Ktl-icon-tai-lieu

cơ kĩ thuật

Được đăng lên bởi Lê Nhung
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HCM
KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN
---------------------------------

Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC:
1.1 Tên môn học: Cơ học cơ sở
1.2 Mã môn học: TECH1303
1.3 Trình độ Đại học/Cao đẳng: Trình độ Đại học
1.4 Ngành/Chuyên ngành: Điện – điện tử
1.5 Khoa/ Ban / Trung tâm phụ trách: Khoa Xây dựng và Điện
1.6 Số tín chỉ: 03
1.7 Yêu cầu đối với môn học:
o Điều kiện tiên quyết: Học xong toán cao cấp A1, Toán cao cấp A2 (có thể học song song)
o Các yêu cầu khác : Học xong Vật lý A1, Vẽ kỹ thuật.
1.8 Yêu cầu đối với sinh viên : Có giáo trình và tài liệu tham khảo; tham gia làm bài tập nhóm và thuyết
trình bài tập nhóm..
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
•

Môn học: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở đầu tiên, làm nền tảng cho việc học tập và
nghiên cứu các môn học tiếp theo của Kỹ thuật Cơ sở và kỹ thuật chuyên ngành công nghiệp.

•

Mục tiêu cần đạt: Sau khi học xong môn học, sinh viên cần đạt được kiến thức tổng quát về chuyển
động, cân bằng và tương tác giữa các vật thể. Có kỹ năng giải được các bài toán tĩnh học , động học
và động lực học của vật rắn tuyệt đối như phân tích lực, xác định các phản lực liên kết, tìm điều kiện
cân bằng của hệ vật, phân tích chuyển động , xác định giá trị các thông số động học và động lực học
cuả vật thể …

3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
STT

Tên chương

Mục tiêu

Mục, tiểu mục

PHẦN THỨ NHẤT: TĨNH HỌC
CHƯƠNG I : CÁC KHÁI
NIỆM CƠ BẢN VÀ CÁC
TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC

CHƯƠNG II : HỆ LỰC
ĐỒNG QUI

Sinh viên (SV) cần nắm được
các tiên đề tĩnh học ; phương ,
chiều của phản lực liên kết ở
các liên kết cơ bản và cách
xác định mômen của lực đối
với điểm và đối với trục.

§1.Các khái niệm cơ bản
§2.Các tiên đề tĩnh học và liên kết.

SV hiểu và vận dụng định lý § 1. Thu gọn hệ lực đồng qui
ba lực cân bằng để giải các bài § 2. Điều kiện cân bằng của hệ lực
toán tĩnh học.
đồng qui

Khoa Xây dựng và Điện – Đề cương môn học Khóa 2009

1/4

§ 3. Định lý ba lực cân bằng
§ 4. Giải bài toán
CHƯƠNG III : HỆ LỰC
SONG SONG – TRỌNG
TÂM VẬT RẮN

SV cần nắm được công thức § 1. Thu gọn hệ lực song song
xác định trọng tâm, nhằm vận
§ 2. Trọng tâm vật rắn
dụng để xác định trọng tâm
của các vật đồng chất.

CHƯƠNG IV : NGẪU
LỰC

SV cần hiểu Vectơ mômen của § 1. Định nghĩa và các yếu tố đặc
ngẫu lực và điều kiện cân bằng trưng
của hệ ngẫu lực để giải các bài § 2. Mômen của ngẫu lực
toán tĩnh học.
§ 3. Sự tương đương của các ngẫu
lực
§ 4. Hợp ...
Khoa Xây dng và Đin Đề cương môn hc Khóa 2009 1/4
TRƯỜNG ĐH M TP. HCM Cng hòa Xã Hi Ch nghĩa Vit nam
KHOA XÂY DNG VÀ ĐIN Độc lp – T do – Hnh phúc
--------------------------------- -----------------------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HC
1. THÔNG TIN CHUNG V MÔN HC:
1.1 Tên môn hc: Cơ hc cơ s
1.2 Mã môn hc: TECH1303
1.3 Trình độ Đại hc/Cao đẳng: Trình độ Đại hc
1.4 Ngành/Chuyên nnh: Đin – đin t
1.5 Khoa/ Ban / Trung tâm ph trách: Khoa Xây dng và Đin
1.6 S tín ch: 03
1.7 Yêu cu đối vi môn hc:
o Điu kin tiên quyết: Hc xong toán cao cp A1, Toán cao cp A2 (có th hc song song)
o Các yêu cu khác : Hc xong Vt lý A1, V k thut.
1.8 Yêu cu đối vi sinh viên : giáo trình tài liu tham kho; tham gia làm bài tp nhóm và thuyết
trình bài tp nhóm..
2. MÔ T MÔN HC VÀ MC TIÊU
Môn hc: cung cp cho sinh viên nhng kiến thc cơ s đầu tiên, làm nn tng cho vic hc tp
nghiên cu các môn hc tiếp theo ca K thut Cơ s và k thut chuyên ngành ng nghip.
Mc tiêu cn đạt: Sau khi hc xong môn hc, sinh viên cn đạt được kiến thc tng quát v chuyn
động, n bng tương tác gia các vt th. Có k năng gii được các bài toán tĩnh hc , động hc
động lc hc ca vt rn tuyt đối như phân tích lc, xác định các phn lc liên kết, tìm điu kin
cân bng ca h vt, phân tích chuyn động , xác định giá tr các thông s động hc động lc hc
cu vt th
3. NI DUNG CHI TIT MÔN HC
STT
Tên chương Mc tiêu Mc, tiu mc
PHN TH NHT: TĨNH HC
CHƯƠNG I : CÁC KHÁI
NIM CƠ BN VÀ CÁC
TIÊN ĐỀ TĨNH HC
Sinh viên (SV) cn nm được
các tiên đề tĩnh hc ; phương ,
chiu ca phn lc liên kết
các liên kết cơ bn v
à cách
xác định mômen ca lc đối
vi đim và đối vi trc.
§1.Các khái nim cơ bn
§2.Các tiên đề tĩnh hc và liên kết.
CHƯƠNG II : H LC
ĐỒNG QUI
SV hiu vn dng định lý
ba lc n bng để gii các bài
toán tĩnh hc.
§ 1. Thu gn h lc đồng qui
§ 2. Điu kin cân bng ca h lc
đồng qui
cơ kĩ thuật - Trang 2
cơ kĩ thuật - Người đăng: Lê Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
cơ kĩ thuật 9 10 627