Ktl-icon-tai-lieu

cơ lưu chất

Được đăng lên bởi Dao Hieu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 5

DOØNG CHAÛY ÑEÀU TRONG OÁNG
www4.hcmut.edu.vn/~hchoai/baigiang

I. HAI TRAÏNG THAÙI CHAÛY
Thí nghieäm Reynolds
1. Chaûy taàng : Khi vaän toác nhoû , Re = VD/ν < Regh

Quaù ñoä:
2. Chaûy roái : Khi vaän toác lôùn , Re = VD/ν > Re gh

Trong thí nghieäm nhaän thaáy:
Regh(treân)

Taàng

Roái
Roái

Taàng

Regh(döôùi) =2300

II. PHÖÔNG TRÌNH CÔ BAÛN CHO DOØNG ÑEÀU TRONG OÁNG
Trong oáng xeùt ñoaïn vi phaân doøng chaûy ñeàu hình truï coù dieän tích dA nhö hình veõ:
1

Löïc taùc duïng treân phöông
doøng chaûy ( phöông s) :

ro

α+

−

−

γ
−

+

=

+

γ
+

PT N ng
l ng (1-2)

hd =

−

−

γ

γ

+

τL
γR

−τ

Gsinα
G

=

−

γ

+

=

τ = γR

hd
L

V i J = hd / L , đ d c n ng l
PT cô baûn coù theå vieát

τ
=
γ
+

F2=p2dA
τ =0
z2

ng

γ

γ

−
⎛
⎜⎜
⎝

+

s

2

+
+

dA

α

=

+

γ

r

z1

τ
γ

−

2

τ

1

−
−

L

F1=p1dA

+
+

γ

=

τ =τmax
Maët chuaån

τ
γ

⎞ ⎛
⎟−⎜ +
γ ⎟⎠ ⎜⎝ γ

⎞
⎟⎟ =
⎠

τ =γ

Phöông trình cô baûn cuûa doøng ñeàu

τ =γ

ÖÙùng suaát tieáp tyû leä baäc nhaát theo r

τ

=γ

Printed with FinePrint - purchase at 

τ =τ
Toùm taét baøi giaûng - TS Huyønh coâng Hoaøi ÑHBK tp HCM 1

II.PHAÂN BOÁ VAÄN TOÁC TRONG DOØNG CHAÛY TAÀNG

r0
dr

r0

r

τ = −μ
−μ

= −γ

=γ

τ =γ
= −γ

μ

+

umax

γ
μ

(

−

− γJ
2μ

∫ rdr + C

=γ

Taïi r=r0 ta coù u=0, suy ra

=
Taïi r=0 ta coù u=umax

u=

μ

μ

)

⎛ r02 − r 2 ⎞
γJ 2
r0 ⇒ u = umax ⎜ 2 ⎟
=
4μ
⎝ r0 ⎠

=

hay

⎛
⎜ −
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

Phaân boá vaän toác trong chaûy taàng coù daïng Parabol

·

Löu löôïng vaø vaän toác trung bình:

=

=

γ

(
μ

=

π

(
μ∫

−

=
= π

γ

=

−

dA

)
=

)

γ

(
μ
=

πγ
μπ

=

−

)π

r
ro

πγ
μ
γ

=

μ

Toån thaát doïc ñöôøng
Töø

=

γ

Suy ra hd
Vôùi Re = VD/ν

Thay J = hd/L

μ
=

μ
γ

saép xeáp laïi

=

γ
μ
=

( Heä soá Reynolds)

Printed with FinePrint - purchase at 

Toùm taét baøi giaûng - TS Huyønh coâng Hoaøi ÑHBK tp HCM 2

III. PHAÂN BOÁ VAÄN TOÁC TRONG DOØNG CHAÛY ROÁI TRONG OÁNG
Ñoái vôùi doøng chaûy roái, öùng suaát tieáp phuï thuoäc chuû yeáu vaøo ñoä chuyeån ñoäng hoãn loaïn cuûa caùc
phaân töû löu chaátù.

τ=ε

Theo giaû thieát cuûa Prandtl:

y

ε=ρ

vôùi ε ñöôïc goïi laø h s nhôùt roái

u

y : khoaûng caùch töø thaønh ñeán lôùp chaát loûng ñang xeùt

ro

l :chieàu daøi xaùo troän

τo
o

Prandtl: öùng suaát nhôùt roái khoâng phuï thuoäc vaøo tính nhôùt cuûa löu chaát.
Theo thí nghieäm cuûa Nikudrase, chieàu daøi xaùo troän l trong oáng

⎛
⎜⎜ −
⎝

=

Vôùi k : haèng soá Karman ( k = 0,4)

⎛
τ = τ ⎜⎜ −
⎝

Neáu xem τ tæ leä tuyeán tính vôùi baùn ...
Toùm taét baøi giaûng - TS Huyønh coâng Hoaøi ÑHBK tp HCM 1
Chöông 5 DOØNG CHAÛY ÑEÀU TRONG OÁNG
I. HAI TRAÏNG THAÙI CHAÛY
Thí nghieäm Reynolds
1. Chaûy taàng : Khi vaän toác nhoû , Re = VD/ν < Re
gh
Quaù ñoä:
2. Chaûy roái : Khi vaän toác lôùn , Re = VD/ν > Re
gh
Trong thí nghieäm nhaän thaáy:
Taàng
Roái
Re
gh(treân)
Taàng
Roái
Re
gh(döôùi)
=2300
www4.hcmut.edu.vn/~hchoai/baigiang
II. PHÖÔNG TRÌNH CÔ BAÛN CHO DOØNG ÑEÀU TRONG OÁNG
Trong oáng xeùt ñoaïn vi phaân doøng chaûy ñeàu hình truï coù dieän tích dA nhö hình veõ:
F
2
=p
2
dA
F
1
=p
1
dA
τ
G
Gsinα
s
τ =τ
max
τ =0
1
1
2
2
α
Maët chuaån
z
1
z
2
L
=+
α
=+
τγ
V iJ = h
d
/ L , đ d cnng l ng
ÖÙùng suaát tieáp tyû leä baäc nhaát theo r
PT cô baûn coù theå vieát
ττγτ
==
Phöông trình cô baûn cuûa doøng ñeàu
+++=++
γγ
γ
τ
=
γ
τ
=
=++
γ
τ
γγ
=+
γ
τ
γγ
R
L
h
d
γ
τ
=
L
h
R
d
γ=τ
r
o
r
dA
Löïc taùc duïng treân phöông
doøng chaûy ( phöông s) :
γ
τ
γγ
=++
PT N ng
l
ng (1-2)
=
+
+
γγ
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
cơ lưu chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ lưu chất - Người đăng: Dao Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
cơ lưu chất 9 10 924