Ktl-icon-tai-lieu

cơ lý thuyết 2_nhiệt động lực học

Được đăng lên bởi Lãng Tử Buồn
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2034 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8/13/2010

BK

TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỘNG LỰC HỌC
Nội dung: 2 chương
Chương 1: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Chương 2: ĐỘNG LỰC HỌC HỆ, CƠ HỆ

Tài liệu tham khảo:
• Đỗ Sanh, … Cơ học (tập 2). NXB Giáo dục. Năm 2009.
• Đỗ Sanh, … Bài tập cơ học (tập 2). NXB Giáo dục. Năm
2009.
PGS. TS. TRƯƠNG Tích Thiện

Tp. Hồ Chí Minh, 01/ 2007

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật

PGS. TS. Trương Tích Thiện

Chương 1: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
1. 1 Các khái niệm và tiên đề động học
1. 1. 1. Các khái niệm
1. Chất điểm
∗ Chất điểm là một điểm có khối lượng của vật rắn. Vật rắn
tuyệt đối được xem như là một cơ hệ gồm có vô số chất
điểm được nối cứng với nhau.
∗ Khi kích thước của toàn vật rất bé so với kích thước của
ấ
vùng không gian mà vật rắn chuyển động chiếm được thì
toàn vật được phép xem như là một chất điểm, chất điểm
này có khối lượng là khối lượng của toàn vật.
Ví dụ: Trái đất chuyển động trong vũ trụ.
CƠ HỌC LÝ THUYẾT 2: Động Lực Học

Chương 1: Động lực học chất điểm

1

8/13/2010

PGS. TS. Trương Tích Thiện

∗ Khi kích thước của vật rắn không ảnh hưởng đến qui luật
chuyển động của vật ấy thì toàn vật rắn ấy cũng được xem
như là một chất điểm có khối lượng bằng khối lượng của
toàn vật.
Ví dụ: C
Chuyển động tịnh tiến của vật rắn ( ể đại diện cho
ể
ế ủ
ắ (Điểm
vật là trọng tâm G).
Trong trường hợp toàn vật rắn được phép xem như là một
chất điểm, thì chất điểm ấy được xem như là một vật điểm.
2. Cơ hệ
∗ Cơ hệ: là một tập hợp nhiều chất điểm có sự tương tác cơ
học lẫn nhau. Tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác này
mà cơ hệ sẽ được chia ra làm hai loại: cơ hệ tự do và cơ hệ
không tự do.
CƠ HỌC LÝ THUYẾT 2: Động Lực Học

Chương 1: Động lực học chất điểm

PGS. TS. Trương Tích Thiện

+ Cơ hệ tự do là một tập hợp nhiều chất điểm mà sự tương
tác cơ học giữa các chất điểm này được biểu thị thuần túy
chỉ bằng các lực. Nghĩa là các chất điểm trong cơ hệ tự do
có thể dễ dàng thực hiện các chuyển động vô cùng bé từ vị
trí đang xét theo mọi hướng sang các vị trí quan trọng, nếu
có lực tác động, mà không có bất cứ cản trở nào.
ấ
+ Cơ hệ không tự do: Là một tập hợp nhiều chất điểm mà
tương tác cơ học giữa các chất điểm trong cơ hệ không chỉ
biểu thị bằng lực mà được biểu thị bằng một số điều kiện
ràng buộc về hình học và động học khác. Các đối tượng tạo
ra các điều kiện ràng buộc về hình học và động học giữa
các chất điểm trong cơ hệ được gọi là các liên kết cơ học.
ấ ể
ế
3. Lực
Lực là một đại lượng vector được dùng để đo lường sự tương
tác cơ học giữa các vật thể với nhau. N...
8/13/2010
1
BK
TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA TP. H CHÍ MINH
ĐỘNG LC HC
Ni dung: 2 chương
Chương 1: ĐỘNG LC HC CHT ĐIM
Chương 2: ĐỘNG LC HC H, CƠ H
Tài liu tham kho:
B môn Cơ K ThutTp. H Chí Minh, 01/ 2007
PGS.TS.TRƯƠNGTích Thin
Đỗ Sanh, … Cơ hc(tp 2). NXB Giáo dc. Năm 2009.
Đỗ Sanh, … Bài tpcơ hc(tp 2). NXB Giáo dc. Năm
2009.
Chương 1: ĐỘNG LC HC CHT ĐIM
1. 1 Các khái nimvàtiênđề động hc
1
.
1
.
1
.
Các
khái
nim
PGS. TS. Trương Tích Thin
1
.
1
.
1
.
Các
khái
nim
1. Cht đim
Cht đimlàmt đimcókhilượng cavtrn. Vtrn
tuyt đối được xem như là mtcơ h gmcóvôs cht
đim đượcnicng vi nhau.
Khi kích thướcca toàn vtr
tbéso vikíchthướcca
vùng không gian mà vtrn chuyn động chiếm đượcthì
toàn vt được phép xem như là mtcht đim, cht đim
này có khilượng là khilượng ca toàn vt.
Ví d: Trái đất chuyn động trong vũ tr.
CƠ H
C LÝ THUYT 2:
Độ
n
g
L
cH
c Chươn
1:
Độ
n
g
l
ch
ccht đim
cơ lý thuyết 2_nhiệt động lực học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ lý thuyết 2_nhiệt động lực học - Người đăng: Lãng Tử Buồn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
cơ lý thuyết 2_nhiệt động lực học 9 10 933