Ktl-icon-tai-lieu

CƠ KỸ THUẬT - DÃY KÍCH THƯỚC THẲNG TIÊU CHUẨN (ƯU TIÊN)

Được đăng lên bởi nguyenpho
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4840 lần   |   Lượt tải: 21 lần
DAÕY KÍCH THÖÔÙC THAÚNG TIEÂU CHUAÅN (ÖU TIEÂN)
* Ñeå thoáng nhaát hoùa & tieâu chuaån hoùa kích thöôùc cuûa chi tieát & laép gheùp, ngöôùi ta laäp ra 4 daõy soá öu tieân: Ra5, Ra10, Ra20, Ra40
* Kích thöôùc danh nghóa ñöôïc choïn theo daõy soá öu tieân & öu tieân choïn trong daõy coù ñoä chia lôùn tröôùc nhaát, töùc laø öu tieân choïn daõy Ra5
tröôùc roài môùi ñeán Ra10, …
* Vieäc choïn caùc kích thöôùc danh nghóa cuûa chi tieát theo tieâu chuaån nhaèm giaûm bôùt soá loaïi, kích côõ cuûa caùc chi tieát & saûn phaåm, do ñoù
giaûm ñöôïc caùc trang bò coâng ngheä nhö duïng cuï caét, duïng cuï ño, … Soá loaïi giaûm thì saûn löôïng töøng loaïi seõ taêng, ñaây laø ñieàu kieän thuaän
lôïi cho saûn xuaát haøng loaït, hieäu quaû kinh teá cao.
* VD: Khi tính toaùn beàn, ta xaùc ñònh ñöôïc döôøng kính truïc laø 24,732mm.
=> Theo daõy kích thuôùc tieâu chuaån, ta choïn ñöôøng kính truïc laø 25mm
Ra5

Ra10

Ra20

Ra40

(R5)

(R'10)

(R'20)

(R'40)

0.010

0.010

0.010

Ra5

Ra10

Ra20

Ra40

Ra5

Ra10

Ra20

Ra40

(R5)

(R'10)

(R'20)

(R'40)

(R5)

(R'10)

(R'20)

(R'40)

0.100

0.100

0.100

0.100

1.0

1.0

1.0

1.0

0.105
0.011

0.110

1.05

0.110

1.1

0.115
0.012*

0.012**

0.012

0.12*

0.12**

0.013
0.014

0.140

0.015
0.016

0.016

0.016

0.016

0.160

0.160

0.160

0.180
0.200

0.200
0.220

0.021

0.025

0.025

0.025

0.250

0.250

0.250

0.032

0.028

0.280
0.320

0.320

0.034

0.040

0.040

0.040

0.400

0.400

0.063

0.063

0.500

0.630

0.630

0.630

0.080

0.071
0.080

0.710
0.800

0.090
0.095

3.6

3.6

4.0

4.0

3.8
4.0

4.0

4.2
4.5

4.5

5.0

5.0

4.8
5.0

5.3
5.6

0.800

0.900

0.900

6.3

6.3

6.3

6.3
6.7

7.1

7.1
7.5

8.0

8.0

0.850
0.950

5.6
6.0

0.710

0.800

3.2
3.4

0.750

0.085
0.090

3.2

0.670

0.075
0.080

3.2

0.560
0.630

2.8
3.0

0.600

0.067
0.071

2.8

0.500

0.560

2.5
2.6

0.530

0.056
0.063

2.5

0.480
0.500

0.060
0.063

2.5

0.450

0.053
0.056

2.5

0.420

0.050

2.2
2.4

0.320

0.450

0.400

0.045

0.050

2.1

0.380
0.400

0.048
0.050

2.0

2.2

0.360

0.042
0.045

2.0

1.9
2.0

0.280

0.360

0.038
0.040

1.8

0.340

0.036

1.6
1.7

0.300

0.032

0.036

0.250

1.4

1.8

0.260

0.030
0.032

1.6

0.240

0.026
0.028

1.6

0.210

0.022
0.024

0.025

1.6

0.190
0.200

1.2

1.5

0.180

0.220

0.020

0.022

1.4

0.170

0.018

0.020

1.2**

1.3

0.140

0.160

0.019
0.020

1.2*

0.150

0.017
0.018

0.120
0.130

0.014

1.1
1.15

8.0
8.5

9.0

9.0
9.5

Ra5

Ra10

Ra20

Ra40

Ra5

Ra10

Ra20

Ra40

(R5)

(R'10)

(R'20)

(R'40)

(R5)

