Ktl-icon-tai-lieu

Cơ kết cấu 1

Được đăng lên bởi Trung Trị
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1312 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU

PGS. TS. ĐỖ KIẾN QUỐC
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

1. KHÁI NIỆM MÔN HỌC
™ Định nghiã:
Cơ học kết cấu (CHKC) là môn khoa học Lý thuyết
– Thực nghiệm trình bày các phương pháp tính
toán kết cấu về độ bền, độ cứng và độ ổn định do
các nguyên nhân khác nhau: tải trọng, nhiệt độ,
lún, chế tạo không chính xác.

MỞ ĐẦU

2

1. KHÁI NIỆM MÔN HỌC (TT)
™ Phương pháp nghiên cứu:
Lý thuyết – Thực nghiệm:
ƒ Lý thuyết (LT): dự báo khả
năng làm việc của kết cấu.
ƒ Thực nghiệm (TN): phát
hiện tính chất vật liệu và kiểm
tra lý thuyết.

LT

Kiểm tra lý
thuyết

LT

LT

TN

Cơ sở xây dựng
lý thuyết

MỞ ĐẦU

3

1. KHÁI NIỆM MÔN HỌC (TT)
™ Nhiệm vụ chủ yếu:
Xây dựng các phương pháp tính toán nội lực,
làm cơ sở để kiểm tra các điều kiện bền, cứng
và ổn định (hiện đại: tuổi thọ, độ tin cậy).

MỞ ĐẦU

4

1. KHÁI NIỆM MÔN HỌC (TT)
™ Vị trí môn học:
Quá trình thiết kế công trình bao gồm:

CHKC & chuyên môn

CHKC

Chuyên môn

Sơ đồ kết cấu

Tính nội lực

Tính tiết diện

CHKC & chuyên môn
Kiểm tra bền, cứng, ổn định

Khâu khó khăn và quan trọng nhất

MỞ ĐẦU

5

2. SƠ ĐỒ TÍNH CỦA CÔNG TRÌNH
™ Sơ đồ tính = Sơ đồ công trình + các giả thiết đơn
giản hoá.

E, A, I

MỞ ĐẦU

6

2. SƠ ĐỒ TÍNH CỦA CÔNG TRÌNH
™ Các giả thiết gồm:
- Thay thanh bằng trục thanh; bản & vỏ bằng mặt
trung gian.
- Tiết diện → E, A, I
- Liên kết → Lý tưởng (không ma sát, cứng, đàn
hồi…).
- Tải trọng đưa về trục thanh.
- Thêm giả thiết phụ nếu cần (nút khớp, tường
gạch, sàn bêtông…).

E, A, I

MỞ ĐẦU

7

2. SƠ ĐỒ TÍNH CỦA CÔNG TRÌNH (TT)

E, A, I
Hình 1

™ Lưu ý: Lực chọn sơ đồ tính cần phản ánh tốt sự
làm việc của công trình thật và phù hợp với khả
năng tính toán.

MỞ ĐẦU

8

3. PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH
™ Theo sơ đồ tính:

a) Dầm

c) Khung

b) Dàn

d) Vòm

MỞ ĐẦU

9

3. PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH (TT)
™Theo sơ đồ tính (tt):
ƒHệ phẳng: cấu kiện và lực đều nằm trong mặt
phẳng.
ƒHệ không gian: Không phẳng
Trong thực tế chủ yếu là hệ không gian: dầm
trực giao, dàn không gian, kết cấu tấm vỏ …thí
dụ: nhà cao tầng, cầu, dàn khoang…Nhiều bài
toán không gian khi tính toán được đưa về sơ
đồ hệ phẳng.

MỞ ĐẦU

10

3. PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH (TT)
™Theo phương pháp tính nội lực
¾Phương pháp lực:
ƒHệ tĩnh định: chỉ dùng phương trình cân bằng
là đủ để tìm nội lực.
ƒHệ siêu tĩnh: phải bổ sung điều kiện hình học
(chuyển vị, biến dạng)

MỞ ĐẦU

11

3. PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH (TT)
™Theo phương pháp tính nội lực (tt)
¾Phương pháp chuyển vị:
ƒ Hệ xác định động: xác định được biến dạng của các
phần tử thuộc hệ chỉ từ điều kiện độn...
PGS. TS. ĐỖ KIN QUC
KHOA K THUT XÂY DNG
BÀI GING CƠ HC KT CU
Định nghiã:
Cơ hckếtcu (CHKC) là môn khoa hcLýthuyết
–Thc nghim trình bày các phương pháp tính
toán kếtcuvềđbn, độ cng độ n định do
các nguyên nhân khác nhau: titrng, nhit độ,
lún, chế to không chính xác.
1. KHÁI NIM MÔN HC
M ĐẦU 2
Cơ kết cấu 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ kết cấu 1 - Người đăng: Trung Trị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Cơ kết cấu 1 9 10 324