Ktl-icon-tai-lieu

Cơ khí chế tạo máy

Được đăng lên bởi Hiếu Ckm Spkt
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2359 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘGIÁO
GIÁO DỤC
TẠO
BỘ
DỤCVÀ&ĐÀO
ĐÀO
TẠO
TRƯỜNG ……………………………………………………
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
---------------------------------------

────────────

CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên CTĐT :
CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
Tên ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
(Machinery Manufacturing Technology)
TRÌNH
ĐÀO TẠO: ĐẠI
HỌC
Mã ĐỘ
ngành:
52510202
NGÀNH:
CÔNG
NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Trình độ đào tạo:
ĐẠI HỌC
CHƯƠNG TRÌNH:
CÔNG NGHỆ HÀN VÀ GIA CÔNG TẤM
Hình
thức
đàoTẠO:
tạo: CHÍNH
Chính quy
LOẠI
HÌNH
ĐÀO
QUY
(Ban hành theo Quyết định số ..........................., ngày …………………
của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh)

Tp. Hồ Chí Minh, 06.2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP. HCM



CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Tên chương trình :
CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
Trình độ đào tạo:
ĐẠI HỌC
Ngành đào tạo:
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (Machine Manufacturing Technology)
Mã ngành:
52510202
Hình thức đào tạo:
Chính quy
(Ban hành theo Quyết định số: ………. ngày tháng năm 201… của Hiệu trưởng trường Đại học
Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh)
1.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

4 năm

2.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

3.

THANG ĐIỂM, QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

- Thang điểm:

10

- Quy trình đào tạo:

theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (Ban
hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15
tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo)

- Điều kiện tốt nghiệp:
+ Điều kiện chung: theo qui chế ban hành theo quyết định số 43/2007/QĐBGDĐT

+ Điều kiện của chuyên ngành: có chứng chỉ hoạt động cộng đồng
4.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy trình độ đại học để đào tạo ra những
chuyên gia cho các lĩnh vực liên quan đến ngành cơ khí chế tạo. Đào tạo người học có phẩm chất
chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.
Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện; có khả năng
áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản, kỹ năng thực hành cao và các kỹ năng kỹ thuật để đảm
đương công việc của người kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy.
CHUẨN ĐẦU RA
1.

KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN KỸ THUẬT

1.1.

KIẾN THỨC KHOA HỌC CƠ BẢN

1.1.1. Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng
của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ……………………………………………………
---------------------------------------
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DC ĐẠI HC
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TO: ĐẠI HC
NGÀNH: CÔNG NGH K THUT CƠ KHÍ
CHƯƠNG TRÌNH: CÔNG NGH HÀN VÀ GIA CÔNG TM
LOI HÌNH ĐÀO TO: CHÍNH QUY
B GIÁO DC & ĐÀO TO
ĐẠI HC SƯ PHM K THUT TP. H CHÍ MINH
────────────
CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DC ĐẠI HC
Tên CTĐT : CƠ KHÍ CH TO MÁY
Tên ngành đào to: CÔNG NGH CH TO MÁY
(Machinery Manufacturing Technology)
Mã ngành: 52510202
Trình độ đào to: ĐẠI HC
Hình thc đào to: Chính quy
(Ban hành theo Quyết định s ..........................., ngày …………………
ca Hiu trưởng trường Đại hc Sư phm K thut Tp. H Chí Minh
)
Tp. H Chí Minh, 06.2012
Cơ khí chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ khí chế tạo máy - Người đăng: Hiếu Ckm Spkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Cơ khí chế tạo máy 9 10 911