Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở khai thác mỏ hầm lò

Được đăng lên bởi xetosong-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 7 lần
vò ®×nh tiÕn

c¬ së
khai th¸c má
hÇm lß

nhµ xuÊt b¶n aaaaa
hµ néi - 2008

vò ®×nh tiÕn

c¬ së
khai th¸c má
hÇm lß

nhµ xuÊt b¶n aaaaa
hµ néi - 2008

Vò §×nh TiÕn

c¬ së khai th¸c má
hÇm lß

nhµ xuÊt b¶n aaaaa - 2008

lêi nãi ®Çu
Gi¸o tr×nh "C¬ së Khai th¸c má hÇm lß" ®îc biªn so¹n dùa trªn §Ò c¬ng m«n häc ®· ®îc Bé m«n Khai th¸c HÇm lß th«ng qua, nh»m phôc vô gi¶ng
d¹y cho sinh viªn cña c¸c chuyªn ngµnh M¸y vµ thiÕt bÞ má, §iÖn khÝ hãa má,

Tù ®éng hãa má, X©y dùng c«ng tr×nh ngÇm vµ má, TuyÓn kho¸ng, Tr¾c ®Þa
má, Kinh tÕ vµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp má, §Þa chÊt th¨m dß v.v… thuéc Trêng
®¹i häc Má-§Þa chÊt.
Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n, chóng t«i ®· tÝch cùc tham kh¶o nh÷ng kinh
nghiÖm quý b¸u kinh qua rÊt nhiÒu n¨m gi¶ng d¹y m«n häc nµy cña c¸c thµy
gi¸o trong bé m«n Khai th¸c HÇm lß. Bªn c¹nh ®ã, chóng t«i còng tham kh¶o
mét c¸ch cã chän läc mét sè gi¸o tr×nh t¬ng øng cña níc ngoµi, ®ång thêi cè
g¾ng cËp nhËt vµ giíi thiÖu c¸c kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña ngµnh má
ViÖt Nam vµ thÕ giíi.
MÆc dï do ®Æc thï cña chuyªn ngµnh khai th¸c hÇm lß, c¸c vÊn ®Ò ®îc
®Ò cËp trong cuèn s¸ch nµy ®Òu rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p, nhng chóng t«i cè g¾ng
tr×nh bµy mét c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt víi mong muèn gióp ngêi ®äc cã thÓ dÔ dµng
tiÕp cËn vµ n¾m b¾t ®îc nh÷ng vÊn ®Ò ®ã.
Gi¸o tr×nh nµy ®îc dïng ®Ó gi¶ng d¹y cho sinh viªn thuéc c¸c chuyªn
ngµnh ®· nªu trªn, nhng còng cã thÓ lµ tµi liÖu tham kh¶o bæ Ých cho sinh viªn
cña c¸c chuyªn ngµnh kh¸c cã quan t©m.
Chóng t«i xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy gi¸o cña Bé m«n Khai th¸c
HÇm lß, ®Æc biÖt lµ PGS.TS. §ç M¹nh Phong vµ TS. §µo Danh Phîng, nh÷ng
ngêi ®· dµnh nhiÒu thêi gian vµ t©m søc ®Ó gãp ý thiÕt thùc cho b¶n th¶o cña
gi¸o tr×nh nµy.
Dï sao, ®©y vÉn lµ lÇn xuÊt b¶n ®Çu tiªn, kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng
khiÕm khuyÕt, chóng t«i mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp h÷u Ých cña
b¹n ®äc.
Hµ Néi, ngµy 4 th¸ng 2 n¨m 2008
T¸c gi¶

...
vò ®×nh tiÕn
c¬ së
khai th¸c má
hÇm lß
c¬ së
khai th¸c má
hÇm lß
nhµ xuÊt b¶n aaaaa
hµ néi - 2008
Cơ sở khai thác mỏ hầm lò - Trang 2
Cơ sở khai thác mỏ hầm lò - Người đăng: xetosong-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cơ sở khai thác mỏ hầm lò 9 10 809