Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở CAD_CAM

Được đăng lên bởi chonhuong
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 2204 lần   |   Lượt tải: 3 lần
~3IAO TRINH

-f f) J J0 -f}-JJ~-f J_~
1 ~J l-J~ -fJ; r

J_'

,~

?"

,''-

50 GIAO Due
. VA BAO TAO
. HA NOI
.
TSKT. LUll QUANG HUY

GIAoTRiNH
'}

CO SO CAD/CAM
TRONG THIET KE vA CHE TAO

•

(PHAN 1)

(Dung trong cac tnti'mg THeN)

NHA XUAT BAN HA N<!I - 2005

,
Liri gil'li thi~u

ude ta dang buclc vdo thiti leY cong nghi¢p hoa, hi¢n
dgi hoa nhdm dU'a Vi¢t Nam tro thdnh nuae cong
nghi¢p viin minh, hi¢n d(li.
Trang slf nghi¢p each mgng to Ian d6, cong uk diw lflo
nhdn ll/c lu6n gifi va; lro quan trQng. Bao cao Chinh trt cua
Ban Chap hdnh Trung uang Ddng C¢ng san Vi¢t Nam tt;li
Dgi hQi Dang toan quo'c 16n thu IX dfi chi r6: "Phat triiin
giao dlJC va daD t<:,-o Iil m¢t trong nhung d¢ng h;rc quan tr9ng
thue dAy sv nghi¢p cong nghi¢p hoa, hi¢n dfli hoa, 1a dieu
ki¢n d~ phat tri~n ngu6n life can nguCri. - yeu t6 cO ban d~
phat trien xii h¢i, tang twong kinh nhanh va ben vfrng".
Quan tri¢t chit truong, Nghf quyet eua Dang va Nhil nuae
va nh{in thue dung ddn vi' td'm quan lr9ng cua chuang trinh,

N

te


giao trinh d(Ji vai vi¢c nang cao cha't lut;tng dao tgo, thea de'
nghi cua Sa Giaa d~c va DaD tao Ha N(ii, ngay 231912003,
Uy ban nhdn dan thanh pM' Ha N(ii dti ra Quyet dinh s6'
56201QD-UB cho phep Sa Gido d~c va DaD tao th(1c hitn de'
an bien soC}n chuang trinh, giao trinh trong cdc truang Trung
h9c chuyen nghieP (THeN) Ha N(ii, Quyet dinh nay thi!' hien
S(1 quan tam sau sac cua Thanh uy, UBND thanh phd Trang
vi¢c nang caD chd't lUQ11g dao tel-O va phdt

triln ngu6'n nhdn

l(1c Thu d6,

rren cd sa chrtong trinh khung eua B¢ Gido dl:lC va Dao
tgo ban hi'mh va nhitng kinh nghi¢m rut ra til th¥c te'dew 190,
So-Ghio d{lC va Dda tgo dii chi deJo cae mtang THeN to' chile

bien sagn chuong trinh, giaa trinh m¢t each khoa hQc, h¢

3

thong va c(zp nh(zt nhilng kierl thuc thlfc tien phtt h(/p vCli d(li
tuqng hrc sinh THCN Ha N(Ji,
B9 gMo trlnh nay la tai li¢u giang dq.y va hgc UJp trong
cae truimg THeN aHa N(Ji, dong thin' Ia tai li¢u tham khdo
hilu feh eho cae truCrng co dao tq.o cac nganh kJ thuqt - nghi?p
v~ va d6ng ddo bc;n dgc quan tam den van de' huong nghi?p,
dC;y nghe'.
Vi¢e to' chue bien soq.n bQ chu(Jng trinh, giao trinh nay
la mQt trong nhie'u hmp dQng thie't thlfc eua nganh giao d~e
va dao t«o Thli do de' ky ni¢m "50 nam gidi phong Thli do ",
"50 nam thanh l(zp nganh" va huitng titi ky ni¢m "1000 nam
Thiing Long - Ha Nili".
SiJGiao dlfC va Dao tq.o Ha N(Ji chan thanh cam 071 Thanh
uy, VBND, cae...
~3IAO
TRINH
-ff) J J0 -f
}-
JJ
~
-f
J_~
J_'
1
~J
l-
J~
-
fJ;
r
www.tailieucadcam.com
Cơ sở CAD_CAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở CAD_CAM - Người đăng: chonhuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
Cơ sở CAD_CAM 9 10 857