Ktl-icon-tai-lieu

CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Được đăng lên bởi Hien Vu Duc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
A. Tóm tắt lý thuyết
1. Nội năng: + Nội năng là một dạng năng lượng bên trong củ hệ, nó chỉ phụ thuộc vào trạng thái của
hệ. Nội năng bao gồm tổng động năng chuyển động nhiệt của các phân tử nên hệ và thế năng tương tác giữa
chúng U = f(T,V)
+ Nội năng của hệ biến đổi bằng hai cách: thực hiện công và truyền nhiệt
+ Nội năng phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích
?1. Tại sao khi thể tích thay đổi và nhiệt độ thay đổi thì U thay đổi
2. Nguyên lí I nhiệt động lực học
- Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng đại số nhiệt lượng và công mà hệ nhận được
- Biểu thức: U = Q + A trong đó:
* U là độ biến thiên nội năng của hệ
* Q và A là các giá trị đại số biểu thị nhiệt lượng công hệ nhận được
Nếu Q > 0: Hệ nhận nhiệt lượng
Q < 0: Hệ nhả nhiệt lượng Q
Nếu A > 0: Hệ nhận công
A < 0: Hệ sinh công A
U < 0: Nội năng của hệ giảm xuống
Nếu U > 0: Nội năng của hệ tăng lên
Có thể viết: Q = U - A (Nhiệt lượng truyền cho hệ làm tăng nội năng của hệ và biến thành công mà hệ
sinh ra)
3. Áp dụng nguyên lý I nhiệt động lực học cho khí lý tưởng
- Nội năng của khí lí tưởng chỉ bao gồm tổng động năng của chuyển động hỗn loạn của phân tử khí trong đó.
(notes: vì bỏ qua tương tác giữa các phân tử khí khi không va chạm nên nội năng của khí lí tưởng chỉ phụ
thuộc vào nhiệt độ khí mà không phụ thuộc vào thể tích U = f(T) )
- Công thức tính công:



A

"

