Ktl-icon-tai-lieu

Cơ Sở Dữ Liệu

Được đăng lên bởi Cau Vong
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2501 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6/14/2009

Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM
Ôn thi cao học CNTT năm 2009

Nội dung

Phụ thuộc hàm và các dạng chuẩn
( Functional Dependency and Normal Forms)

„
„
„
„
„

Giảng viên: PGS.TS. Đỗ Phúc
Khoa Hệ thống thông tin

„
„
„
„
„

Phụ thuộc hàm
Hệ tiên đề Armstrong
Bao đóng của tập thuộc tính
Bài toán thành viên
Phủ tối tiểu
Khóa và thuật toán tìm khóa
Các dạng chuẩn
Chuẩn hóa lược đồ quan hệ
Các thuật toán kiểm tra phân rã nối không mất tin
Thuật toán phân rã LĐQH đạt DC3
2

Phụ thuộc hàm
Functional Dependencies (1)
„

„

„

Định nghĩa phụ thuộc hàm
Functional Dependencies (2)

PTH (FDs) được dùng để đo mức độ
hoàn thiện của thiết kế các quan hệ
PTH và khóa được dùng để xác định
dạng chuẩn của quan hệ
PTH là các ràng buộc (constraints) được
suy từ ý nghĩa và các liên hệ giũa các
thuộc tính dữ liệu

„
„
„
„
„

X -> Y đúng nếu bất kỳ khi nào hai bộ (tuple)
có cùng giá trị X phải có cùng giá trị Y
Với bất kỳ hai bộ t1 và t2 trong thể hiện quan
hệ r(R): Nếu t1[X]=t2[X] thì t1[Y]=t2[Y]
X -> Y trong R xác định ràng buộc trên tất cả
thể hiện r(R)
Ký hiệu X -> Y ( đọc là “X xác định duy nhất
Y”)
PTH được suy từ các ràng buộc trong thế giới
thực trên các thuộc tính.

3

Ví dụ về phụ thuộc hàm (1)
„

„

„

4

Ví dụ về ràng buộc PTH (2)

Mã nhân viên xác định tên nhân viên
SSN -> ENAME
Mã đề án xác định tên đề án và địa điểm
PNUMBER -> {PNAME, PLOCATION}
Mã nhân viên và mã đề án xác định giờ làm
việc trong tuần của nhân viên cho đề án
{SSN, PNUMBER} -> HOURS

„

„

„

5

PTH là một tính chất của các thuộc tính trong
lược đồ R
Ràng buộc phải thỏa trên tất cả các thể hiện
của quan hệ r(R)
Nếu K là khóa của R thì K xác định phụ thuộc
với tất cả các thuộc tính của R (vì chúng ta
không bao giờ có hai bộ phân biệt mà
t1[K]=t2[K])
6

1

6/14/2009

Tính F+, bao đóng của tập các
PTH F

Bài toán tìm tất cả PTH khả dĩ
Cho thể hiện của quan hệ, tìm tất cả các PTH khả dĩ:
R(A
B
C)
-------------------1
2
4
1
2
4
2
5
7
3
5
7
Các PTH: A->B, A->C, B->C,AB->C,….
Thuật toán ?

„

„

„

„

„

Khi thiết kế CSDL quan hệ,chúng ta bắt đầu
bằng cách xem xét tập các PTH khả dĩ.
Khảo sát được tất cả các PTH là điều quan
trọng, do vậy làm thế nào để có tất cả PTH.
Bao đóng (closure) của tập PTH F là tập tất
cả PTH có thể suy diễn logic từ F. Ta ký hiệu
bao đóng của F là F+
Ta tính F+ bằng cách áp dùng hệ tiên đề
Armstrong

7

8

Các luật suy diễn khác của
PTH (2)

Các luật suy diễn cho PTH (1)
Cho tập PTH F, ta có thể suy ra thêm các PTH khác
thỏa.
Hệ tiên đề Armstrong:
„ IR1. ...
6/14/2009
1
Ph thuc hàm và các dng chun
(
Functional Dependency and Normal Forms)
Ging viên: PGS.TS. Đỗ Phúc
Khoa H thng thông tin
Trường Đại hc Công ngh thông tin, ĐHQG-HCM
Ôn thi cao hc CNTT năm 2009
2
Ni dung
Ph thuc hàm
H tiên đề Armstrong
Bao đóng ca tp thuc tính
Bài toán thành viên
Ph ti tiu
Khóa và thut toán tìm khóa
Các dng chun
Chun hóa lược đồ quan h
Các thut toán kim tra phân rã ni không mt tin
Thut toán phân rã LĐQH đạt DC3
3
Ph thuc hàm
Functional Dependencies (1)
PTH (FDs) được dùng để đo mc độ
hoàn thin ca thiết kế các quan h
PTH và khóa được dùng để xác định
dng chun ca quan h
PTH là các ràng buc (constraints) được
suy t ý nghĩa và các liên h giũa các
thuc tính d liu
4
Định nghĩa ph thuc hàm
Functional Dependencies (2)
X -> Y đúng nếu bt k khi nào hai b (tuple)
có cùng giá tr X phi có cùng giá tr Y
Vi bt k hai b t1 và t2 trong th hin quan
h r(R): Nếu t1[X]=t2[X] thì t1[Y]=t2[Y]
X -> Y trong R xác định ràng buc trên tt c
th hin r(R)
Ký hiu X -> Y ( đọc là “X xác định duy nht
Y”)
PTH được suy t các ràng buc trong thế gii
thc trên các thuc tính.
5
Ví d v ph thuc hàm (1)
Mã nhân viên xác định tên nhân viên
SSN -> ENAME
đề án xác định tên đề án và địa đim
PNUMBER -> {PNAME, PLOCATION}
Mã nhân viên và mã đề án xác định gi m
vic trong tun ca nhân viên cho đề án
{SSN, PNUMBER} -> HOURS
6
Ví d v ng buc PTH (2)
PTH là mt tính cht ca các thuc tính trong
lưc đ R
Ràng buc phi tha trên tt c c th hin
ca quan h r(R)
Nếu K là khóa ca R thì K xác đnh ph thuc
vi tt c các thuc tính ca R (vì chúng ta
không bao gi có hai b phân bit mà
t1[K]=t2[K])
Cơ Sở Dữ Liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ Sở Dữ Liệu - Người đăng: Cau Vong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Cơ Sở Dữ Liệu 9 10 758