Ktl-icon-tai-lieu

Cơ khí đại cương nhám bề mặt

Được đăng lên bởi lamvi
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 4738 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GIÁO TRÌNH:

CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG

1

CHƯƠNG 1

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ
1.1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
1.1.1. SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CƠ KHÍ
Kỹ thuật cơ khí là môn học giới thiệu một cách khái quát quá trình sản xuất cơ khí và
phương pháp công nghệ gia công kim loại và hợp kim để chế tạo các chi tiết máy hoặc kết cấu
máy. Quá trình sản xuất và chế tạo đó bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau được tóm tắt như sau:

Phi kim

Tài nguyên
thiên nhiên

Quặng, nhiên liệu,
chất trợ dung

Chế tạo vật
liệu

Luyện kim

Chế tạo phôi

Đúc, cán, rèn dập,
hàn...

Gia công cắt
gọt

Tiện, phay, bào,
khoan, mài...

Xử lý và bảo
vệ

Nhiệt luyện, hoá
nhiệt luyện, mạ,
sơn...

Thép, gang, đồng,
nhôm, hợp kim

Phế phẩm và
phế liệu

Phế phẩm và
phế liệu

Chi tiết máy

H.1.1.Sơ đồ quá trình sản xuất cơ khí

1.1.2. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ
Là quá trình khởi thảo, tính toán, thiết kế ra một dạng sản phẩm thể hiện trên bản vẽ kỹ
thuật, thuyết minh, tính toán, công trình v.v...Đó là quá trình tích luỹ kinh nghiệm, sử dụng những
thành tựu khoa học kỹ thuật để sáng tạo ra những sản phẩm mới ngày càng hoàn thiện. Bản thiết
kế là cơ sở để thực hiện quá trình sản xuất, là cơ sở pháp lý để kiểm tra, đo lường, thực hiện các
hợp đồng. v.v...

GIÁO TRÌNH:

CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG

2

1.1.3. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT: Quá trình sản xuất là quá trình tác động trực tiếp của con người
thông qua công cụ sản xuất nhằm biến đổi tài nguyên thiên nhiên hoặc bán thành phẩm thành sản
phẩm cụ thể đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Quá trình sản xuất thường bao gồm nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn tương ứng với một
công đoạn, một phân xưỡng hay một bộ phận....làm những nhiệm vụ chuyên môn khác nhau. Quá
trình sản xuất được chia ra các công đoạn nhỏ, theo một quá trình công nghệ.
1.1.4. QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ
QTCN là một phần của quá trình sản xuất nhằm trực tiếp làm thay đổi trạng thái của đối
tượng sản xuất theo một thứ tự chặt chẽ, bằng một công nghệ nhất định. Ví dụ: QTCN nhiệt luyện
nhằm làm thay đổi tính chất vật lý của vật liệu chi tiết như độ cứng, độ bền.v.v...Các thành phần
của quy trình công nghệ bao gồm:
a/ Nguyên công: là một phần của quá trình công nghệ do một hoặc một nhóm công nhân
thực hiện liên tục tại một chỗ làm việc để gia công chi tiết (hay một nhóm chi tiết cùng gia công
một lần).
b/ Bước: là một phần của nguyên công để trực tiếp làm thay đổi trạng thái hình dáng kỹ
thuật của sản phẩm bằng một hay một tập hợp dụng cụ với chế độ làm việc không đổi. Khi thay
đổi dụng cụ, thay đổi bề mặt, thay đổi c...
GIÁO TRÌNH: CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG
1
CHƯƠNG 1
CÁC KHÁI NIM CƠ BN V SN XUT CƠ KHÍ
1.1. CÁC KHÁI NIM V QUÁ TRÌNH SN XUT
1.1.1. SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH SN XUT CƠ KHÍ
K thut cơ khí là môn hc gii thiu mt cách khái quát quá trình sn xut cơ khí và
phương pháp công ngh gia công kim loi và hp kim để chế to các chi tiết máy hoc kết cu
máy. Quá trình sn xut và chế to đó bao gm nhiu giai đon khác nhau được tóm tt như sau:
Tài nguyên
thiên nhiên
Chế to vt
liu
Chế to phôi
Gia công ct
gt
X lý và bo
v
Chi tiết máy
Qung, nhiên liu,
cht tr dung
Luyn kim
Đúc, cán, rèn dp,
hàn...
Tin, phay, bào,
khoan, mài...
Nhit luyn, hoá
nhit luyn, m,
sơn...
Phi kim
Phế phm và
phế liu
Phế phm và
phế liu
Thép, gang, đồng,
nhôm, hp kim
H.1.1.Sơ đồ quá trình sn xut cơ khí
1.1.2. QUÁ TRÌNH THIT K
Là quá trình khi tho, tính toán, thiết kế ra mt d
ng sn phm th hin trên bn v k
thut, thuyết minh, tính toán, công trình v.v...Đó là quá trình tích lu kinh nghim, s dng nhng
thành tu khoa hc k thut để sáng to ra nhng sn phm mi ngày càng hoàn thin. Bn thiết
kế là cơ s để thc hin quá trình sn xut, là cơ s pháp lý để kim tra, đo lường, thc hin các
hp đồng. v.v...
Cơ khí đại cương nhám bề mặt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ khí đại cương nhám bề mặt - Người đăng: lamvi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Cơ khí đại cương nhám bề mặt 9 10 72