= p. V , do đó áp dụng nghuyên lí I cho khínlis tưởng về các

đẳng quá trình như sau:
+ Quá trình đẳng tích: Q = U (vì V = 0  A = 0). Trong quá trình đẳng tích, nhiệt lượng mà khí
nhận được chỉ dùng để làm tăng nội năng của khí
+ Quá trình đẳng nhiệt: Q = -A = A’, với A’ = -A là công mà khí sinh ra. Trong quá trình đẳng nhiệt, toàn
bộ nhiệt lượng mầ khí nhận được chuyển hết sang công mà khí sinh ra
+ Quá trình đẳng áp: Q = U + A’ = U + p. V với p. V là công mà khí sinh ra. Trong quá trình
đẳng áp, một phần nhiệt lượng mà khí nhận vào được dùng làm tăng nội năng của khí, phần còn lại biến thành
công mà khí sinh ra.
+ Trong một chu trình (chu trình là một quá trình mà trạng thái cuối của nó trùng với trạng thái đầu) thì
U = 0, do đó Q = -A = A’. Tổng đại số nhiệt lượng mà hệ nhận được trong cả chu trình chuyển hết sang
công mà hệ sinh ra trong chu trình đó
4. Động cơ nhiệt là thiết bị biến đổi nhiệt lượng sang công
- Ba bộ phận cấu thành động cơ nhiệt: Nguồn nóng (cung cấp nhiệt lượng); Nguồn lạnh (thu nhiệt lượng mà
động cơ tỏa ra); Tác nhân (đóng vai trò trung gian để nhận nhiệt, sinh công và tỏa ...
CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
A. Tóm tắt lý thuyết
1. Nội năng: + Nội năng là một dạng năng lượng bên trong củ hệ, nó chỉ phụ thuộc vào trạng thái của
hệ. Nội năng bao gồm tổng động năng chuyển động nhiệt của các phân tử nên hệ thế năng tương tác giữa
chúng U = f(T,V)
+ Nội năng của hệ biến đổi bằng hai cách: thực hiện công và truyền nhiệt
+ Nội năng phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích
?1. Tại sao khi thể tích thay đổi và nhiệt độ thay đổi thì U thay đổi
2. Nguyên lí I nhiệt động lực học
- Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng đại số nhiệt lượng và công mà hệ nhận được
- Biểu thức:
U
= Q + A trong đó: *
U
là độ biến thiên nội năng của hệ
*
Q và A là các giá trị đại số biểu thị nhiệt lượng công hệ nhận được
Nếu Q > 0: Hệ nhận nhiệt lượng Q < 0: Hệ nhả nhiệt lượng
Q
Nếu A > 0: Hệ nhận công A < 0: Hệ sinh công
A
Nếu
U
> 0: Nội năng của hệ tăng lên
U
< 0: Nội năng của hệ giảm xuống
Có thể viết: Q =
U
- A (Nhiệt lượng truyền cho hệ làm tăng nội năng của hệ và biến thành công mà hệ
sinh ra)
3. Áp dụng nguyên lý I nhiệt động lực học cho khí lý tưởng
- Nội năng của khí lí tưởng chỉ bao gồm tổng động năng của chuyển động hỗn loạn của phân tử khí trong đó.
(notes: vì bỏ qua tương tác giữa các phân tử khí khi không va chạm nên nội năng của khí lí tưởng chỉ phụ
thuộc vào nhiệt độ khí mà không phụ thuộc vào thể tích U = f(T) )
- Công thức tính công:
"
A
= p.
V
, do đó áp dụng nghuyên lí I cho khínlis tưởng về các
đẳng quá trình như sau:
+ Quá trình đẳng tích: Q =
U
(vì
V
= 0
A = 0). Trong quá trình đẳng tích, nhiệt lượng mà khí
nhận được chỉ dùng để làm tăng nội năng của khí
+ Quá trình đẳng nhiệt: Q = -A = A
, với A
= -A là công mà khí sinh ra. Trong quá trình đẳng nhiệt, toàn
bộ nhiệt lượng mầ khí nhận được chuyển hết sang công mà khí sinh ra
+ Quá trình đẳng áp: Q =
U
+ A
=
U
+ p.
V
với p.
V
là công mà khí sinh ra. Trong quá trình
đẳng áp, một phần nhiệt lượng mà khí nhận vào được dùng làm tăng nội năng của khí, phần còn lại biến thành
công mà khí sinh ra.
+ Trong một chu trình (chu trình là một quá trình mà trạng thái cuối của nó trùng với trạng thái đầu) thì
U
= 0, do đó Q = -A = A
. Tổng đại số nhiệt lượng mà hệ nhận được trong cả chu trình chuyển hết sang
công mà hệ sinh ra trong chu trình đó
4. Động cơ nhiệt là thiết bị biến đổi nhiệt lượng sang công
- Ba bộ phận cấu thành động cơ nhiệt: Nguồn nóng (cung cấp nhiệt lượng); Nguồn lạnh (thu nhiệt lượng mà
động cơ tỏa ra); Tác nhân (đóng vai trò trung gian để nhận nhiệt, sinh công và tỏa nhiệt)
- Hiệu suất của động cơ nhiệt: H =
1
Q
A
=
1
21
Q
QQ
1
21
T
TT
(%). H
1
- Thực tế hiệu suất của động cơ nhiệt nằm trong khoảng 25% - 45%
5. Máy lạnh: Là thiết bị nhận nhiệt từ một vật rồi truyền sang một vật khác nóng hơn nhờ nhận công từ các
vật ngoài
- Hiệu năng của máy lạnh:
=
A
Q
2
=
21
2
QQ
Q
21
2
TT
T
1
6. Nguyên lí II nhiệt động lực học
Cách 1: - Nhiệt không tự nó truyền từ một vật sang vật nóng hơn
CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC - Trang 2
CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC - Người đăng: Hien Vu Duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 9 10 159