Ktl-icon-tai-lieu

Cơ học vật liệu Composite

Được đăng lên bởi GS Bình
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
Tên học phần:

CƠ HỌC VẬT LIỆU COMPOSITE
Mechanics of Composite Materials

Mã số:

CE503

Thời lượng:

2(2-0)

Loại:

Cơ sở ngành, tự chọn

Học phần tiên quyết: CE501
Bộ môn quản lý:

Cơ học - Vật liệu

Nhằm mục tiêu:

a1, a2, c1, c2

2. Mô tả
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về các tính chất cơ học của vật liệu
Composite, ảnh hưởng của vật liệu thành phần đến tính chất của từng lớp vật liệu và vật
liệu nhiều lớp. Đánh giá độ bền của vật liệu composite nhiều lớp dưới tác dụng của tải cơ,
nhiệt và ẩm độ theo các thuyết bền thông dụng.
3. Mục tiêu
Sau khi học xong học phần, học viên có thể:
- Tính các đặc trưng cơ học của lớp vật liệu từ các đặc trưng của vật liệu sợi và nền
theo mô hình Sức bền vật liệu và bán thực nghiệm.
- Mô tả ảnh hưởng của đặc trưng từng lớp vật liệu đến ứng xử vật liệu nhiều lớp
- Phân tích ứng suất, biến dạng vật liệu composite nhiều lớp dưới tác dụng của tải
cơ, nhiệt và ẩm theo lý thuyết cổ điển.
- Phân tích kết cấu tấm, dầm bằng vật liệu composite nhiều lớp theo các thuyết bền
thông dụng.
4. Nội dung
TT
1.

Chủ đề
Giới thiệu vật liệu composite

1.1. Cấu trúc vật liệu composite
1.2. Mô hình phân tích vật liệu composite nhiều lớp

Số tiết
LT

TH

3

0

2.

Phân tích vĩ mô lớp vật liệu composite

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Các khái niệm cơ bản
Định luật Hooke cho các loại vật liệu
Lớp vật liệu đơn hướng
Lớp vật liệu composite lệch trục
Các hằng số kỹ thuật của lớp vật liệu composite lệch trục
Các thuyết bền cho lớp vật liệu
Ứng suất và biến dạng do nhiệt - ẩm trong một lớp vật liệu

3.

Phân tích vi mô lớp vật liệu composite

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Tỉ lệ thể tích, trọng lượng và mật độ
Tính các hằng số kỹ thuật của lớp vật liệu đơn hướng
Các giới hạn bền của lớp vật liệu đơn hướng
Các hệ số giãn nở nhiệt
Các hệ số giãn nở ẩm

4.

Cơ học vật liệu composite nhiều lớp

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Quan hệ ứng suất – biến dạng trong vật liệu composite nhiều lớp
Các hằng số kỹ thuật của vật liệu composite nhiều lớp
Ảnh hưởng của nhiệt độ và ẩm độ đến vật liệu composite nhiều lớp
Đánh giá độ bền vật liệu composite nhiều lớp

5.

Tính tấm composite nhiều lớp

7

0

7

0

5

0

5

0

3

0

5.1. Phương trình cân bằng của tấm composite nhiều lớp
5.2. Uốn tấm composite trực hướng nhiều lớp
6.

Tính dầm composite nhiều lớp

6.1. Giới thiệu
6.2. Dầm đối...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
______________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
Tên học phần: CƠ HỌC VẬT LIỆU COMPOSITE
Mechanics of Composite Materials
Mã số: CE503
Thời lượng: 2(2-0)
Loại: Cơ sở ngành, tự chọn
Học phần tiên quyết: CE501
Bộ môn quản lý: Cơ học - Vật liệu
Nhằm mục tiêu: a1, a2, c1, c2
2. Mô tả
Học phần cung cấp kiến thức bản về các tính chất học của vật liệu
Composite, ảnh hưởng của vật liệu thành phần đến tính chất của từng lớp vật liệuvật
liệu nhiều lớp. Đánh giá độ bền của vật liệu composite nhiều lớp dưới tác dụng của tải cơ,
nhiệt và ẩm độ theo các thuyết bền thông dụng.
3. Mục tiêu
Sau khi học xong học phần, học viên có thể:
- nh các đặc trưng cơ học của lớp vật liệu từ các đặc trưng của vật liệu sợi và nền
theo mô hình Sức bền vật liệu và bán thực nghiệm.
- Mô tả ảnh hưởng của đặc trưng từng lớp vật liệu đến ứng xử vật liệu nhiều lớp
- Phân tíchng suất, biến dạng vật liệu composite nhiều lớp dưới tác dụng của tải
cơ, nhiệt và ẩm theo lý thuyết cổ điển.
- Phân tích kết cấu tấm, dầm bằng vật liệu composite nhiều lớp theo các thuyết bền
thông dụng.
4. Nội dung
TT Chủ đề Số tiết
LT TH
1.
1.1.
1.2.
Giới thiệu vật liệu composite
Cấu trúc vật liệu composite
Mô hình phân tích vật liệu composite nhiều lớp
3 0
Cơ học vật liệu Composite - Trang 2
Cơ học vật liệu Composite - Người đăng: GS Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cơ học vật liệu Composite 9 10 264