẫu lực bằng một lực Fr và momen MrA
Chuyển hệ lực và ngẫu lực từ A sang O

Ví dụ 3.3
Lời giải
1)

Vector hợp lực

F500 = 500e500 = 500(isin40o+jcos40 ocos45o + kcos40osin45o) N
D

F600 = 600e600 = 600(j) N
F700= 700e700 = 700( isin60o + kcos60o) N
C

Fr

= 928 i + 871 j + 621 k

Fr = 1416 N

2) Vector moment tại A

- Momen của từng thành phần lực trong hệ gây
ra tại A

M = r AB x F500 + r AC x F600 + r AD x F700 + 25x103(-e500)
Vector vị trí của các điểm B, C và D

r AB = 0,080 i + 0,12 j + 0,05 k (m)
r AC = 0,04 i + 0,12 j – 0,06 k (mm)
r AD = 0,1 i + 0,03 j – 0,06 k (mm)

C
- Tổng Moment tại A do hệ lực gây ra là

Ví dụ 3.3

Hệ hợp lực tại A là:
Fr = 928i + 871 j + 621 k
M Ar = 49.4 i – 90.5 j – 24.6 k
Chuyển hệ lực từ A sang O
M O = M A + rOA x Fi
rOA = 0,06 k
rOA x Fi
= 0,06 k x (928i + 871 j + 621 k)
= 17,88 j – 52,26 k
Momen của hệ lực tại O là
MO = 49.4 i + 72,12 j - 76,86 k
Hệ lực tại O là

Fr = 928i + 871 j + 621 k
M O = 49.4 i + 72,12 j - 76,86 k

Hợp lực của một hệ lực
Hệ lực đồng phẳng
y

y

F2

y

The line of
action of R

F1
R
d1
d2

d4
Fn

O

R

dR

F3

Ry
x

d3

x
a)

 Hợp lực của một hệ lực đồng
phẳng

O

Rx
O

b)

xR
c)

 Tọa độ của giao điểm giữa đường tác
dụng của hợp lực và trục hoành Ox

R = Rx + R y = Rx i + Ry j = R e
Rx = Fx; Ry = Fy

R  R  (Fx ) 2  (Fy ) 2...
Chương 3
Hợp lực, Lực phân bố, Biểu đồ lực
(FBD),n bằng lực
Hợp lực
cơ học vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ học vật liệu - Người đăng: Love Reus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
cơ học vật liệu 9 10 323