Ktl-icon-tai-lieu

cơ kết cấu

Được đăng lên bởi Sohoach Thach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương môn học
CƠ HỌC KẾT CẤU 2
(03 đvht)
1. Đối tượng: dành cho Sinh viên các ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Cầu
đường, Thủy lợi.
2. Môn học trước: Cơ học kết cấu 1
3. Mục đích và nội dung tóm tắt
3.1. Mục đích: Môn học này là môn học kỹ thuật cơ sở, nhằm trang bị cho sinh viên
những phương pháp tính toán và phân tích các kết cấu thường dùng trong ngành xây
dựng. Môn Cơ học kết cấu 1 sẽ nghiên cứu các hệ kết cấu siêu tĩnh.
3.2. Nội dung tóm tắt: gồm 03 chương
- Chương 1: Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực
- Chương 2: Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp chuiyển vị
- Chương 3: Tính hệ siêu tĩnh đối xứng
4. Nội dung chi tiết
Chương 1: Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực
1.1. Khái niệm
1.1.1 Hệ siêu tĩnh
1.1.2 Tính chất hệ siêu tĩnh
1.2. Nội dung phương pháp lực
1.2.1. Mục đích và ẩn số của phương pháp lực
1.2.2. Bậc siêu tĩnh – cách xác định bậc siêu tĩnh
1.2.3. Nguyên tắc tính tóan
1.2.4. Hệ cơ bản
1.2.5. Điều kiện tương thích
1.2.6. Hệ phương trình chính tắc
1.2.7. Cách xác định các hệ số và các số hạng tự do
1.2.8. Xác định các ẩn số
1.2.9. Xác định biểu đồ momen sau cùng
1.2.10.Xác định biểu đồ lực cắt, lực dọc
1.2.11.Các cách kiểm tra kết quả tính toán
1.3. Tính chuyển vị của hệ siêu tĩnh
Chương 2: Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp chuyển vị
2.1. Khái niệm
2.1.1 Sự khác nhau về tính toán hệ siêu tĩnh theo phương pháp lực và
phương pháp chuyển vị
2.2. Nội dung tính toán theo phương pháp chuyển vị
2.2.1. Bậc siêu tĩnh, ẩn số của phương pháp chuyển vị
2.2.2. Xác định bậc siêu tĩnh
2.2.3. Nguyên tắc tính toán
2.2.4. Hệ cơ bản-điều kiện tương thích
2.2.5. Hệ phương trình chính tắc
2.2.6. Xác định các hệ số và các số hạng tự do
2.2.7. Xác định các biểu đồ nội lực sau cùng
1/2

2.2.8. Tính chuyển vị
2.3. Các áp dụng
2.3.1. Tính hệ siêu tính chịu tải
2.3.2. Tính hệ siêu tính chịu lún lệch gối tựa
2.3.3. Tính hệ siêu tính có nút không chuyển vị thẳng chỉ chịu tải trung tại
các nút
Chương 3: Tính hệ siêu tính đối xứng
3.1. Khái niệm
3.1.1. Hệ đối xứng
3.1.2. Phân tích hệ đối xứng chịu tải bất ký thành hệ đối xứng chịu tải đối
xứng và hệ đối xứng chịu tải phản đối xứng
3.2. Hệ đối xứng chịu tải đối xứng
3.2.1. Hệ đối xứng không có thanh trùng trục đối xứng
3.2.2. Hệ đối xứng có thanh trùng trục đối xứng
3.3. Hệ đối xứng chịu tải phản đối xứng
3.3.1. Hệ đối xứng không có thanh trùng trục đối xứng
3.3.2. Hệ đối xứng có thanh trùng trục đối xứng
5. Phân phối thời gian
Chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Tổng

Tiết lý thuyết
Tiết bài tập
13
6
11
4
9
2...
Đề cương môn học
CƠ HỌC KẾT CẤU 2
(03 đvht)
1. Đối tượng: dành cho Sinh viên các ngành Xây dựng dân dụng Công nghiệp, Cầu
đường, Thủy lợi.
2. Môn học trước: Cơ học kết cấu 1
3. Mục đích và nội dung tóm tắt
3.1. Mục đích: Môn học y là môn học kỹ thuật sở, nhằm trang bị cho sinh viên
những phương pháp tính toán phân tích các kết cấu thường dùng trong ngành xây
dựng. Môn Cơ học kết cấu 1 sẽ nghiên cứu các hệ kết cấu siêu tĩnh.
3.2. Nội dung tóm tắt: gồm 03 chương
- Chương 1: Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực
- Chương 2: Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp chuiyển vị
- Chương 3: Tính hệ siêu tĩnh đối xứng
4. Nội dung chi tiết
Chương 1: Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực
1.1. Khái niệm
1.1.1 Hệ siêu tĩnh
1.1.2 Tính chất hệ siêu tĩnh
1.2. Nội dung phương pháp lực
1.2.1. Mục đích và ẩn số của phương pháp lực
1.2.2. Bậc siêu tĩnh – cách xác định bậc siêu tĩnh
1.2.3. Nguyên tắc tính tóan
1.2.4. Hệ cơ bản
1.2.5. Điều kiện tương thích
1.2.6. Hệ phương trình chính tắc
1.2.7. Cách xác định các hệ số và các số hạng tự do
1.2.8. Xác định các ẩn số
1.2.9. Xác định biểu đồ momen sau cùng
1.2.10.Xác định biểu đồ lực cắt, lực dọc
1.2.11.Các cách kiểm tra kết quả tính toán
1.3. Tính chuyển vị của hệ siêu tĩnh
Chương 2: Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp chuyển vị
2.1. Khái niệm
2.1.1 Sự khác nhau về tính toán hệ siêu tĩnh theo phương pháp lực
phương pháp chuyển vị
2.2. Nội dung tính toán theo phương pháp chuyển vị
2.2.1. Bậc siêu tĩnh, ẩn số của phương pháp chuyển vị
2.2.2. Xác định bậc siêu tĩnh
2.2.3. Nguyên tắc tính toán
2.2.4. Hệ cơ bản-điều kiện tương thích
2.2.5. Hệ phương trình chính tắc
2.2.6. Xác định các hệ số và các số hạng tự do
2.2.7. Xác định các biểu đồ nội lực sau cùng
1/2
cơ kết cấu - Trang 2
cơ kết cấu - Người đăng: Sohoach Thach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
cơ kết cấu 9 10 315