Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở công nghệ gia công cắt gọt trên máy CNC

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Toan
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 5190 lần   |   Lượt tải: 17 lần
CƠ SỞ CÔNG NGHỆ
GIA CÔNG CẮT GỌT
TRÊN MÁY CNC

Nội dung
 Cơ bản về cắt kim loại
 Tiện
 Phay
 Khoan, khoét, doa, taro

1. Căn bản về cắt kim loại
Cắt kim loại là gì?
Thông số hình học của lưỡi cắt
Vật liệu chế tạo dụng cụ cắt
Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cắt
Các nhân tố ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt gia
công

Cắt kim loại là gì?
Là quá trình bóc ra khỏi mặt gia công một lớp kim
loại bởi một dụng cụ cắt có độ cứng cao hơn vật
liệu gia công.
Vật liệu cắt thường làm từ thép gió, hợp kim
cứng, vật liệu gốm, Nitride bor lập phương, Kim
cương
Vật liệu gia công thường là: Thép, thép không gỉ,
gang, đồng, nhôm,…

VẬT LIỆU KIM LOẠI
Chia ra làm bốn nhóm:
•Thép carbon
•Thép inox
•Gang
•Các kim loại khác

Nhóm vật liệu là thép

Nhóm vật liệu là thép inox

Nhóm vật liệu là gang

Nhóm vật liệu khác kim
loại đen

Ký hiệu thép theo tiêu chuẩn các nước
công nghiệp phát triển

Ký hiệu thép theo tiêu chuẩn các nước
công nghiệp phát triển

Ký hiệu thép theo tiêu chuẩn các nước
công nghiệp phát triển

Ký hiệu thép inox theo tiêu chuẩn
các nước công nghiệp phát triển

Ký hiệu thép inox theo tiêu chuẩn
các nước công nghiệp phát triển

Ký hiệu gang theo tiêu chuẩn
các nước công nghiệp phát triển

Các phương
pháp cắt điển
hình

Tiện

Phay

Khoan

Thông số hình học của lưỡi cắt
Góc trước

Góc sau

Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa löôõi caét

Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa löôõi caét
 Goùc sau α: Goùc sau laøm giaûm ma saùt vaø söï noùng
leân giöõa chi tieát vaø duïng cuï caét.
 Goùc saéc β: Kich thöôùc cuûa goùc saéc phuï thuoäc vaøo
ñoä cöùng vaø ñoä deûo cuûa chi tieát gia coâng. Goùc saéc
nhoû khi löïc caét nhoû vaø goùc caét lôùn khi löïc caét lôùn,
tuy nhieân goùc saéc lôùn laøm taêng söï maøi moøn löôõi
caét vaø tuoåi thoï cuûa löôõi caét thaáp.
 Goùc tröôùc γ : Goùc tröôùc coù aûnh höôûng ñeán quaù
trình taïo phoâi vaø löïc caét. Goùc tröôùc caøng lôùn thì löïc
caét caøng nhoû, tuy nhieân löôõi caét deã bò vôõ vaø bò maøi
moøn nhanh. Nhöõng vaät lieäu raén, töông ñoái cöùng
thöôøng söû duïng goùc tröôùc khoaûng 10o. Nhöõng vaät
lieäu cöùng vaø gioøn ñoøi hoûi goùc tröôùc nhoû thaäm chí
laø goùc aâm.

Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa löôõi caét
 Goùc leäch chính χ: Goùc leäch chính coù aûnh höôûng
ñeán löïc caét vaø löïc keïp chi tieát cuõng nhö chieàu saâu
vaø beà roäng caét. Thöôøng choïn goùc leäch chính töø 30 o
ñeán 60o chæ khi tieän vai hay caét ñöùt choïn goùc leäch
chính χ = 90o.
 Goùc nghieâng λ: Thöôøng choïn goùc nghieâng aâm
khi tieän th...
CƠ SỞ CÔNG NGHỆ
GIA CÔNG CẮT GỌT
TRÊN MÁY CNC
Cơ sở công nghệ gia công cắt gọt trên máy CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở công nghệ gia công cắt gọt trên máy CNC - Người đăng: Nguyen Thanh Toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Cơ sở công nghệ gia công cắt gọt trên máy CNC 9 10 91