Ktl-icon-tai-lieu

cơ lưu chất - P1

Được đăng lên bởi truongdieuhitc
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 4886 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NHẬP MÔN: CƠ HỌC CHẤT LƯU
CHƯƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ
CHẤT LƯU.
§1.ĐỊNH NGHĨA.
Các trạng thái lỏng và khí gọi các chất lưu chúng trái ngược
với trạng thái rắn.
-Sự khác biêt giữa chất lỏng và chất khí.
Chất khí chiếm toàn bộ thể tích mà nó được chứa. Còn chất
lỏng thì không (ví dụ: Bình đựng khí và bình đựng nước).
-Ranh giới giữa chất lỏng và chất khí từ sai lệch về độ lớn của
ρ (khối lượng thể tích) n* (mật độ riêng hay mật độ hạt). Chất lỏng
lớn hơn khoảng 1000 lần) [ρ =

M
ρ
; n* =
M A | M A : A vogadro.
V
M

Điều này cho thấy: Khối lượng thể tích càng tăng, thì các phần tử
càng gần và các lực tương tác phân tử trong chất lỏng rất quan trọng.
-Sự khác biệt giữa chất lỏng và chất rắn.
+ Dễ chảy, lấy dạng chứa nó làm hình dáng.
+ Có thể cấu tạo lại sau khi rãi ra (rót ra).
Hiện tượng luận khác biệt giữa chất lỏng và chất rắn được giải
thích bởi tính di động rất lớn của các phần tử trong trạng thái lỏng.
Một sự khác biệt nữa là vận tốc các điểm của chất rắn được
tính theo theo côìng thức:

()

r
r r
r
V P = V(M ) + Ω ∧ MP

Còn đối với chất lỏng vấn đề này rất tinh tế khi chất lỏng
chuyển động.

1

§2.MÔ HÌNHCỦA CHẤT LƯU.
-Theo kích thước vĩ mô: Chất lưu là môi trườngliên tục; người
ta thường lấy chiều dài đặc trưng L để quan sát kích thước vĩ mô
được áp đặt cho vấn đề nghiên cứu.
-Theo kích thước vi mô: Chất lưu là không liên tục nó gồm các
phần tử đang xáo động nhiệt liên tục.
-Theo kích thước trung mô: Là kích thước trung gian giữa vĩ
mô và vi mô. Chất lưu vẫn là môi trường liên tục
+ Với quan điểm này chât lưu được cắt ra bằng các tế bào phân
tố hay phân tố chất lưu = hạt chất lưu (được chứa rất lớn số phân tử).
-Vận tốc của hạt chất lưu tập trung tại điểm M ở thời điểm t
bằng giá trị trung bình của các vận tốc của các phần tử được chứa.
Kết luận: Kích thước
hạt của chất lưu là trung mô,
nó cho phép kết hợp vào
hạtđó, nhưng đại lượng vĩ
mô để mô tả chất lưu như
một môi trường liên tục.

§3.ÁP SUẤT CỦA CHẤT LƯU.
1.Định nghĩa.
Áp suất P(M) tại 1 điểm M.
Trong chất lưu được xác định
được bởi

r
r
dF = − P(M )dsn

ds: phần tố diện tích bao
quanh điểm M
r
n : pháp tuyến đối với ds
P(M): đại lượng vô hướng.
2

r
dF : Lực bề mặt tại điểm M
2.Điều kiện ơ...
NHÁÛP MÄN: CÅ HOÜC CHÁÚT LÆU
CHÆÅNG 1. CAÏC KHAÏI NIÃÛM VÃÖ
CHÁÚT LÆU.
§
1.ÂËNH NGHÉA.
Caïc traûng thaïi loíng vaì khê goüi caïc cháút læu chuïng traïi ngæåüc
ïi traûng thaïi ràõn.
-Sæû khaïc biãt giæîa cháút loíng vaì cháút khê.
Cháút khê chiãúm toaìn bäü thãø têch maì noï âæåüc chæïa. Coìn cháút
loíng thç khäng (vê duû: Bçnh âæûng khê vaì bçnh âæûng næåïc).
-Ranh giåïi giæîa cháút loíng vaì cháút khê tæì sai lãûch vãö âäüïn cuía
(khäúi læåüng thãø têch) n* (máût âäü riãng hay máût âäü haût). Cháút loíng
låïn hån khoaíng 1000 láön)
ρ
A:M|M
M
*n;
V
M
[
AA
ρ
==ρ
vogadro.
Âiãöu naìy cho tháúy: Khäúi læåüng thãø têch caìng tàng, thç caïc pháön tæí
caìng gáön vaì caïc læûc tæång taïc phán tæí trong cháút loíng ráút quan troüng.
-Sæû khaïc biãût giæîa cháút loíng vaì cháút ràõn.
+ ù chaíy, láúy daûng chæïa noï laìm hçnh daïng.
+ Coï thãøúu taûo laûi sau khi raîi ra (roït ra).
Hiãûn tæåüng luáûn khaïc biãût giæîa cháút loíng vaì cháút ràõn âæåüc giaíi
thêch båíi tênh di âäüng ráút låïn cuía caïc pháön tæí trong traûng thaïi loíng.
Mäüt sæû khaïc biãût næîa laìûn täúc caïc âiãøm cuía cháút ràõn âæåüc
tênh theo theo cäìng thæïc:
(
)
(
)
MPMVPV +=
r
r
r
r
Coìn âäúi våïi cháút loíng váún âãö naìy ráút tinh tãú khi cháút loíng
chuyãøn âäüng.
1
cơ lưu chất - P1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ lưu chất - P1 - Người đăng: truongdieuhitc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
cơ lưu chất - P1 9 10 422