Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở khai thác mỏ hầm lò

Được đăng lên bởi xetosong-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 2
c¸c c«ng tr×nh cña má hÇm lß
2.1. Tæng ®å mÆt b»ng cña má hÇm lß
Tæng ®å mÆtng tËp hîp c¸c tßa nhµ, c«ng tr×nh thiÕt dïng ®Ó
trôc t¶i, tiÕp nhËn, ph©n lo¹i hoÆc chÕ biÕn tiªu thô kho¸ng s¶n Ých; nhËn
th¶i ®¸; th«ng giã cho hÇm lß; cung cÊp n¨ng lîng cho c¸c c«ng t¸c
phôc vô ®êi sèng cho c«ng nh©n vµ c¸n bé.
Tæng ®åt b»ng gåm ba khèi chÝnh: khèi giÕng chÝnh, khèi giÕng phô
khèi nh chÝnh-phôc vô. Ngoµi ra, trong tæng ®å mÆt b»ng cßn c¸c tßa
nhµ c«ng tr×nh riªng biÖt, do ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ yªu cÇu chuyªn m«n
kh«ng thÓ ghÐp chung thµnh khèi. §ã lµ: tr¹m qu¹t giã chÝnh, tr¹m biÕn thÕ
®iÖn, kho thuèc næ, bÓ chøa níc v.v
H×nh 7. Tæng ®å mÆt b»ng cña má than hÇm lß
1- khèi giÕng chÝnh cïng tr¹m chÊt t¶i than kh«ng cã bunke; 2- khèi giÕng phô;
3- nhµ m¸y trôc cña giÕng chÝnh vµ giÕng phô; 4- khèi hµnh chÝnh-phôc vô;
5- tr¹m qu¹t; 6- tr¹m biÕn thÕ ®iÖn; 7- kho vËt liÖu; 8- bÓ chøa níc phßng
ch¸y; 9- nhµ ®Ó tµu ®iÖn; 10- tr¹m ga ®êng s¾t; 11- tr¹m chÊt t¶i ®¸ th¶i
Khèi giÕng chÝnh gåm c¸c c«ng tr×nh hîp thiÕt ®Ó nhËn than
®¸ th¶i, tr¹m chÊt than o c¸c toa xe ®êng s¾t, tr¹m th¶i ®¸ nhµ ®Æt m¸y
trôc t¶i.
Khèi giÕng phô dïng ®Ó vËn chuyÓn ngêi, cung cÊp vËt liÖu thiÕt
cho hÇm lß, trao ®æi goßng cho thïng còi. Ngoµi ra trong khèi giÕng phô cßn cã
c¸c nhµ xëng söa ch÷a c¬-®iÖn, kho vËt liÖu, nhµ ®Æt m¸y trôc t¶i. NÕu cÇn
sö dông n¨ng lîng khÝ nÐn, th× ë khèi nµy cßn cã thªm tr¹m m¸y nÐn khÝ.
Còng thÓ ghÐp th¸p giÕng chÝnh th¸p giÕng phô vµo hai khèi kÓ
trªn,c kh«ng ph¶i lóc nµo chóng còng liªn kÕt cÊu víi c¸c tßa nhµ
trªn mÆt b»ng.
12
8
3
2
6
4
1
5
7
10
9
11
Cơ sở khai thác mỏ hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở khai thác mỏ hầm lò - Người đăng: xetosong-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cơ sở khai thác mỏ hầm lò 9 10 541