Ktl-icon-tai-lieu

Cơ lưu chất Tĩnh học lưu chất

Được đăng lên bởi ngocthanh20111992
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CH·ÖÔNG 2

:

TÓNH HOÏC LÖ·U CHAÁT

I. KHAÙI NIEÄM
-Tónh tuyeät ñoái : caân baèng bôûi duy nhaát laø troïng löïc
Tónh töông ñoái: caân baèng bôûi nhieàu löïc (troïng löïc , löïc quaùn tính, löïc ly taâm ….)
II AÙP SUAÁT THUÛY TÓNH
2.1 AÙp suaát thuûy tónh -Ñònh nghóa

Δ

r

r
r ΔF
p=
ΔA

AÙp suaát thuûy tónh trung bình:

r
r
ΔF
p = lim
ΔA → ΔA

AÙp suaát thuûy tónh taïi moät ñieåm
2.2 Tính chaát

Δ

- AÙp suaát thuûy tónh taùc duïng thaúng goùc vôùi dieän tích chòu löïc vaø höôùng vaøo dieän tích aáy
- Trò soá aùp suaát khoâng phuï thuoäc vaøo höôùng cuûa dieän tích chòu löïc
2.3 Thöù nguyeân cuûa aùp suaát
Thöù nguyeân cuûa aùp suaát

=

−

=

=

−

−

Ñôn vò cuûa aùp suaát:
N/m2
( Pa) : ñôn vò chuaån duøng ñeå tính toaùn
2
Kgf / cm , at , m nöôùc, mm Hg
1 at = 1Kgf / cm2 = 10m nöôùc = 735 mm Hg = 9,81.104 Pa (N/m2)

2.4 AÙp suaát tuyeät ñoái, aùp suaát dö vaø aùp suaát chaân khoâng.
Aùp suaát
tuyeät ñoái

98200 N/m2

Aùp suaát dö
(töông ñoái)

Aùp suaát
chaân khoâng

100 N/m2

Aùp suaát khí trôøi :
98100 N/m2
98000 N/m2

- 100 N/m2

100 N/m2

AÙp suaát tuyeät ñoái laø giaù trò aùp suaát thaät , ví duï aùp suaát cuûa khoâng khí Pa = 98100 N/m2
AÙp suaát dö ( aùp suaát töông ñoái) laø aùp suaát ñöôïc so saùnh vôùi aùp suaát khí trôøi
pd = ptuyetä ñoái - pa
AÙp suaát chaân khoâng laø aùp suaát coøn thieáu caàn phaûi theâm vaøo cho baèng aùp suaát khí trôøi
pck = pa - ptuyetä ñoái = 98100 N/m2 - ptuyetä ñoái = -pdu

Printed with FinePrint - purchase at 

Toùm taét baøi giaûng - TS Huyønh coâng Hoaøi ÑHBK tp HCM 1

III. PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN CÔ BAÛN CUÛA CHAÁT LOÛNG CAÂN
BAÈNG
3.1 Phöông trình vi phaân cô baûn:
z
Khoái ch t l ng vi phaân , caïnh dx, dy, dz,
D
c
caân baèng , khoái löôïng rieâng ρ.
A
Löïc khoái ñôn vò

r

B

(Fx, Fy, Fz)

Löïc taùc duïng leân khoái hình hoäp theo phöông
X laø :
Löïc khoái : ρdx dy dz Fx

Toång löïc phöông X:
∂
∂

H
E

=0

Fx -

phöông y

=>

Fy -

phöông z

=>

Fz -

∂

∂
∂

+

dy

F

x
Hình 2.2

ρdx dy dz Fx + p dy dz - (p+
=>

G

dx

y

∂
p dy dz – (p+ dx) dy dz
∂

Löïc maët :

ρFx -

dz

p

∂
∂

dx) dy dz = 0

=0

(2.3)

∂
ρ∂

=0

(2.4)

∂
ρ ∂

=0

(2.5)

ρ ∂

r

Vieát döôùi daïng vector

−

(2.6)

=

ρ

A. TÓNH TUYEÄT ÑOÁI (Traïng thaùi tónh döôùi aûnh höôûng cuûa troïng löïc)
IV. PHÖÔNG TRÌNH THUÛY TÓNH:
Döôùi aûnh höôûng troïng löïc Î löïc khoái theo töøng phöông seõ laø:
Fx = Fy = 0
Fz = -g
(2.7)
r
−
=
Thay vaøo
ρ
∂
∂
=
−
=
∂
ρ∂
∂
∂
=
−
=
∂
ρ∂
− −

∂
=
ρ∂

∂
= −ρ
∂

p = - ρgz + C

Chaát loûng,
khoâng ne...
Toùm taét baøi giaûng - TS Huyønh coâng Hoaøi ÑHBK tp HCM 1
CH·ÖÔNG 2 : TÓNH HOÏC LÖ·U CHAÁT
I. KHAÙI NIEÄM
-Tónh tuyeät ñoái : caân baèng bôûi duy nhaát laø troïng löïc
Tónh töông ñoái: caân baèng bôûi nhieàu löïc (troïng löïc , löïc quaùn tính, löïc ly taâm ….)
II AÙP SUAÁT THUÛY TÓNH
2.1 AÙp suaát thuûy tónh -Ñònh nghóa
AÙp suaát thuûy tónh trung bình:
A
F
p
Δ
Δ
r
r
=
AÙp suaát thuûy tónh taïi moät ñieåm
A
F
limp
A
Δ
Δ
Δ
r
r
=
2.2 Tính chaát
- AÙp suaát thuûy tónh taùc duïng thaúng goùc vôùi dieän tích chòu löïc vaø höôùng vaøo dieän tích aáy
- Trò soá aùp suaát khoâng phuï thuoäc vaøo höôùng cuûa dieän tích chòu löïc
2.3 Thöù nguyeân cuûa aùp suaát
Thöù nguyeân cuûa aùp suaát
== =
−−
Ñôn vò cuûa aùp suaát: N/m
2
( Pa) : ñôn vò chuaån duøng ñeå tính toaùn
Kgf / cm
2
, at , m nöôùc, mm Hg
1 at = 1Kgf / cm2 = 10m nöôùc = 735 mm Hg = 9,81.10
4
Pa (N/m
2
)
r
Δ
Δ
2.4 AÙp suaát tuyeät ñoái, aùp suaát dö vaø aùp suaát chaân khoâng.
Aùp suaát khí trôøi :
98100 N/m
2
Aùp suaát
tuyeät ñoái
Aùp suaát dö
(töông ñoái)
Aùp suaát
chaân khoâng
98200 N/m
2
100 N/m
2
98000 N/m
2
- 100 N/m
2
100 N/m
2
AÙp suaát tuyeät ñoái laøgiaùtròaùpsuaátthaät, duï aùp suaát cuûa khoâng khí P
a
= 98100 N/m
2
AÙp suaát dö ( aùp suaát töông ñoái) laø aùp suaát ñöôïc so saùnh vôùi aùp suaát khí trôøi
p
d
= p
tuyetä ñoái
-pa
AÙp suaát chaân khoâng laø aùp suaát coøn thieáu caàn phaûi theâm vaøo cho baèng aùp suaát khí trôøi
p
ck
= p
a
-p
tuyetä ñoái
= 98100 N/m
2
-p
tuyetä ñoái
= -p
du
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com
Cơ lưu chất Tĩnh học lưu chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ lưu chất Tĩnh học lưu chất - Người đăng: ngocthanh20111992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Cơ lưu chất Tĩnh học lưu chất 9 10 333