...
Ra5 Ra10 Ra20 Ra40 Ra5 Ra10 Ra20 Ra40 Ra5 Ra10 Ra20 Ra40
(R5) (R'10) (R'20) (R'40) (R5) (R'10) (R'20) (R'40) (R5) (R'10) (R'20) (R'40)
0.010
0.010 0.010
0.100
0.100 0.100 0.100
1.0
1.0 1.0 1.0
0.105 1.05
0.011 0.110 0.110 1.1 1.1
0.115 1.15
0.012* 0.012** 0.012 0.12* 0.12** 0.120 1.2* 1.2** 1.2
0.013 0.130 1.3
0.014 0.014 0.140 0.140 1.4 1.4
0.015 0.150 1.5
0.016 0.016 0.016 0.016 0.160 0.160 0.160 0.160 1.6 1.6 1.6 1.6
0.017 0.170 1.7
0.018 0.018 0.180 0.180 1.8 1.8
0.019 0.190 1.9
0.020 0.020 0.020 0.200 0.200 0.200 2.0 2.0 2.0
0.021 0.210 2.1
0.022 0.022 0.220 0.220 2.2 2.2
0.024 0.240 2.4
0.025 0.025 0.025 0.025 0.250 0.250 0.250 0.250 2.5 2.5 2.5 2.5
0.026 0.260 2.6
0.028 0.028 0.280 0.280 2.8 2.8
0.030 0.300 3.0
0.032 0.032 0.032 0.320 0.320 0.320 3.2 3.2 3.2
0.034 0.340 3.4
0.036 0.036 0.360 0.360 3.6 3.6
0.038 0.380 3.8
0.040 0.040 0.040 0.040 0.400 0.400 0.400 0.400 4.0 4.0 4.0 4.0
0.042 0.420 4.2
0.045 0.045 0.450 0.450 4.5 4.5
0.048 0.480 4.8
0.050 0.050 0.050 0.500 0.500 0.500 5.0 5.0 5.0
0.053 0.530 5.3
0.056 0.056 0.560 0.560 5.6 5.6
0.060 0.600 6.0
0.063 0.063 0.063 0.063 0.630 0.630 0.630 0.630 6.3 6.3 6.3 6.3
0.067 0.670 6.7
0.071 0.071 0.710 0.710 7.1 7.1
0.075 0.750 7.5
0.080 0.080 0.080 0.800 0.800 0.800 8.0 8.0 8.0
0.085 0.850 8.5
0.090 0.090 0.900 0.900 9.0 9.0
0.095 0.950 9.5
* VD: Khi tính toaùn beàn, ta xaùc ñònh ñöôïc döôøng kính truïc laø 24,732mm.
=> Theo daõy kích thuôùc tieâu chuaån, ta choïn ñöôøng kính truïc laø 25mm
DAÕY KÍCH THÖÔÙC THAÚNG TIEÂU CHUAÅN (ÖU TIEÂN)
* Ñeå thoáng nhaát hoùa & tieâu chuaån hoùa kích thöôùc cuûa chi tieát & laép gheùp, ngöôùi ta laäp ra 4 daõy soá öu tieân: Ra5, Ra10, Ra20, Ra40
* Kích thöôùc danh nghóa ñöôïc choïn theo daõy soá öu tieân & öu tieân choïn trong daõy coù ñoä chia lôùn tröôùc nhaát, töùc laø öu tieân choïn daõy Ra5
tröôùc roài môùi ñeán Ra10, …
* Vieäc choïn caùc kích thöôùc danh nghóa cuûa chi tieát theo tieâu chuaån nhaèm giaûm bôùt soá loaïi, kích côõ cuûa caùc chi tieát & saûn phaåm, do ñoù
giaûm ñöôïc caùc trang coâng ngheä nhö duïng cuï caét, duïng cuï ño, Soá loaïi giaûm thì saûn löôïng töøng loaïi seõ taêng, ñaây laø ñieàu kieän thuaän
lôïi cho saûn xuaát haøng loaït, hieäu quaû kinh teá cao.
CƠ KỸ THUẬT - DÃY KÍCH THƯỚC THẲNG TIÊU CHUẨN (ƯU TIÊN) - Trang 2
CƠ KỸ THUẬT - DÃY KÍCH THƯỚC THẲNG TIÊU CHUẨN (ƯU TIÊN) - Người đăng: nguyenpho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CƠ KỸ THUẬT - DÃY KÍCH THƯỚC THẲNG TIÊU CHUẨN (ƯU TIÊN) 9 10 538