Ktl-icon-tai-lieu

Cơ kết cấu

Được đăng lên bởi huetamlah69
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1007 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần câu hỏi
Câu1: CTrúc của VLXD, ảnh hưởng của cấu trúc với t/c của VLXD?
Câu 2: Thành phần vật chất tạo nên VLXD ? Ảnh hưởng của thành phần đến
Câu 3 : Thế nào là khối lượng thể tích , khối lượng thể tích tiêu chuẩn của
Câu 4: khối lượng riêng của VLXD?
Câu 5:Cấu tạo rỗng của VL ? Hãy giải thích sự ảnh hưởng của độ rỗng và t/c
các lỗ rỗng tới các t/c chủ yếu của VLXD ?
Câu 6: Khối lượng thể tích thuộc VLXD ?
Câu 7 : Nước trong VLXD và ảnh hưởng của nó tới t/c thuộc VLXD
Câu 8 Độ ẩm thuộc VLXD ?
Câu 9 : Trình bày về độ hút nước thuộc VL
Câu 10 : Thế nào là trang thái bão hoà thuộc VLXD ?Phương pháp làm cho VL
bão hoà nước và ý nghía của pp và ý nghĩa của phương pháp đó ? hãy phân biệt
độ hút nước bão hoà với độ hút nước hút nước thường?
Câu 11: KN về cường độ của VL XD?Giải thích các yếu tố ảnh huởng tới cđộ
Câu 12: Nhiệt dung của VLXD ?
Câu13 : Khái niệm cơ bản về t/c dẫn nhiệt của VLXD ? Bản chất hiện tượng
dẫn nhiệt qua VL,phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kháid niệm dẫn nhiệt
thuộc VLXD?
Câu 15 : Cường độ thuộc VLXD?
Câu 16 : Hệ số mềm và hệ số phẩm chất phụ thuộc VLXD? Ư D thực tế thuộc
các hệ số này ?
Câu 17:Khái niệm cơ bản về Bêtông dùng chất kết dính vô cơ?Vai trò của các
VL thành phần trong Bêtông?
Câu 18:Sự ảnh hưởng của XM,cốt liệu đến tính công tác của Be tông ?
Câu 19:Hãy trình bày về nước, xi măng dùng để chế tạo bê tông?
Câu 20: Tính dẻo hợp lý của hỗn hợp bê tông?Phương pháp xác định độ dẻo
của hỗn hợp bê tông?
Câu 21: Các bước thiết kế sơ bộ thành phần bê tông nặng theo phương pháp thể

tích tuyệt dối của Bolomay-sluamtiep?
Câu 22: Cường độ bê tông các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ của bê tông ?
Câu 23: Tính công tác thuộc hỗn hợp bê tông?
Câu 24 : Độ lớn của cốt liệu có ảnh hưởng thế nào đến tính dẻo thuộc bê tông ,
phương pháp xác định độ lớn thuộc bê tông ?
Câu 26: Sự phát triển của cường độ bê tông thuộc bê tông nặng? Phân tích ảnh
hưởng của tỉ lệ N/X va Rx đến cường độ thuộc bê tông nặng?( câu 6 )
Câu 27: Phân tích ưu nhược điểm thuộc hỗn hợp bê tông cứng so với hỗn hợp
bê tông dẻo? Cách xác định độ cứng dẻo thuộc bê tông ? Phân tích ưu nhược
Câu 28: biến dạng của bê tông? Tính co nở thuộc bê tông trong quá trình rắn
chắc?
Câu 29:Các chỉ tiêu đánh giá khối lượng vôi rắn trong không khí?
Câu 30:Nguyên liệu và quá trình sản xuất vôi rắn trong không khí ?Các biện
pháp nâng cao chất lượng khi nung vôi?
Câu 31:Các phương pháp sử dụng vôi trong xây dựng? Phân tích các ưu nhược
điểm của từng phương pháp và khả năng ứng dụng của nó?
Phần...
Phần câu hỏi
Câu1: CTrúc của VLXD, ảnh hưởng của cấu trúc với t/c của VLXD?
Câu 2: Thành phần vật chất tạo nên VLXD ? Ảnh hưởng của thành phần đến
Câu 3 : Thế nào là khối lượng thể tích , khối lượng thể tích tiêu chuẩn của
Câu 4: khối lượng riêng của VLXD?
Câu 5:Cấu tạo rỗng của VL ? Hãy giải thích sự ảnh hưởng của độ rỗng và t/c
các lỗ rỗng tới các t/c chủ yếu của VLXD ?
Câu 6: Khối lượng thể tích thuộc VLXD ?
Câu 7 : Nước trong VLXD và ảnh hưởng của nó tới t/c thuộc VLXD
Câu 8 Độ ẩm thuộc VLXD ?
Câu 9 : Trình bày về độ hút nước thuộc VL
Câu 10 : Thế nào là trang thái bão hoà thuộc VLXD ?Phương pháp làm cho VL
bão hoà nước và ý nghía của pp và ý nghĩa của phương pháp đó ? hãy phân biệt
độ hút nước bão hoà với độ hút nước hút nước thường?
Câu 11: KN về cường độ của VL XD?Giải thích các yếu tố ảnh huởng tới cđộ
Câu 12: Nhiệt dung của VLXD ?
Câu13 : Khái niệm cơ bản về t/c dẫn nhiệt của VLXD ? Bản chất hiện tượng
dẫn nhiệt qua VL,phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kháid niệm dẫn nhiệt
thuộc VLXD?
Câu 15 : Cường độ thuộc VLXD?
Câu 16 : Hệ số mềm và hệ số phẩm chất phụ thuộc VLXD? Ư D thực tế thuộc
các hệ số này ?
Câu 17:Khái niệm cơ bản về Bêtông dùng chất kết dính vô cơ?Vai trò của các
VL thành phần trong Bêtông?
Câu 18:Sự ảnh hưởng của XM,cốt liệu đến tính công tác của Be tông ?
Câu 19:Hãy trình bày về nước, xi măng dùng để chế tạo bê tông?
Câu 20: Tính dẻo hợp lý của hỗn hợp bê tông?Phương pháp xác định độ dẻo
của hỗn hợp bê tông?
Câu 21: Các bước thiết kế sơ bộ thành phần bê tông nặng theo phương pháp thể
Cơ kết cấu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ kết cấu - Người đăng: huetamlah69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Cơ kết cấu 9 10 15